PDF til print    Find kalender

Grundlag for planlægning med feltstudier

Semester
E2021
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Grundkurset består af et kursus på RUC og et feltkursus på en lokalitet uden for RUC med fælles og gruppeopdelte feltstudieaktiviteter.

Feltkurset til Bornholm afholdes fra d. 13. til 17. september, og det forberedes meget intensivt fra d. 1. til 10. september:

Det betyder, at der i de første 3 uger af semestret er meget lidt plads til andre aktiviteter, og i 3. uge er kursets deltagere bortrejst til Bornholm fra mandag d. 13. september til fredag d. 17. september. Feltophold af 5 dages varighed

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset er normeret til 10 ECTS = 270 timer. Heraf: 22 timer, kursusforberedelse: 90 timer, feltkursusforberedelse: 40 timer, deltagelse i feltkurset: 60 timer: udarbejdelse af feltkursusrapport: 30 timer, udarbejdelse af eksamensessay: 18 timer, forberedelse og deltagelse i mundtlig eksamen: 10 timer

Evaluering- og feedback former

De studerende inddeles i feltarbejdsgrupper, hvor der i forbindelse med forberedelsen af feltturen gives løbende feedback fra kurset vejledere. Feltkurset på Bornholm afsluttes med et seminar, hvor de enkelte grupper præsenterer deres foreløbig resultater, og hvor grupperne får mundtligt feedback fra eksterne aktører og fra kursets vejledere. Derudover giver der af de tilknyttede vejledere og fra andre grupper dagligt feedback på den enkelte gruppes arbejde. Kurset afsluttes med ekstern censur med feedback fra kursusansvarlig og ekstern censor

Undervisningsansvarlig
Jesper Holm (jh@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Godkendt deltagelse i feltstudieaktiviteter, herunder aktiv deltagelse i gruppearbejde inkl. udarbejdelse af feltrapport og mundtligt oplæg under feltopholdet. Feltrapporten skal have et omfang på mindst 7.200 tegn inkl. mellemrum pr. gruppemedlem og det mundtlige oplæg skal have en varighed på mindst 5 minutter pr. gruppemedlem.

Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan ikke erstattes af en prøve. Ovenstående kan derfor ikke erstattes at en omprøve.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Om teori og metoder til analyse og vurdering af planlægning i relation til miljø, klima, energi og ressourcer.

 • Om lokale, nationale og internationale politisk-økonomiske og ad­ministrative rammebetingelser herfor.

 • Om miljø-, -teknologi- og samfundsvilkår for og effekter af planlægning og udvikling indenfor udvalgte områder.

 • Færdigheder:

 • Kan identificere planlægningsproblemstillinger i relation til miljø, klima, energi og ressourceanvendelse.

 • Kan identificere samfundsmæssige aktører, institutioner og or­ganisationer involveret i udvalgte problemkomplekser.

 • Kan udvælge, anvende og reflektere over teori og metoder samt empirisk grundlag for undersøgelse af planlægningsproblemstillinger.

 • Kan foretage feltstudier af vilkår for planlægning i afgrænsede geografiske og faglige sammenhænge.

 • Kompetencer:

 • Kan inddrage tværfaglig viden og helhedsorienterede perspektiver i planlægningsopgaver.

 • Kan indgå i dialog med samfundsmæssige aktører om miljørelaterede problemer.

Overordnet indhold

Grundkurset består af et kursus på RUC og et feltkursus på en lokalitet uden for RUC med fælles og gruppeopdelte feltstudieaktiviteter.

Grundkurset på RUC introducerer til baggrund for planlægning inden for miljø, klima, energi og ressourcer samt til teorier om og metoder til analyse af planlægning i tilknytning hertil. Kurset skal give en baggrund for tværfaglig helhedsorienterede analyser og for kritisk vurdering af vidensgrundlaget for planlægning. Kurset skal bl.a. indeholde:

 • Et grundlag for indsigt i teknologiske, natur- og samfundsmæssige vilkår for planlægning af miljø- og bæredygtighedsproblemer, bl.a. ved at præsentere en række planlægningsproblemstillinger og deres udvikling inden for udvalgte samfundssektorer i relation til miljø, klima, energi og ressourcer
 • Introduktion til teorier og metoder der kan anvendes i analyser af planlægningsproblemstillinger
 • Introduktion til faglige indfaldsvinkler og metoder til at frem- skaffe og vurdere et vidensgrundlag for planlægning
 • Grundlag for at undersøge relevante samfundsaktørers, institutioners og organisationers rolle i planlægning

Feltkurset tager udgangspunkt i et lokalsamfund og den måde som miljø- og teknologiproblemstillinger fremtræder og behandles lokalt. Gennem besøg, foredrag, interview og andre former for feltstudier undersøges det hvordan teknologiske, natur- og samfundsmæssige vilkår skaber betingelser og muligheder for planlægning på lokalt niveau under indflydelse af nationale og internationale rammebetingelser.

