PDF til print    Find kalender

Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer

Semester
E2021
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Kurset har til formål at udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med at designe, udvikle og gennemføre innovationsprojekter og programmer inden for miljø- ressourceområdet.

På kurset bliver du introduceret til en række projektudviklings- og projektstyringsmetoder og værktøjer, som typisk anvendes i ministerier, kommuner samt virksomheder og introduceres til deres videnskabelige forankring. Kurset bygger derved videre på dine projekt-erfaringer fra projektarbejdet på RUC og sætter disse erfaringer ind i rammerne af de mere "professionelle" projektstyringssystemer og værktøjer som du typisk vil møde på arbejdsmarkedet uden for RUC.

Kurset omfatter fire hovedtemaer:

1) Innovation og innovationsbegrebet set i lyset af bæredygtig omstilling 2) Udvikling af programmer og projekter. Praktisk anvendelse af en række metodikker og værktøjer til udvikling af projekter og programmer 2) Gennemførelse af programmer og projekter, herunder standarder indenfor projektstyring 4) Effekter ved gennemførelse af projekter og programmer og evaluering af projekternes ressourcemæssige, miljømæssige og lokaløkonomiske effekter

Under kurset skal du løbende arbejde med en praktisk opgave. Denne udgøres af en specifik (fiktiv) ansøgning (til eksempelvis MUDP, InnovationsFonden eller lignende), som du løbende skal udvikle elementer til. Disse elementer er eksempelvis LFA matrix, stakeholderanalyse, arbejdsprogram, milepælsplan, projektbudget, effektskema, risiko management plan mv..Hver kursusgang indeholder oplæg fra en underviser, der introducerer til et projektelement med tilhørende værktøjer, samt en workshop-del hvor de studerende konkret skal arbejde med et projektudviklingsværktøj, som er udviklet til at de forskellige elementer. Derigennem opnår de studerende både teoretisk og praktisk indsigt i arbejdet med udvikling af innovationsprojekter og programmer.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset er normeret til 5 ECTS = 135 timer. Heraf: Undervisningstid: 17,5 timer. Forberedelse: 92,5 timer. Individuel essay-opgave: 25 timer.

Pensum

Kursets pensum udgøres af en række tekster om innovation og entrepreneurskab. Dertil kommer en række projektmanualer, guidelines og værktøjer der typisk anvendes ved gennemførelse af miljøprojekter og programmer i privat eller offentligt regi.

Teksterne uploadet på Moodle.

Evaluering- og feedback former

Der gives mundtlig feedback på gruppearbejde og workshops i forbindelse med de enkelte kursusgange. Kurset afsluttes med en mundtlig evaluering og udfyldelse af et spørgeskema. Der gives kortfattet skriftlig feedback på den afsluttende essayopgave.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Thomas Budde Christensen (tbc@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse .

Ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse forstås:
Deltagelse i 70 % af kursusgangene og deltagelse i de aktiviteter, der er tilknyttet kurset.

Lever den studerende ikke op til kravet om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse udgør omprøven herfor en skriftlig opgave på baggrund af bundne spørgsmål på min. 21.600 tegn inkl. mellemrum og max. 43.200 tegn inkl. mellemrum. Omprøven godkendes af kursusansvarlig. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Viden om entreprenørskab og innovation

 • Indsigt i, forståelse af og refleksion over teorier og metoder, der kan anvendes innovationsstudier og entreprenørskabsstudier

 • Viden om metoder og værktøjer til udvikling og gennemførelse af projekter og programmer

 • Færdigheder:

 • At identificere problemstillinger der kan omsættes til projekter og programmer

 • At sammensætte arbejdspakker i forbindelse med design af projekter og programmer

 • At designe, vurdere og evaluere effektkæder for projekter og programmer

 • Kompetencer:

 • Evne til fordybelse i et særligt fokusfelt med dybtgående forståelse af viden, teorier og metoder inden for dette felt.

 • Evne til at omsætte projektideer til projekter og programmer ved anvendelse af værktøjer til dette

Overordnet indhold

Kurset har til formål at udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde innovativt i praksis med udvikling og implementering af programmer og projekter.

Som studerende bliver du introduceret til en række projektudviklingsmetoder, gennemførelse af projekter og programmer og projektstyring.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Oplæg og workshoparbejde. Undervisningen vil i høj grad baseres på workshops og de studerende skal forvente at skulle arbejde aktivt og deltagende med et selvvalgt projekt som case gennem hele kurset.

Den studerende udarbejder en projektansøgning, baseret på elementer der udvikles under kurset. Ansøgningen skal udarbejdes i en skabelon der udleveres på kurset, og som nærmere specificerer omfanget af de enkelte elementer.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-19,200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40550
Sidst ændret 03/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 13-09-2021 14:15 - 13-09-2021 16:00 i uge 37
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer (TEKSAM)

Mandag 20-09-2021 14:15 - 20-09-2021 16:00 i uge 38
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer (TEKSAM)

Mandag 27-09-2021 14:15 - 27-09-2021 16:00 i uge 39
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer (TEKSAM)

Mandag 04-10-2021 14:15 - 04-10-2021 16:00 i uge 40
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer (TEKSAM)

Mandag 11-10-2021 14:15 - 11-10-2021 16:00 i uge 41
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer (TEKSAM)

Mandag 25-10-2021 14:15 - 25-10-2021 16:00 i uge 43
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer (TEKSAM)

Mandag 01-11-2021 14:15 - 01-11-2021 16:00 i uge 44
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer (TEKSAM)

Mandag 08-11-2021 14:15 - 08-11-2021 16:00 i uge 45
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer (TEKSAM)

Mandag 15-11-2021 14:15 - 15-11-2021 16:00 i uge 46
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer (TEKSAM)

Mandag 29-11-2021 14:15 - 29-11-2021 16:00 i uge 48
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer (TEKSAM)

Mandag 29-11-2021 16:00 - 29-11-2021 16:00 i uge 48
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer - Deadline for opfyldelse af forudsætningskrav (TEKSAM)

Mandag 29-11-2021 16:00 - Mandag 20-12-2021 10:00 i uge 48 til uge 51
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer - Aflevering af skriftlig prøve (TEKSAM)

Mandag 03-01-2022 10:00 - 03-01-2022 10:00 i uge 01
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer - Omprøve forudsætningskrav (TEKSAM)

Mandag 21-02-2022 10:00 - Lørdag 26-02-2022 10:00 i uge 08
Entreprenørskab - Udvikling af projekter og programmer - Aflevering af skriftlig omprøve (TEKSAM)