PDF til print    Find kalender

Eksperimentelt speciale

Semester
E2021
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Eksperimentelt speciale er normeret til 45 ECTS.

Det er en valgmulighed for studerende som ønsker at gennemføre et specialearbejde som i særlig grad er designet til systematisk indsamling, analyse, fremstilling og brug af miljø-relaterede data. Specialet sigter på selvstændigt at indsamle, analysere og kritisk vurdere eget datagrundlag og reflektere herover i relation til andre eksperimentelle analyser inden for miljø- og udviklingsorienterede forandringsindsatser.

Specialeforløbet påbegyndes på uddannelsens 3. semester. Det eksperimentelle speciale integrerer projektet på 15 ECTS på 3. semester og specialet på 30 ECTS på 4. semester.

Opgaveformuleringen for det eksperimentelle speciale skal godkendes af studieleder før specialet kan påbegyndes.

Projektforløbet

Eksperimentelt speciale forløber over 2 semestre.

Specialeopstarten foregår før den egentlige påbegyndelse af specialeforløbet. For eksperimentelt speciale foregår specialeopstart på 2. semester. I forbindelse med specialeopstart organiseres et projektdannelsesforløb. Formålet er at kommende specialestuderende kan sparre med hinanden, og potentielle specialevejledere kan give input til formulering af projektideer. Forløbet sigter på at kvalificere projektdannelsen og understøtte dannelsen af specialegrupper.

I den indledende fase af specialeforløbet anbefales det at den studerende udarbejder studieforløbsbeskrivelse som adresserer hvordan specialet bidrager til at udvikle viden og kompetencer i forhold til en mulig erhvervsfunktion.

I specialeforløbet er der to obligatoriske evalueringer: problemformuleringsseminar og intern evaluering, og et workshopforløb, som sigter på at fremme sparring og peer feedback mellem specialegrupper.

Problemformulerings-seminaret anbefales afholdt i ugerne: 40/41 (efterår 2021). Intern evaluering anbefales afholdt i ugerne: 16/17/18 (forår 2022).

Oplæg til problemformulerings-seminar / intern evaluering afleveres ca. 5 hverdage før aftalt tidspunkt. Tidspunkt for problemformulerings-seminar / intern evaluering aftales med vejleder, opponentgruppe og dennes vejleder. Det er specialegrupperne, som indkalder og koordinerer tid og sted med gruppernes vejledere.

Speciale workshop på TEKSAM sigter på at skabe rum for sparring og peer feedback på tværs af specialegrupper. Workshop organiseres ud fra specialegruppernes behov og ønsker til temaer. Eksempler på temaer: Sammenhæng mellem problemformulering, valg af begreber, teori og metoder samt videnskabsteoretisk ståsted. Valg af teori og metode og betydning for udvikling af analytisk ramme og/eller produktion af egen empiri. Hvordan komme fra analyse af empiri til formidling af resultater? Hver specialegruppe får 20 minutter til præsentation og dialog om et tema som er aktuelt og af betydning for specialets fremdrift. Gruppen får feedback fra specialestuderende og vejledere som deltager i den pågældende specialeworkshop. Hver workshop indledes med en runde om hvordan det går og hvor der er udfordringer.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Et eksperimentelt speciale på 45 ECTS svarer til 1215 timers forventet arbejdsindsats, fordelt med 405 timer i det semester hvor specialet påbegyndes og 810 timer i det semester hvor specialet færdiggøres. Heraf:

• 1181 timer til eksperimentelt arbejde og/eller feltarbejde, koordinering og udarbejdelse af specialerapport • 6 timer til formulering og konkretisering af specialeide og projektdannelse, understøttet af potentielle specialevejledere • 3 timer til udarbejdelse af studieforløbsbeskrivelse, eksklusive dialog med vejleder om kompetenceprofil • 10 ½ timer til møder med projektvejleder inklusive eksamensforberedelse, eksklusive problemformuleringsseminar og intern evaluering • 10 timer til specialeworkshops, eksklusive forberedelse af mundtligt oplæg • 4 timer til problemformuleringsseminar og intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt oplæg og mundtligt peer feedback • ½ time til eksamen per studerende, eksklusive forberedelse og koordinering af mundtlig oplæg.