 • Udover deltagelse i et antal fælles planlagte aktiviteter skal de studerende i grupper udføre et afgrænset selvstændigt feltstudium, som afrapporteres under feltopholdet med en feltrapport og et mundtligt oplæg.
 • Feltrapporten skal indeholde redegørelser for de udførte aktiviteter i relation til det valgte problemfelt og refleksioner over de opnåede erfaringer om lokale planlægningsvilkår.
 • Det mundtlige oplæg skal formidle den opnåede erfaring og refleksioner herover med involverede samfundsaktører som målgruppe.
Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger med øvelser og gruppearbejde

Feltophold af 5 dages varighed (ekskl. rejsetid) med gruppearbejde.

Den skriftlige kursusopgave skal dokumentere indsigt, forståelse og refleksion over væsentlige dele af kursets indhold. Opgaven skal indeholde en afgrænset problemstilling, gerne i relation til projektarbejdet, redegørelse for teorier, metoder og begrebsrammer med reference til kursets indhold, samt forslag til og refleksioner over hvordan de vil kunne bruges til at undersøge den givne problemstilling i et helhedsorienteret, tværfagligt perspektiv.

Prøveform
Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i en bunden opgave (det skriftlige produkt).

Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige produkt og et oplæg fra hver af de studerende på maksimalt 5 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på 14.400-28,800 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 14.400-28,800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-33,600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 16.800-33,600 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 19.200-38,400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 19.200-38,400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 20 minutter.
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve..

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41078 / U26794
Sidst ændret 06/07/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 01-09-2021 14:30 - 01-09-2021 16:15 i uge 35
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Torsdag 02-09-2021 09:00 - 02-09-2021 12:00 i uge 35
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Fredag 03-09-2021 09:30 - 03-09-2021 10:15 i uge 35
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Mandag 06-09-2021 12:15 - 06-09-2021 16:00 i uge 36
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Tirsdag 07-09-2021 08:15 - 07-09-2021 12:00 i uge 36
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Tirsdag 07-09-2021 12:15 - 07-09-2021 16:00 i uge 36
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Onsdag 08-09-2021 08:15 - 08-09-2021 12:00 i uge 36
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Onsdag 08-09-2021 12:15 - 08-09-2021 16:00 i uge 36
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Torsdag 09-09-2021 08:15 - 09-09-2021 12:00 i uge 36
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Torsdag 09-09-2021 12:15 - 09-09-2021 16:00 i uge 36
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Fredag 10-09-2021 08:15 - 10-09-2021 16:00 i uge 36
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Mandag 13-09-2021 08:15 - 13-09-2021 18:00 i uge 37
Grundlag for planlægning med feltstudier - Felttur (TEKSAM)

Tirsdag 14-09-2021 08:15 - 14-09-2021 18:00 i uge 37
Grundlag for planlægning med feltstudier - Felttur (TEKSAM)

Onsdag 15-09-2021 08:15 - 15-09-2021 18:00 i uge 37
Grundlag for planlægning med feltstudier - Felttur (TEKSAM)

Torsdag 16-09-2021 08:15 - 16-09-2021 18:00 i uge 37
Grundlag for planlægning med feltstudier - Felttur (TEKSAM)

Fredag 17-09-2021 08:15 - 17-09-2021 18:00 i uge 37
Grundlag for planlægning med feltstudier - Felttur (TEKSAM)

Mandag 27-09-2021 08:15 - 27-09-2021 10:00 i uge 39
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Mandag 27-09-2021 10:00 - 27-09-2021 10:00 i uge 39
Grundlag for planlægning med feltstudier - Deadline for opfyldelse af forudsætningskrav (TEKSAM)

Fredag 01-10-2021 08:15 - 01-10-2021 10:00 i uge 39
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Mandag 04-10-2021 08:15 - 04-10-2021 10:00 i uge 40
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Onsdag 06-10-2021 08:15 - 06-10-2021 10:00 i uge 40
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Fredag 08-10-2021 14:15 - 08-10-2021 16:00 i uge 40
Grundlag for planlægning med feltstudier (TEKSAM)

Søndag 17-10-2021 10:00 - 17-10-2021 10:00 i uge 41
Grundlag for planlægning med feltstudier - Aflevering af skriftlig produkt (TEKSAM)

Mandag 25-10-2021 08:15 - 25-10-2021 18:00 i uge 43
Grundlag for planlægning med feltstudier - Mundtlig prøve (TEKSAM)

Mandag 07-02-2022 10:00 - 07-02-2022 10:00 i uge 06
Grundlag for planlægning med feltstudier - Omprøve - Aflevering af skriftlig produkt (TEKSAM)

Mandag 14-02-2022 08:15 - 14-02-2022 18:00 i uge 07
Grundlag for planlægning med feltstudier - Mundtlig omprøve (TEKSAM)