PDF til print    Find kalender

2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design

Semester
F2022
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier *
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Projektarbejdet på SI løber over hele semestret og foregår i grupper, som selv formulerer deres problemstilling. Projektformationen sker ifm semesterstartens projektudvikling og gruppedannelse, som alle studerende deltager aktivt i. Her vil også vejledere fra uddannelsen være til stede for sparring ifm projektudviklingen. Hver projektgruppe tildeles straks efter gruppedannelsen en vejleder, som bistår gruppens arbejde med at planlægge og udvikle projektet samt udarbejde projektrapporten. Projektarbejdet omfatter også en intern evaluering, hvor grupperne får lejlighed til at drøfte det foreløbige arbejde med vejleder samt en opponentgruppe og -vejleder.

HUSK

Som det står i studieordningen skal der afleveres en læringslog for hver studerende i gruppen

a) i Digital Eksamen (i Word el pdf) sammen/samtidig med projektrapporten - uploadet som separate bilag hver med titlen ”Læringslog Studerendes Navn” eller

b) på mail til vejleder/eksaminator samt intern medbedømmer senest fem døgn efter projektaflevering - også her som separate bilag i Word el pdf hver med titlen "Læringslog Studerendes Navn"

Projektforløbet

Projektarbejdet foregår i grupper på 2-7 medlemmer, som selv i samarbejde med projektvejleder organiserer arbejdet og samarbejdet.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

15 ECTS = 405 timers arbejdsindsats fordelt på teorilæsning, teoribearbejdning, forberedelse og gennemførelse af empirisk arbejde, gruppemøder, vejledning, gensidig feed-back, forberedelse og deltagelse i intern evaluering samt udarbejdelse af projektrapport. Herunder skal man regne med af afsætte 35 timer til forberedelse og gennemførelse af projekteksamen.

Pensum

Projektgruppen søger, fremskaffer og behandler tematisk, teoretisk og metodisk litteratur der er relevant for projektets problemstilling. Dette sker i samråd med vejleder og gerne med assistance fra bibliotekar mv.

Evaluering- og feedback former

Projektgruppens medlemmer giver løbende hinanden feedback, lige som gruppen løbende modtager feedback fra projektvejleder. Projektarbejdet, herunder samarbejdsprocesser i gruppen og med vejleder, forventningsafstemmes, evalueres og justeres ligeledes løbende i dialog med projektvejleder. Desuden sker feedback og evaluering ifm projekteksamen. Endelig afsluttes projektforløbet med en gensidig evaluering med vejleder.

Studieleder/faglig koordinator
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Det er en forudsætning for indstilling til eksamen, at den studerende har deltaget i intern evaluering, samt at den studerende har udarbejdet en læringslog.

Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og undersøgelse af denne. Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse indeholdende en indholdsoversigt / disposition for projektet plus udvalgte afsnit på minimum 7.200 tegn og maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum. De studerende forbereder mundtlig feedback til opponentgruppe.

Læringsloggen skal afleveres i Digital Eksamen senest 5 døgn efter projektafleveringen. Den skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 7.200 tegn inkl. mellemrum og indeholde refleksioner over hvordan den studerendes uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund samt samarbejds- og læreprocesser på de forskellige studieelementer i uddannelsen tilsammen bidrager til den studerendes kandidatprofil.

Omprøve, hvis forudsætninger for at til gå eksamen ikke er opfyldt:
Studerende, der undtagelsesvis er forhindret i at deltage i den interne
evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentens
projektbeskrivelse til opponenten og egen vejleder. Den skriftlige
feedback skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 4.800 tegn inkl.
mellemrum.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden: Viden om psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forståelser af samarbejde, konflikt og forhandling som betingelse og ramme for social intervention

 • Viden: Viden om faktorer af betydning for opfattelser, perspektiver og handlemuligheder hos forskellige grupper af professionelle og brugere i samarbejds- og interventionsprocesser

 • Viden: Psykologisk, læringsteoretisk og organisationssociologisk viden om bæredygtigt design og dokumentation af social intervention

 • Viden: iden om deltagerinvolvering samt om planlægning, styring og gennemførelse af bruger/borgerinddragende interventionsprojekter

 • Færdigheder: Identificere videnskabelige problemstillinger i forhold til samarbejdsprocesser i social intervention

 • Færdigheder: Udføre systematisk litteratur- og informationssøgning og anvende videnskabelige standarder og metoder til håndtering af referencer

 • Færdigheder: Anvende videnskabelig litteratur på dansk og fremmedsprog

 • Færdigheder: Reflektere kritisk over betydningen af forskellige dokumentationsformers anvendelse i sociale interventioner

 • Færdigheder: Reflektere kritisk over faktorer af betydning for opfattelser, interesser og handlemuligheder hos forskellige grupper af professionelle og brugere i samarbejds- og interventionsprocesser

 • Kompetencer: Håndtere udviklingen af et selvstændigt projekt samt tilrettelægge og styre et projektforløb indenfor samarbejde, brugerinvolvering og design

 • Kompetencer: Formidle forskningsbaseret viden om sociale forandringsprocesser

 • Kompetencer: Diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området med fagfæller

Overordnet indhold

Ud fra en selvvalgt problemstilling undersøger de studerende teoretisk og praktisk offentlige, private eller civilsamfundsmæssige kontekster, som har betydning for design, bruger/ borgerinvolvering og samarbejde i interventionsprojekter.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 96.000-103.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 144.000-151.200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 177.600-184.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Ved 7 studerende 135 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25772
Sidst ændret 16/02/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 31-01-2022 09:00 - 31-01-2022 15:30 i uge 05
Tematisk studiestartsdag - Bæredygtig udvikling for alle

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - 01-02-2022 15:00 i uge 05
2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design - Semesterstart (SI)

Torsdag 03-02-2022 08:15 - 03-02-2022 12:00 i uge 05
2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design - Workshop (SI)

Fredag 04-02-2022 13:00 - 04-02-2022 16:00 i uge 05
2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design - Projekt- og praktikudvikling (SI)

Fredag 11-02-2022 08:15 - 11-02-2022 16:00 i uge 06
2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design - Projekt- og praktikudvikling (SI)

Onsdag 13-04-2022 10:00 - 13-04-2022 10:00 i uge 15
2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design - Aflevering af oplæg til intern evaluering (SI)

Onsdag 20-04-2022 08:15 - Torsdag 21-04-2022 18:00 i uge 16
2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design - Intern evaluering (SI)

Onsdag 08-06-2022 10:00 - 08-06-2022 10:00 i uge 23
2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design - Projektaflevering (SI)

Mandag 13-06-2022 08:15 - Torsdag 30-06-2022 18:00 i uge 24 til uge 26
2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design - Mundtlig eksamensperiode (SI)

Mandag 01-08-2022 08:15 - Onsdag 31-08-2022 18:00 i uge 31 til uge 35
2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design - Mundtlig reeksamensperiode (SI)