Pensum

Der opgives ikke pensum for eksperimentelt speciale baseret på selvvalgt problemformulering.

Evaluering- og feedback former

Mundtlig feedback fra vejleder på studieforløbsbeskrivelse, mundtlige og skriftlige oplæg og dialog om specialeforløb og plan for eksperimentalt arbejde, analyse og fremstilling af empiriske resultater. Kollektiv feedback på oplæg til problemformulerings-seminar og intern evaluering fra egen og anden projektgruppes vejleder samt peer feedback fra opponentgruppe. Peer feedback i forbindelse med deltagelse i ekstra kurrikulær specialeworkshop med andre specialegrupper. Mundtlig feedback i forbindelse med eksamen af projektet fra egen vejleder og censor.

Studieleder/faglig koordinator
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
ECTS
45
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering.

Gennem studieforløbsbeskrivelser, problemformuleringsseminar og intern evaluering skal der vises refleksioner over egen faglige udvikling samt evne til at indgå i faglige dialoger.

Studieforløbsbeskrivelserne skal vedlægges som bilag til projektrapporten.

Deltager den studerende ikke i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering udarbejdes refleksionsdokument på min. 7.200 og max. 14.400 tegn inkl. mellemrum, som skal godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og komme med konstruktive ideer til eksempelvis sammenhæng mellem problemfelt, problemformulering og metodeovervejelser og/eller sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • forskningsbaseret viden inden for udvalgte områder relateret til miljø-, klima-, energi- eller ressourceproblemer

 • viden om international, national og lokal planlægning og regulering i forhold til bæredygtig omstilling

 • viden om specialets bidrag til forskningsbaseret viden og analyser inden for det valgte planlægningsfelt

 • Færdigheder:

 • i at identificere, afgrænse og definere en relevant problemstilling i relation til miljø-, klima-, energi- eller ressourceproblemer

 • i at anvende relevante teorier og/eller begreber ved analyser af problemstillinger indenfor miljø-, klima-, energi- eller ressourceområdet

 • i at designe, analysere, diskutere og kritisk vurdere egne og andres data i relation til specialets problemstilling

 • i at analysere, vurdere og foreslå planlægnings- og reguleringsindsats rettet mod bæredygtig omstilling i forhold til den undersøgte problemstilling.

 • færdigheder i at udvælge og tilpasse videnskabeligt begrundede designs, modeller, metoder til dataindsamling, dokumentanalyse og interviews som grundlag for det eksperimentelle arbejde

 • Kompetencer:

 • i selvstændigt at igangsætte, planlægge og gennemføre empirisk baseret undersøgelse af et afgrænset felt med henblik på at analysere muligheder og barrierer for at realisere miljø- og udviklingsinitiativer

 • i at vurdere betingelser for miljø- og udviklingsorienterede forandringsindsatser samt diskutere og perspektivere specialets resultater i en større videnskabelig og samfundsmæssig sammenhæng

 • kompetencer i at indsamle, analysere og kritisk vurdere eget datagrundlag og reflektere herover i relation til andre eksperimentelle analyser inden for feltet.

Overordnet indhold
Pt. ingen data fra studieordning.
Type

Speciale

Undervisnings- og arbejdsform
Pt. ingen data fra studieordning.
Prøveform
Specialet bedømmes gennem specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.

Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.

Ved prøven tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen. Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der relaterer sig til specialet.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4 studerende.

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 120.000-223,200 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 120.000-223,200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 132.000-244,800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 132.000-244,800 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25686
Sidst ændret 10/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 04-10-2021 08:15 - Fredag 15-10-2021 18:00 i uge 40 og uge 41
Eksperimentelt speciale - Problemformuleringsseminar (TEKSAM)

Tirsdag 19-04-2022 08:15 - Fredag 06-05-2022 18:00 i uge 16 til uge 18
Eksperimentelt speciale - Intern evaluering (TEKSAM)

Onsdag 01-06-2022 10:00 - 01-06-2022 10:00 i uge 22
Eksperimentelt speciale - Aflevering (TEKSAM)