PDF til print    Find kalender

K2 Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)

Semester
E2021
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Praktikken på 2. semester kan kun tages under forudsætning af, at den studerende skriver et eksperimentelt speciale på 45 ECTS point.

Studerende der ikke ønsker at skrive eksperimentelt speciale henvises til praktikmulighederne på 3. semester.

Projektorienteret praktikforløb er en valgmulighed for studerende som ønsker at få erfaringer med planlægning og bæredygtig omstilling i praksis.

Praktikforløbet skal tilrettelægges således at projektarbejdet kan indfri de mål der er beskrevet for projektarbejdet.

Projektvejledning for praktikforløb foregår med udgangspunkt i den studerendes valg af problemformulering og under hensyn til at den studerende har frihed til at vælge teori og metode.

Vær opmærksom på at praktikophold skal godkendes på forhånd og det tager tid at indgå aftale om praktikophold. Det anbefales at tage kontakt til studieleder før indgåelse af aftale med praktikvært.

Projektforløbet

Projektorienteret praktikforløb understøttes i den indledende fase gennem faglig sparring ved indgåelse af praktikkontrakt.

Studerende i projektorienteret praktikforløb skal søge projektvejleder senest den 10. september.

Som udgangspunkt for projektvejledningen skal den studerende udforme en studieforløbsbeskrivelse med refleksioner over egen faglig udvikling, forventninger til og ønsker til kompetenceudvikling i praktikforløbet. Studieforløbsbeskrivelsen er et redskab til at sikre progression i den samlede uddannelse.

Selve praktikforløbet understøttes dels gennem dialog med og feedback fra vejleder i forhold til at arbejde med en selvvalgt problemstilling relateret til planlægning og praksis på praktikstedet, og dels gennem dialog og sparring med ansvarlig koordinator på praktikstedet.

Videre understøttes praktikforløbet gennem deltagelse i midtvejsmøde som bygger på peer feedback fra andre studerende i praktikforløb og feedback fra vejledere. Derudover understøttes praktikforløb ved kollektiv og peer feedback i forbindelse med deltagelse i problemformuleringsseminar og intern evaluering. De to evalueringer bygger på dialog og peer feedback fra anden projektgruppe og feedback fra anden gruppes vejleder samt egen vejleder.

Der er 2 obligatoriske evalueringer i løbet af projektforløbet og et obligatorisk midtvejsmøde: • Problemformuleringsseminar • Midtvejsmøde • Intern evaluering.

Problemformulerings-seminaret anbefales afholdt i ugerne: 41/43. Intern evaluering anbefales afholdt i ugerne: 48/49.

Oplæg til problemformulerings-seminar og intern evaluering afleveres ca. 5 hverdage før aftalt tidspunkt. Tidspunkt for evalueringer aftales med vejleder, opponentgruppe og dennes vejleder. Det er projektgrupperne, som indkalder og koordinerer tid og sted med gruppernes vejledere.

Midtvejsmøde afholdes i uge 45 (12. november). Midtvejsmødet foregår på tværs af praktikforløb og skal sikre fælles refleksion og videndeling om praksis relateret til planlægning. Aktiviteten koordineres af ansvarlig for midtvejsmøde.

Studerende i praktik anbefales at holde kontakt til vejleder gennem hele praktikforløbet.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Et projektorienteret praktikforløb på 15 ECTS svarer til 405 timers forventet arbejdsindsats, heraf:

• 275 timer til praktikophold, inklusive sparringsmøder med praktikansvarlig • 114 timer til projektarbejde, koordinering og udarbejdelse af projektrapport • 3 timer til udarbejdelse af studieforløbsbeskrivelse, eksklusive dialog med vejleder om progression i projektarbejdet • 3 ½ timer til møder med projektvejleder inklusive eksamensforberedelse, eksklusive problemformuleringsseminar og intern evaluering • 5 timer til midtvejsmøde, eksklusive forberedelse af mundtligt oplæg • 4 timer til problemformuleringsseminar og intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt peer feedback • ½ time til eksamen per studerende, eksklusive forberedelse og koordinering af mundtlig oplæg.

Pensum

Der opgives ikke pensum for projektorienteret praktikforløb.

Evaluering- og feedback former

Mundtlig feedback fra vejleder på projektoplæg og dialog om studieforløbsbeskrivelse, praktikforløb og arbejdsopgaver. Kollektiv feedback på oplæg til problemformulerings-seminar og intern evaluering fra egen og anden projektgruppes vejleder samt peer feedback fra opponentgruppe. Peer feedback i forbindelse med deltagelse i midtvejsmøde med andre praktikanter. Mundtlig feedback i forbindelse med eksamen af projektet fra egen vejleder og intern medbedømmer.

Studieleder/faglig koordinator
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse

Praktikophold på minimum 275 timer, f.eks. 11 uger á 25 timer.

