PDF til print    Find kalender

Internationale Relationer og Bæredygtig Omstilling

Semester
E2021
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset er normeret til 5 ECTS = 135 timer. Heraf: Undervisningstid: 20 timer. Forberedelse: 85 timer. Forberedelse af mundtlig individuel eller gruppepræsentation med slides: 8 timer. Individuel essay-opgave: 25 timer.

Evaluering- og feedback former

Der gives mundtlig feedback på gruppeoplæg og som opfølgning på øvelser og gruppearbejde i forbindelse med den enkelte kursusgang. Kurset afsluttes med en mundtlig evaluering og udfyldelse af et spørgeskema. Der gives kortfattet skriftlig feedback på den afsluttende essayopgave.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Søren Lund (slund@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.

Ved regelmæssig deltagelse forstås:

 • Deltagelse i minimum 70% af kursusgangene.

Ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse forstås:
- At den studerende deltager i udarbejdelse af mindre skriftlige opgaver eller mundtlige fremlæggelser og diskussion af en eller flere tekster fra kursuslitteraturen.

Lever den studerende ikke op til kravet om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse udgør omprøven herfor en skriftlig opgave på baggrund af bundne spørgsmål på min. 21.600 tegn inkl. mellemrum og max. 43.200 tegn inkl. mellemrum. Omprøven godkendes af kursusansvarlig. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Om de teoretiske og metodiske grundlag for analyser af drivkræfter og interesser bag internationale aftaler, programmer og strategier til bæredygtig omstilling

 • Om barrierer og muligheder for etablering af internationale udviklings- og omstillingsprojekter på udvalgte områder

 • Om metoder og tilgange til at etablere dialog og samarbejde mellem parter involveret i omstillingsprocesser på internationalt niveau

 • Færdigheder:

 • Kan anvende tværfaglige teoretiske og metodiske tilgange fra udvalgte miljø- og udviklingsfaglige områder til brug for analyse af internationale løsninger til bæredygtig omstilling

 • Kan vurdere og foreslå metoder til dialog og samarbejde med såvel stærke som svage parter i omstillingsprocesser på internationalt niveau.

 • Kan bidrage til opstilling af nye løsningsstrategier

 • Kompetencer:

 • Kan indgå i internationale samarbejdsrelationer om bæredygtig omstilling

 • Kan reflektere over drivkræfter og berørte parters position og interesser ved formulering af internationale projekter, programmer og strategier til bæredygtig omstilling

Overordnet indhold

Kurset har til formål at styrke de studerendes viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde tværfagligt med aktørinddragende tilgange indenfor udvikling og implementering af internationale programmer og strategier til bæredygtig omstilling.

Kurset indeholder en introduktion til grundlæggende begreber inden for miljø, udvikling og internationale relationer. Kurset bygger på følgende hovedelementer:

 • Teori og metoder i internationalt samarbejde om konkrete udviklings- og omstillingsprojekter med sigte på bæredygtighed
 • Overordnet introduktion til og diskussion af internationale institutioner, organisationer og programmer
 • Eksempler på forhandling og politikudvikling

Der inddrages forhold i såvel udviklingslande som EU og/eller andre regioner.

Type

Valgfag

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, plenumdiskussioner, gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, skriftlige opgaver, gæsteforelæsninger, workshop.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-19,200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40869
Sidst ændret 03/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 16-09-2021 10:15 - 16-09-2021 12:00 i uge 37
Internationale relationer og bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 23-09-2021 10:15 - 23-09-2021 12:00 i uge 38
Internationale relationer og bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 30-09-2021 10:15 - 30-09-2021 12:00 i uge 39
Internationale relationer og bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 07-10-2021 10:15 - 07-10-2021 12:00 i uge 40
Internationale relationer og bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 14-10-2021 10:15 - 14-10-2021 12:00 i uge 41
Internationale relationer og bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 28-10-2021 10:15 - 28-10-2021 12:00 i uge 43
Internationale relationer og bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 04-11-2021 08:15 - 04-11-2021 12:00 i uge 44
Internationale relationer og bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 11-11-2021 08:15 - 11-11-2021 12:00 i uge 45
Internationale relationer og bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 11-11-2021 12:00 - 11-11-2021 12:00 i uge 45
Internationale relationer og bæredygtig omstilling - Deadline for opfyldelse af forudsætningskrav (TEKSAM)

Torsdag 30-12-2021 12:00 - 30-12-2021 12:00 i uge 52
Internationale relationer og bæredygtig omstilling - Aflevering af skriftlig prøve (TEKSAM)

Torsdag 06-01-2022 10:00 - 06-01-2022 10:00 i uge 01
Internationale relationer og bæredygtig omstilling - Omprøve - forudsætningskrav (TEKSAM)

Mandag 07-02-2022 10:00 - Lørdag 12-02-2022 10:00 i uge 06
Internationale relationer og bæredygtig omstilling - Aflevering af skriftlig omprøve (TEKSAM)