PDF til print    Find kalender

Projekt i bæredygtig omstilling

Semester
E2021
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Projektarbejdet foregår i grupper. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes selvvalgte problemformulering og under hensyn til at de studerende har frihed til at vælge teori og metode.

Som udgangspunkt for projektvejledningen skal hvert medlem af projektgruppen udforme en studieforløbsbeskrivelse. Den individuelle studieforløbsbeskrivelse skal indeholde refleksioner over egen faglig udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet samt evne til at indgå i faglige dialoger. Studieforløbsbeskrivelsen er et redskab til at sikre progression i den samlede uddannelse.

Projektgruppen forventes at tage initiativ til indkaldelse af vejleder til dialog om studieforløbsbeskrivelser og drøftelse af mål og perspektiver for det kommende projektarbejde. Videre forventes projektgruppen at tage initiativ til indkaldelse og give et input til strukturering af møder med vejleder f.eks. gennem udarbejdelse af dagsorden eller læsevejledning for skriftlige oplæg.

Projektforløbet

Semesterstart i uge 35-36 med gæsteoplæg. Afslutning af projektdannelse 10. september.

Projektforløbet understøttes dels gennem faglig vejledning og feedback i forhold til dannelse af problemformulering, valg og fravalg af begreber, teorier og metoder, empiri, analyse og perspektivering. Dels dialog, feedback og vejledning i koordinering af projektarbejdet og planlægning af projektforløbet. Videre understøttes projektforløbet gennem kollektiv og peer feedback i forbindelse med problemformuleringsseminar og intern evaluering. De to evalueringer bygger på dialog og feedback fra anden projektgruppe og dennes vejleder.

Der er 2 obligatoriske evalueringer i løbet af projektforløbet: • Problemformuleringsseminar • Intern evaluering.

Problemformuleringsseminaret anbefales afholdt i ugerne: 41/43. Intern evaluering anbefales afholdt i ugerne:49/50.

Oplæg til de obligatoriske evalueringer afleveres ca. 5 hverdage før aftalt tidspunkt. Tidspunkt aftales med vejleder, opponentgruppe og dennes vejleder. Det er projektgrupperne, som indkalder og koordinerer tid og sted med gruppernes vejledere.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Et projekt på 15 ECTS svarer til 405 timers forventet arbejdsindsats, heraf:

• 30 timer til semesteropstart og projektdannelse • 362 timer til projektarbejde, koordinering og udarbejdelse af projektrapport • 3 timer til udarbejdelse af studieforløbsbeskrivelse, eksklusive dialog med vejleder om progression i projektarbejdet • 5 ½ timer til møder med projektvejleder inklusive eksamensforberedelse, eksklusive problemformuleringsseminar og intern evaluering • 4 timer til problemformuleringsseminar og intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt peer feedback • ½ time til eksamen per studerende, eksklusive forberedelse og koordinering af mundtlig oplæg.

Pensum

Der opgives ikke pensum for projektarbejde baseret på selvvalgt problemformulering.

Evaluering- og feedback former

Dialog og mundtlig feedback fra vejleder på projektoplæg og projektgruppens arbejdsproces. Kollektiv feedback på oplæg til problemformuleringsseminar og intern evaluering fra egen og anden projektgruppes vejleder samt peer feedback fra opponentgruppe. Kollektiv feedback i forbindelse med deltagelse i ekstra-curriculær præsentation af projekter. Mundtlig feedback i forbindelse med projekteksamen fra egen vejleder og intern medbedømmer.

Studieleder/faglig koordinator
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering.

Gennem studieforløbsbeskrivelser, problemformuleringsseminar, midtvejsmøde og intern evaluering skal der vises refleksioner over egen faglige udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet, samt evne til at indgå i faglige dialoger.

Deltager den studerende ikke i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering udarbejdes refleksionsdokument på min. 7.200 og max. 14.400 tegn inkl. mellemrum, som skal godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og komme med konstruktive ideer til eksempelvis sammenhæng mellem problemfelt, problemformulering og metodeovervejelser og/eller sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Om plan- og reguleringsbetingelser og muligheder for innovation og bæredygtig omstilling med udgangspunkt i et afgrænset system af lokalområde, teknologiske systemer, produktion, forbrug, sektorer og/eller infrastruktur

  • Om teorigrundlag og metoder til at analysere systemer, omstillings processer og inddrage praksisrettet viden

  • Kan analysere og vurdere betingelser og muligheder for miljø- og teknologiomstilling i tilknytning til en organisation, virksomhed, lokalsamfund og/eller andre involverede parter

  • Kan samarbejde med eksterne parter og/eller en forskningsoffentlighed

  • Kan indsamle, vurdere og analysere et vidensgrundlag i relation til en afgrænset problemstilling

  • Kan formidle viden til og indgå i dialog med involverede parter

  • Kan analysere, vurdere og foreslå indsats rettet mod bæredygtig udvikling og omstilling.

