PDF til print    Find kalender

Metoder i Planlægning

Semester
E2021
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset er normeret til 5 ECTS = 135 timer.

Heraf: - Undervisningstid: 20 timer. - Forberedelse: 80 timer. - Forberedelse af mundtlig gruppepræsentation med slides: 10 timer. - Individuel essay-opgave: 25 timer.

Pensum

Kursusmateriale med introduktion og læsevejledning vil være tilgængelig på Moodle.

Evaluering- og feedback former

Der gives mundtlig feedback på øvelser og gruppearbejde i forbindelse med den enkelte kursusgang. Kurset afsluttes med en mundtlig evaluering og udfyldelse af et spørgeskema. Der gives kortfattet skriftlig feedback på den afsluttende essayopgave.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Tyge Kjær (tk@ruc.dk)
Prøveform

Vær opmærksom på at der er åbent for aflevering af skriftlige opgaver i en periode på 3 uger efter sidste kursusgang. Intervallet giver fleksibilitet i forhold til at planlægge udarbejdelse af skriftlige opgaver for flere samtidige kursusforløb. Læs ECTS deklarationen for information om hvor lang tid du forventes at bruge på udarbejdelse af den skriftlige kursusopgave. Anvend angivet tidsforbrug til at planlægge rækkefølge og sætte egne deadlines for aflevering indenfor det angivne tidsinterval.

ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.

Ved regelmæssig deltagelse forstås:

• Den studerendes deltagelse i mindst 70% af kursusgangene og deltagelse i de aktiviteter der er tilknyttet kurset.

Lever den studerende ikke op til kravet om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse udgør omprøven herfor en skriftlig opgave på baggrund af bundne spørgsmål på min. 21.600 tegn inkl. mellemrum og max. 43.200 tegn inkl. mellemrum. Omprøven godkendes af kursusansvarlig. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Planlægningsmetoder, der anvendes i praksis i planlægningsopgaver i relation til miljø-, energi- og ressourceproblemstillinger

 • Vilkår for og effekter af planlægningsindsats på udvalgte områder

 • Færdigheder:

 • Kan formulere og systemafgrænse planlægningsproblemstillinger i relation til miljø-, klima, energi- og ressourceproblemstillinger

 • Kan udvælge, vurdere og anvende begreber, metoder, teorier og vidensgrundlag som kan bruges i planlægningsindsats på udvalgte områder

 • Kompetencer:

Kan reflektere over, vurdere og foreslå planlægningsmetoder inden for udvalgte planlægningsfelter

Overordnet indhold

Kurset introducerer til aktuelle planlægningsmetoder der anvendes i praksis af myndigheder, virksomheder og organisationer og præsenterer indfaldsvinkler, teori og metoder til analyser af planlægningens forudsætninger og effekter. Kurset skal desuden give inspiration til indfaldsvinkler og metodegrundlag til projektarbejdet.

 • Kurset behandler på eksemplarisk vis planlægnings problemstillinger inden for samfundssektorer som f.eks. energi, transport, landbrug, byudvikling, produktion og forbrug
 • På kurset præsenteres et udvalg af de planlægningsmetoder, der anvendes inden for udvalgte felter, samt deres teoretiske forankring
 • Gennem eksempler og fordybelse i udvalgte genstandsfelter præsenteres og diskuteres erfaringer med og vilkår for planlægningsindsats og metoder til planlægning i relation til miljø-, klima-, energi- og/eller ressourceproblemstillinger
 • På kurset introduceres til et tværvidenskabeligt grundlag for at analysere og vurdere planlægningsmetoder
Type

Obligatorisk Kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger og øvelser, studenteroplæg mm.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave hvor den studerende skal belyse løsningsforslag vedrørende en selvvalgt, afgrænset og fokuseret planlægningsproblemstilling.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-19,200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41085 / U26797
Sidst ændret 03/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 01-10-2021 12:15 - 01-10-2021 16:00 i uge 39
Metoder i Planlægning (TEKSAM)

Fredag 08-10-2021 12:15 - 08-10-2021 16:00 i uge 40
Metoder i Planlægning (TEKSAM)

Fredag 15-10-2021 12:15 - 15-10-2021 16:00 i uge 41
Metoder i Planlægning (TEKSAM)

Fredag 29-10-2021 12:15 - 29-10-2021 16:00 i uge 43
Metoder i Planlægning (TEKSAM)

Fredag 05-11-2021 12:15 - 05-11-2021 16:00 i uge 44
Metoder i Planlægning (TEKSAM)

Fredag 12-11-2021 12:15 - 12-11-2021 16:00 i uge 45
Metoder i Planlægning (TEKSAM)

Fredag 19-11-2021 12:15 - 19-11-2021 16:00 i uge 46
Metoder i Planlægning (TEKSAM)

Fredag 03-12-2021 12:15 - 03-12-2021 16:00 i uge 48
Metoder i Planlægning (TEKSAM)

Fredag 10-12-2021 12:15 - 10-12-2021 16:00 i uge 49
Metoder i Planlægning (TEKSAM)

Fredag 17-12-2021 08:15 - Fredag 07-01-2022 18:00 i uge 50 til uge 01
Metoder i Planlægning - Aflevering af skriftlig prøve (TEKSAM)

Fredag 17-12-2021 12:15 - 17-12-2021 16:00 i uge 50
Metoder i Planlægning (TEKSAM)

Fredag 17-12-2021 16:00 - 17-12-2021 16:00 i uge 50
Metoder i Planlægning - Deadline for opfyldelse af forudsætningskrav (TEKSAM)

Fredag 14-01-2022 10:00 - 14-01-2022 10:00 i uge 02
Metoder i Planlægning - Omprøve forudsætningskrav (TEKSAM)

Fredag 04-02-2022 10:00 - Onsdag 09-02-2022 10:00 i uge 05 og uge 06
Metoder i Planlægning - Aflevering af skriftlig omprøve (TEKSAM)