PDF til print    Find kalender

Projekt i Planlægning

Semester
E2021
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Projektarbejdet foregår i grupper. Projektvejledningen foregår med udgangspunkt i de studerendes selvvalgte problemformulering og under hensyn til at de studerende har frihed til at vælge teori og metode.

Som udgangspunkt for projektvejledningen skal hvert medlem af projektgruppen udforme en studieforløbsbeskrivelse. Den individuelle studieforløbsbeskrivelse skal indeholde refleksioner over egen faglig udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet samt evne til at indgå i faglige dialoger. Studieforløbsbeskrivelsen er et redskab til at sikre progression i den samlede uddannelse.

Projektgruppen forventes at tage initiativ til indkaldelse af vejleder til dialog om studieforløbsbeskrivelser og drøftelse af mål og perspektiver for det kommende projektarbejde. Videre forventes projektgruppen at tage initiativ til indkaldelse og give et input til strukturering af møder med vejleder f.eks. gennem udarbejdelse af dagsorden eller læsevejledning for skriftlige oplæg.

Projektforløbet

Semesterstart i uge 35-36. Semesterstarten integreres med forberedelse af feltstudier og deltagelse i felttur til Bonholm i uge 37. Forløbet inkluderer gæsteoplæg, formulering af projektideer, samling om projektideer og projektdannelse samt feltarbejde. Forløbet afsluttes med projekttilmelding 22.september.

Projektforløbet understøttes dels gennem faglig vejledning og feedback i forhold til dannelse af problemformulering, valg og fravalg af begreber, teorier og metoder, empiri, analyse og perspektivering. Dels dialog, feedback og vejledning i koordinering af projektarbejdet og planlægning af projektforløbet. Videre understøttes projektforløbet gennem kollektiv og peer feedback i forbindelse med problemformuleringsseminar og intern evaluering. De to evalueringer bygger på dialog og feedback fra anden projektgruppe og dennes vejleder.

Der er 2 obligatoriske evalueringer i løbet af projektforløbet: • Problemformuleringsseminar • Intern evaluering.

Problemformuleringsseminaret anbefales afholdt i ugerne: 41/43. Intern evaluering anbefales afholdt i ugerne:49/50.

Oplæg til de obligatoriske evalueringer afleveres ca. 5 hverdage før aftalt tidspunkt. Tidspunkt aftales med vejleder, opponentgruppe og dennes vejleder. Det er projektgrupperne, som indkalder og koordinerer tid og sted med gruppernes vejledere.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Et projekt på 15 ECTS svarer til 405 timers forventet arbejdsindsats, heraf:

• 30 timer til semesteropstart og projektdannelse • 362 timer til projektarbejde, koordinering og udarbejdelse af projektrapport • 3 timer til udarbejdelse af studieforløbsbeskrivelse, eksklusive dialog med vejleder om progression i projektarbejdet • 5 ½ timer til møder med projektvejleder inklusive eksamensforberedelse, eksklusive problemformuleringsseminar og intern evaluering • 4 timer til problemformuleringsseminar og intern evaluering, eksklusive forberedelse og udarbejdelse af skriftligt og mundtligt peer feedback • ½ time til eksamen per studerende, eksklusive forberedelse og koordinering af mundtlig oplæg.

Pensum

Der opgives ikke pensum for projektarbejde baseret på selvvalgt problemformulering.

Evaluering- og feedback former

Dialog og mundtlig feedback fra vejleder på projektoplæg og projektgruppens arbejdsproces. Kollektiv feedback på oplæg til problemformuleringsseminar og intern evaluering fra egen og anden projektgruppes vejleder samt peer feedback fra opponentgruppe. Mundtlig feedback i forbindelse med projekteksamen fra egen vejleder og intern medbedømmer.

Studieleder/faglig koordinator
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering.

Gennem studieforløbsbeskrivelser, problemformuleringsseminar og intern evaluering skal der vises refleksioner over egen faglige udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet, samt evne til at indgå i faglige dialoger.

Studieforløbsbeskrivelserne skal vedlægges som bilag til projektrapporten.

Deltager den studerende ikke i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering udarbejdes refleksionsdokument på min. 7.200 og max. 14.400 tegn inkl. mellemrum, som skal godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og komme med konstruktive ideer til eksempelvis sammenhæng mellem problemfelt, problemformulering og metodeovervejelser og/eller sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Teknologiske, samfunds- og miljømæssige vilkår for planlægning i relation til miljø-, klima-, energi- og/eller ressourceproblemer på

 • Teorier, begreber og metoder der kan anvendes i en tværfaglig og helhedsorienteret planlægning.

 • Færdigheder:

 • Identificere og afgrænse planlægningsorienterede problemstil- linger.

 • Anvende relevant teori- og metodegrundlag til at indsamle viden om og analysere afgrænsede problemfelter

 • Analysere planlægningens grundlag og virkemåde i forhold til af- grænsede områder i relation til miljø, klima, energi og/eller ressourcer

 • Kompetencer:

 • Undersøge, vurdere og foreslå planlægnings indsats rettet mod afhjælpning/ forebyggelse af problemstillinger i relation til miljø, klima, energi og ressourcer

 • Inddrage helhedsorienterede perspektiver i analyser af miljørelaterede problemstillinger

 • Tilrettelægge egen faglige udvikling, samarbejde og indgå i faglige diskussioner samt evaluere procesforløb i projektarbejde.

Overordnet indhold

Projektet skal indeholde en selvstændig afgrænset og motiveret pro- blemstilling i relation til aktuelle miljø-, energi-, klima- og/eller ressource problemer og planlægningsindsats heroverfor. Rapporten skal belyse teknologiske, naturmæssige og samfundsmæssige vilkår af betydning for denne problemstilling med et selvvalgt fokus og vægtning af de forhold der undersøges. Rapporten skal indeholde design og gennemførsel af en selvstændig analyse og vurdering af et vidensgrundlag der kan belyse denne problemstilling. Der skal udvælges, anvendes og reflekteres over et teoretisk/metodisk grundlag og et empirisk felt for de konkrete analyser. Rapporten skal inddrage helhedsorienterede perspektiver på og refleksioner over problemstillingen.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektgruppen modtager individuel vejledning i forhold til det skriftlige og koordinering samt planlægning af gruppearbejdet, samt kollektiv vejledning i forbindelse med problemformuleringsseminar og intern evaluering af projektarbejdet.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport og eventuelt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et af eksaminator udvalgt emne, der meddeles de studerende senest 3 hverdage inden prøven. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 7 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for hele projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 86.400-141,600 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-163,200 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-163,200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 96.000-163,200 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 96.000-172,800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41082 / U26792
Sidst ændret 09/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 10-09-2021 10:00 - 10-09-2021 10:00 i uge 36
Projekt i Planlægning - Deadline for vejlederansøgning (TEKSAM)

Mandag 11-10-2021 08:15 - Fredag 29-10-2021 18:00 i uge 41 til uge 43
Projekt i Planlægning - Problemformuleringsseminar (TEKSAM)

Mandag 29-11-2021 08:15 - Fredag 10-12-2021 18:00 i uge 48 og uge 49
Projekt i Planlægning - Intern evaluering (TEKSAM)

Onsdag 12-01-2022 10:00 - 12-01-2022 10:00 i uge 02
Projekt i Planlægning - Projektaflevering (TEKSAM)

Onsdag 19-01-2022 08:15 - Mandag 31-01-2022 18:00 i uge 03 til uge 05
Projekt i Planlægning - Mundtlig eksamensperiode (TEKSAM)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt i Planlægning - Mundtlig reeksamensperiode (TEKSAM)