PDF til print    Find kalender

2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering

Semester
F2022
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier *
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

KURSETS FORMÅL er at sætte de studerende i stand til at undersøge og forstå deltageres forskellige perspektiver og oplevelser i sociale sammenhænge. Det er endvidere målet, at de studerende skal opnå færdigheder i at skabe rammer, som understøtter et fælles engagement. Kurset præsenterer forskellige eksempler på og dilemmaer i undersøgelsesdesign og forskningsmetoder, herunder tilgange der involverer forskellige bruger- og praksisperspektiver. Kurset lægger op til refleksion over, hvordan forskningsbaseret viden kan bringes i spil i design og udvikling af sociale interventionsprojekter. Som led i kurset arbejdes endvidere med eksempler på facilitering af komplekse faglige og tværfaglige samarbejder.

KURSETS ARBEJDSFORM veksler mellem underviser- og gæsteoplæg og kursusaktiviteter, herunder forskellige pensumrelaterede øvelser og en gennemgående design-øvelse, hvor de studerende arbejder i grupper.

Kursets moodle-forum indeholder nærmere beskrivelser, informationer og referencer til supplerende materiale vedrørende kurset som helhed samt de enkelte kursusgange. De studerende forventes at holde sig løbende orienteret i moodle-forummet.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

135 timer (27 per ECTS point). Fordelt på samlet set 23 timers aktiv deltagelse i fem kursusgange 12-15 timers forberedelse per kursusgang, heraf hovedparten til læsning af pensum og ca. 1-3 timers forberedelse ifm. øvelser mm.

Desuden må påregnes 30 timer til udarbejdelse af den skriftlige opgave.

Hver kursusgang kræver forberedelse bestående af pensumlitteraturlæsning og forberedelse til øvelser. Pensumlæsningen er ikke ligeligt fordelt på kursusgangene. Det må påregnes at dele af forberedelsen til øvelsesarbejdet sker i grupperne. Der forventes aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kurset, herunder deltagelse i øvelsesarbejde og præsentation. Det må påregnes, at en del af forberedelsen ifm den gennemgående øvelse skal ske i øvelsesgrupperne. Det er antydet i specificeringen af de enkelte kursusgange på moodle, hvad denne del af forberedelsen omfatter, og dette vil blive præciseret nærmere på kursusgangene. Det må særligt forventes, at der er brug for at arbejde i grupperne mellem den fjerde og den femte/sidste kursusgang, hvor de mundtlige præsentationer skal forberedes.

Pensum

Harrebye, Silas (2019): Den sociale interventions aktivistiske traditioner og politiske dimensioner. Pp 230-258 i: Meningsfuldt? Kritiske perspektiver på social intervention. Frydenlund Academic

Weber, Søren Salling (2019): Krisens kompleksitet - fem kritiske perspektiver. Pp 33-60 i: Meningsfuldt? Kritiske perspektiver på social intervention. Frydenlund Academic

Anita Mac (2017): Kapitel 2. Det forandringsteoretiske landskab mellem mål og proces. Pp. 25-46 i: Forandringsforståelse. Balance mellem proces og resultat. Red: Anita Mac og Sabine Madsen. Samfundslitteratur.

Høpner, James mfl (2010) Ledelse af forandringsprocesser – forandring eller forankring?, i Modstillinger i organisations og ledelsesteori. Hans Reitzels Forlag.

Kegan, Robert og Lahey, Laskow (2013) The real reason people won’t change. Harvard Business Review.

Duncombe, Stephen (2007) Imagine an Ethical Spectacle, in Dream. The New Press.

Gregory, W.J. & N.R.A. Romm (2001): Critical Facilitation: Learning through Intervention in Group Processes. Management Learning, 32, nr. 4, 453-467.

Baagøe Nielsen, Steen & Wulf-Andersen, Trine (2016): Involvering og kritisk facilitering gennem værksteder. I: Social Intervention - meningsfuld indgriben i menneskers liv. Krøjer & Dupret (red.). Frydenlund Academic.

Røn Larsen (2011): Konflikt og konsensus i tværfagligt samarbejde omkring børn i vanskeligheder. Pp 286-315 i Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder – organisering af specialindsatser i skolen. Phd-afhandling, Phd-programmet Hverdagslivets Socialpsykologi, Roskilde Universitet.

Vrangbæk & Olsen (2013): Kommuner og lokal- og civilsamfund i nye partnerskaber om fremtidens sociale opgaver. Pp 51-57 i: Inklusion, deltagelse og bedring. Faghæfte, Socialstyrelsen.

Iben Jensen (2003) The practice of intercultural communication – reflections for professionals in cultural meetings, in Journal of Intercultural Communications.

Phillips, Kristiansen, Vehviläinen & Gunnarsson (2013): Tackling the Tensions of Dialogue and Participation. Reflexive Strategies for Collaborative Research. Kapitel 1, pp. 1-18 in: Knowledge and Power in Collaborative Research. A Reflexive Approach. Routledge.

