PDF til print    Find kalender

2s Projektorienteret praktikforløb

Semester
F2022
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier *
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Du kan i løbet af din kandidatuddannelse tage i et uddannelsesrelevant praktikophold i en virksomhed, uddannelsesinstitution eller en organisation både inden for det private, offentlige og området midt imellem. Formålet med denne praktik er, at du får mulighed for at afprøve din faglighed – at du får en indsigt i, hvordan fagets teorier, begreber og metoder kan bruges til at beskrive, forstå, analyse, vurdere og ændre på en konkret praksis i en konkret virksomhed, uddannelsesinstitution eller organisation, samtidig med at du får vejledning og sparring både fra universitetet og fra dit praktiksted. Praktikstedet skal være en akademisk arbejdsplads. Som praktikant har du lov til at skrive praktikrapporten alene, men det er også muligt at gruppedanne med andre praktikanter eller projektskrivere på SIs andet semester.

HUSK

Som det står i studieordningen skal der afleveres en læringslog for hver studerende i gruppen

a) i Digital Eksamen (i Word el pdf) sammen/samtidig med projektrapporten - uploadet som separate bilag hver med titlen ”Læringslog Studerendes Navn” eller

b) på mail til vejleder/eksaminator samt intern medbedømmer senest fem døgn efter projektaflevering - også her som separate bilag i Word el pdf hver med titlen "Læringslog Studerendes Navn"

Projektforløbet

Der indgås en aftale mellem praktikant og praktiksted med sparring fra studiets/instituttets praktikansvarlige. Der skrives en praktikkontrakt mhp at sikre, at praktikopgaverne bidrager til den studerendes faglige udvikling og kan meriteres. Praktikforløbet afsluttes med en praktikrapport, hvor den studerende behandler en problemstilling knyttet til praktikken med relevans for social intervention.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

15 ECTS = 405 timers arbejdsindsats fordelt på praktikken, teorilæsning, teoribearbejdning, forberedelse og gennemførelse af empirisk arbejde, vejledning, gensidig feed-back, forberedelse og deltagelse i intern evaluering, udarbejdelse af praktikrapport. Herunder skal man regne med af afsætte 35 timer til forberedelse og gennemførelse af praktikeksamen.

Pensum

Praktikanten søger, fremskaffer og behandler litteratur der er relevant for praktikkens/praktikrapportens problemstilling. Dette sker i samråd med vejleder og gerne med assistance fra bibliotekar mv.

Evaluering- og feedback former

Praktikanten modtager løbende feedback fra praktikvejleder. Praktikforløbet, herunder samarbejdsprocesser på praktikstedet og med vejleder, forventningsafstemmes, evalueres og justeres ligeledes løbende i dialog med vejleder. Desuden sker feedback og evaluering ifm praktikeksamen. Endelig afsluttes praktikforløbet med en gensidig evaluering med vejleder.

Studieleder/faglig koordinator
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Trine Østergaard Wulf-Andersen (wulf@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Det er en forudsætning for indstilling til eksamen, at den studerende har
deltaget i intern evaluering, samt at den studerende har udarbejdet en
læringslog, der vedlægges projektrapporten.

Ved den interne evaluering får den studerende gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en anden studerende og anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og undersøgelse af denne. Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse indeholdende en indholdsoversigt / disposition for projektet plus udvalgte afsnit på minimum 7.200 antal tegn og maksimalt 24.000 antal tegn inkl. mellemrum, samt forberedes mundtlig feedback til opponenten.

Læringsloggen skal afleveres i Digital Eksamen samtidigt
med projektrapporten. Den skal være på mindst mindst 2.400 og
maksimalt 7.200 tegn og indeholde en målrettet og systematisk
refleksion af hvilken betydning den studerendes uddannelses- og
erfaringsmæssige baggrund har for samarbejds- og læreprocesser på de
forskellige studieelementer i semesteret.

Omprøve, hvis forudsætninger for at til gå eksamen ikke er opfyldt:
Studerende, der undtagelsesvis er forhindret i at deltage i den interne
evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentens
projektbeskrivelse til opponenten og egen vejleder. Den skriftlige
feedback skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 4.800 tegn inkl.
mellemrum.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om hvordan teorier, begreber, metoder indenfor social intervention konkret kan bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og forandre praksis

  • Udvikling af nye forståelser og ny viden i mødet mellem teorier, metoder og begreber og de under praktikopholdet erfarede praksisser indenfor social intervention.

  • Anvende og vurdere metoder til at indsamle, vælge og beskrive empiri samt dokumentere og vurdere virkninger af sociale interventionsprojekter, herunder reflektere over egen rolle i frembringelse af analysemateriale

  • Anvende teorier og metoder til løsning af praktiske problemstillinger indenfor social intervention

  • Dokumentere og evaluere virkninger af interventionsindsatser for de berørte parter

  • Reflektere over hvorledes indsigten fra praktikopholdet har betydning for den studerendes forståelse af sociale interventionsprocesser.

  • Evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet har kunnet anvendes i arbejdet med praktikkens praksisopgaver / problemstillinger

  • Formidle forskningsbaseret viden om sociale forandringsprocesser og diskutere videnskabelige problemstillinger inden for området med fagfæller

Overordnet indhold

Målet med det særligt tilrettelagte projektorienterede praktikforløb er, at den studerende opnår en praksisindsigt, som er relevant i forhold til uddannelsens øvrige elementer.
Praktikforløbet omfatter udarbejdelse af en praktikrapport, hvor den studerende beskriver de fagligt relevante problemstillinger, som vedkommende har arbejdet med og reflekterer over erfarede praksisser indenfor feltet, egen faglig læring og relationen til og mellem praksis, forskning og videnskab indenfor feltet.

Type

Projektorienteret praktikforløb

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig med praktikprojektrapporten.

Prøven starter med et oplæg på baggrund af rapporten. Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r).

Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum 45.600 og maksimum 52.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25774
Sidst ændret 16/02/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - 01-02-2022 15:00 i uge 05
2s Projektorienteret praktikforløb - Semesterstart (SI)

Torsdag 03-02-2022 08:15 - 03-02-2022 12:00 i uge 05
2s Projektorienteret praktikforløb - Workshop (SI)

Fredag 04-02-2022 13:00 - 04-02-2022 16:00 i uge 05
2s Projektorienteret praktikforløb - Projekt- og praktikudvikling (SI)

Fredag 11-02-2022 08:15 - 11-02-2022 16:00 i uge 06
2s Projektorienteret praktikforløb - Projekt- og praktikudvikling (SI)

Onsdag 13-04-2022 10:00 - 13-04-2022 10:00 i uge 15
2s Projektorienteret praktikforløb - Aflevering af oplæg til intern evaluering (SI)

Onsdag 20-04-2022 08:15 - Torsdag 21-04-2022 18:00 i uge 16
2s Projektorienteret praktikforløb - Intern evaluering (SI)

Onsdag 08-06-2022 10:00 - 08-06-2022 10:00 i uge 23
2s Projektorienteret praktikforløb - Projektaflevering (SI)

Mandag 13-06-2022 08:15 - Torsdag 30-06-2022 18:00 i uge 24 til uge 26
2s Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig eksamensperiode (SI)

Mandag 01-08-2022 08:15 - Onsdag 31-08-2022 18:00 i uge 31 til uge 35
2s Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig reeksamensperiode (SI)