  • Kan indgå i dialog med eksterne parter, formidle viden og etablere samarbejdsrelationer, samt reflektere over egen faglige udvikling i relation hertil

Overordnet indhold

Projektarbejde med udgangspunkt i en problemstilling, der relaterer sig til omstillingsprocesser i praksis og indeholde en analyse heraf på grundlag af selvstændig indsamling, bearbejdning og analyse af et relevant vidensgrundlag.

Projektarbejdet kan udføres i samarbejde med en ekstern part, f.eks. en myndighed, organisation, virksomhed eller lignende, eller i samarbejde med et forsknings- eller udredningsprojekt med relation til uddannelsen.

Projektet skal inddrage diskussioner af regulering, planlægningsvilkår og planlægningstiltag på grundlag af såvel videnskabelig viden som praktiske erfaringer. Projektet skal indeholde refleksioner over muligheder for at inddrage involverede parter i planlægning og gennemførelse af omstillingsprocesser. Projektrapporten skal dokumentere erfaring med dialog og samarbejde med og formidling af viden til eksterne parter.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektgruppen modtager individuel vejledning i forhold til det skriftlige og koordinering samt planlægning af gruppearbejdet, samt kollektiv vejledning i forbindelse med problemformuleringsseminar og intern evaluering af projektarbejdet.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et af eksaminator udvalgt emne, der meddeles de studerende senest 3 hverdage inden prøven. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 7 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Rapporten kan udformes på 3 forskellige måder:

1. en almindelig projektrapport

2. et review over videnskabelig litteratur i tilknytning til et afgrænset emne og et refleksionsdokument, der skal indeholde en beskrivelse af en formidlingsindsats overfor en målgruppe af samfundsaktører med tilknytning til emnet samt refleksioner over såvel reviewet som formidlingsindsatsen i relation til projektarbejdets læringsmål

3. en kombination af a) et partnerskabsprodukt og b) et refleksionsdokument. Ved partnerskabsdokument forstås et dokument, som er udarbejdet i dialog med en ekstern partner i form af et for partneren relevant produkt, som f.eks. en energiplan, en miljøkommunikation, et design eller beskrivelse af et produkt eller projekt eller lignende. Ved refleksionsdokument forstås et dokument, der er henvendt til studiestedet, og som skal reflektere over partnerskabsdokumentet og dets relevans for partneren og reflektere over sammenhæng mellem partnerskabsdokumentet og den miljø- og planlægningsfaglige viden på området i relation til projektarbejdets læringsmål.

Studieforløbsbeskrivelserne skal vedlægges som bilag til projektrapporten.

Omfangskravene for projektrapporten (inkl. evt. refleksionsdokument, der må have et maksimalt omfang på 48.000 tegn inkl. mellemrum) er:
For 2 studerende minimum 86.400 og maksimum 142.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 96.000 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 96.000 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 96.000 og maksimum 173.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 96.000 og maksimum 173.400 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26979
Sidst ændret 03/09/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 10-09-2021 10:00 - 10-09-2021 10:00 i uge 36
Projekt i bæredygtig omstilling - Deadline for vejlederansøgning (TEKSAM)

Mandag 11-10-2021 08:15 - Fredag 29-10-2021 18:00 i uge 41 til uge 43
Projekt i bæredygtig omstilling - Problemformuleringsseminar (TEKSAM)

Mandag 29-11-2021 08:15 - Fredag 03-12-2021 18:00 i uge 48
Projekt i bæredygtig omstilling - Intern evaluering (TEKSAM)

Onsdag 12-01-2022 10:00 - 12-01-2022 10:00 i uge 02
Projekt i bæredygtig omstilling - Projektaflevering (TEKSAM)

Onsdag 19-01-2022 08:15 - Mandag 31-01-2022 18:00 i uge 03 til uge 05
Projekt i bæredygtig omstilling - Mundtlig eksamensperiode (TEKSAM)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt i bæredygtig omstilling - Mundtlig reeksamensperiode (TEKSAM)