Praktikken på 2. semester kan kun tages under forudsætning af, at den studerende skriver et eksperimentelt speciale på 45 ECTS point. Studerende der ikke ønsker at skrive eksperimentelt speciale henvises til projektorienteret praktikforløb på 3. semester.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminaret, midtvejsmøde og den interne evaluering.

Gennem studieforløbsbeskrivelser, problemformuleringsseminar, midtvejsmøde og intern evaluering skal der vises refleksioner over egen faglige udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet, samt evne til at indgå i faglige dialoger.

Studieforløbsbeskrivelserne skal vedlægges som bilag til projektrapporten.

Deltager den studerende ikke i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering udarbejdes refleksionsdokument på min. 7.200 og max. 14.400 tegn inkl. mellemrum, som skal godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og komme med konstruktive ideer til eksempelvis sammenhæng mellem problemfelt, problemformulering og metodeovervejelser og/eller sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Om fagets teorier, begreber og metoder til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre praksis,

 • Om faglige problemstillinger i konkrete praksissammenhænge

 • Om mødet mellem fagets teorier, metoder og begreber sammenholdt med fagområdets praksis

 • Færdigheder:

 • At kunne beskrive, analysere og diskutere konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af fagets teorier, begreber og metoder

 • At kunne finde, vurdere og anvende relevante kilder og litteratur til løsning af konkrete problemstillinger,

 • At kunne formidle viden, planlægge og indgå i dialog med såvel eksperter som samfundsaktører omkring udførelse af konkrete planlægningsopgaver.

 • Kompetencer:

 • at kunne indgå i udarbejdelse af planlægningstiltag med udgangspunkt i kritisk anvendelse af fagområdets teorier og metoder,

 • at kunne udvikle egen faglighed på baggrund af en kritisk stillingtagen til praktikopgavernes samfundsmæssige betydning.

Overordnet indhold
Pt. ingen data fra studieordning.
Type

Projektorienteret praktikforløb

Undervisnings- og arbejdsform

Praktikstedet kan være en virksomhed, en offentlig forvaltning, en organisation eller lignende, der beskæftiger sig med opgaver, der er relevante for kandidatuddannelsen, og som repræsenterer en mulig erhvervsfunktion. Studienævnet fastsætter nærmere regler for forløbet. Studieleder skal godkende praktikstedet. Der udarbejdes en praktikaftale, som beskriver opgaver og sparring på praktikstedet. Praktikaftalen underskrives af praktikanten, én repræsentant fra praktikstedet og studielederen. Den studerende tilrettelægger selv forløbet inden for studieordningens rammer. Forløbet foregår under vejledning på såvel praktiksted som på uddannelsen og afsluttes med udarbejdelse af en praktikrapport.
Projektvejledningen suppleres af et projektunderstøttende forløb. Det projektunderstøttende forløb inkluderer følgende elementer:

 • Problemformuleringsseminar
 • Intern evaluering
 • Midtvejsmøde

Praktikrapporten skal indeholde en redegørelse for værtsorganisationens struktur, opgaver og rammevilkår samt en redegørelse for de planlægnings- eller reguleringsopgaver der er udført under praktikforløbet. Praktikrapporten skal indeholde refleksioner over de udførte planlægningsopgaver og betingelser for bæredygtig omstilling og relatere arbejdet med konkrete planlægningstiltag til viden om fagområdets teorier, begreber og metoder. Endvidere skal praktikrapporten indeholde refleksioner over udfordringer i samarbejdet med faglige eksperter og berørte aktører samt udvikling af egen faglighed.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport.

Prøven starter med et oplæg på baggrund af et spørgsmål udleveret senest 3 dage før prøven. Oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 7 min.
Oplægget efterfølges af en samtale mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r).

Praktikprojektrapporten skal være på 36.000-72,000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25682
Sidst ændret 09/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 10-09-2021 10:00 - 10-09-2021 10:00 i uge 36
K2 Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS) - Deadline for vejlederansøgning (TEKSAM)

Mandag 11-10-2021 08:15 - Fredag 29-10-2021 18:00 i uge 41 til uge 43
K2 Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS) - Problemformuleringsseminar (TEKSAM)

Fredag 12-11-2021 08:15 - 12-11-2021 18:00 i uge 45
K2 Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS) - Midtvejsmøde (TEKSAM)

Mandag 29-11-2021 08:15 - Fredag 10-12-2021 18:00 i uge 48 og uge 49
K2 Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS) - Intern evaluering (TEKSAM)

Onsdag 12-01-2022 10:00 - 12-01-2022 10:00 i uge 02
K2 Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS) - Projektaflevering (TEKSAM)

Fredag 28-01-2022 08:15 - 28-01-2022 18:00 i uge 04
K2 Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS) - Mundtlig eksamen (TEKSAM)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:00 i uge 05 til uge 09
K2 Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS) - Mundtlig reeksamensperiode (TEKSAM)