Jensen & Neidel (2013): Kortlægning af unges livsarenaer – et andet afsæt for at mødes på tværs. Pp 40-50 i: Inklusion, deltagelse og bedring. Faghæfte, Socialstyrelsen.

Carpini, M.X.D., Cook, F. & Jacobs, L.R. (2004): Public Deliberation, Discursive Participation, and Citizen Engagement: A Review of the Empirical Litterature. Annual Review of Political Science (7): 315-344.

Morris & Gilchrist (2011): Communities connected – Inclusion, Participation and Common Purpose. RSA.

Webb (2001): Some considerations on the validity of evidence-based practice in social work. British Journal of Social Work 31 (1): 57-79.

Evaluering- og feedback former

EVALUERING sker løbende mundtligt og ved sidste kursusgang, hvor kurset evalueres mundtligt i en dialog mellem studerende og underviserne. Denne dialog refereres af en studerende og en underviser, og referatet tilgår studielederen og i sammendrag også studienævn, fagudvalg og lærergruppe. Desuden evalueres kurset hver tredje år kvantitativt.

FEEDBACK foregår løbende i undervisningen samt i forbindelse med de afsluttende præsentationer ved sidste kursusgang. Desuden gives en kort skriftlig feedback ift. eksamensopgaven

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Silas Fehmerling Harrebye (silas@ruc.dk)
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
ECTS
5
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden. Forståelse af deltageres forskellige perspektiver og oplevelser og etablering af rammer, som understøtter et fælles engagement

  • Færdigheder: Reflektere over og anvende forskningsbaseret viden som grundlag for design af sociale interventionsprojekter

  • Færdigheder: Reflektere over deltageres forskellige perspektiver og oplevelser

  • Færdigheder: Beherske, vælge og vurdere metoder til etablering af rammer, som understøtter et fælles engagement

  • Færdigheder: Beherske, vælge og vurdere metoder til bruger-/borgerinvolverende social intervention samt metoder til dokumentation heraf

  • Kompetencer: Udvikle nye metoder til bruger-/borgerinvolverende social intervention på et videnskabeligt grundlag

  • Kompetencer: Tage selvstændigt professionelt ansvar for facilitering og styring af komplekse, konfliktuelle faglige og tværfaglige samarbejder

  • Kompetencer: Projektledelse i forbindelse med facilitering og styring af komplekse, konfliktuelle faglige og tværfaglige samarbejder

Overordnet indhold

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til at undersøge og forstå deltageres forskellige perspektiver og oplevelser i sociale sammenhænge. Det er endvidere målet, at de studerende skal opnå færdigheder i at skabe rammer, som understøtter et fælles engagement.
Kurset præsenterer forskellige eksempler på undersøgelsesdesigns og forskningsmetoder, herunder tilgange, der involverer forskellige bruger- og praksisperspektiver. Metoderne bliver bragt i spil i forskellige sociale interventioner og kontekster.
Kurset lægger op til refleksion over, hvordan forskningsbaseret viden kan bringes i spil i design og udvikling af sociale interventionsprojekter. Som led i kurset arbejdes endvidere med eksempler på facilitering af komplekse faglige og tværfaglige samarbejder.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af deltagerbaseret undervisning i hold og veksler mellem underviserstyrede kursusaktiviteter og øvelser.

Prøveform
Portfolioen består af tre skriftlige produkter, hvoraf nogle udarbejdes under kursusforløbet.
Produkterne er en skriftlig individuel hjemmeopgave, slides fra gruppepræsentation og enten et refleksionsnotat, poster eller planche (fastlægges af den kursusansvarlige). Alle produkter ud over den skriftlige hjemmeopgave vedlægges hjemmeopgaven som bilag og tæller ikke med i nedenstående omgangskrav. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioens skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang på 7.200-12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-21.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26729
Sidst ændret 09/11/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 22-02-2022 08:15 - 22-02-2022 12:00 i uge 08
2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering (SI)

Fredag 25-02-2022 08:15 - 25-02-2022 12:00 i uge 08
2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering - Felttur (SI)

Tirsdag 01-03-2022 08:15 - 01-03-2022 12:00 i uge 09
2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering (SI)

Torsdag 03-03-2022 08:15 - 03-03-2022 12:00 i uge 09
2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering (SI)

Tirsdag 08-03-2022 08:15 - 08-03-2022 15:00 i uge 10
2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering (SI)

Onsdag 09-03-2022 10:00 - Lørdag 12-03-2022 10:00 i uge 10
2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering - Skriftlig prøve (SI)

Mandag 08-08-2022 10:00 - Mandag 15-08-2022 10:00 i uge 32 og uge 33
2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering - Skriftlig omprøve (SI)