PDF til print    Find kalender

Til Kombi: Strategier i bæredygtig omstilling.

Semester
E2021
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk / English
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Dette semester har vi fokus på bæredygtig omstilling i forskellige sektorer og teorier til at begribe planlægning, omstilling og governance.

Formålet med forelæsningerne er at sætte jer i stand til at analysere og udvikle strategier for bæredygtig udvikling i forskellige planlægningskontekster. I skal forstå planlæggerens rolle i plan- og udviklingsprojekter for bæredygtig omstilling, med vægt på betydningen af viden og dennes produktion og kommunikation i institutioner og netværk.

Det vil ske gennem:

• introduktion til forskellige teoretiske tilgange

• gæsteforelæsninger med efterfølgende diskussion

• skrivning af en kursusopgave undervejs i forløbet

Kursets teoretiske approach har tre dimensioner:

• en transitionsteoretisk

• en planlægningsteoFretisk

• en governanceteoretisk.

Ud over forelæsning fra vejledere vil der komme planlæggere udefra som giver oplæg om praksis og roller i forhold til bæredygtig omstilling. Derefter diskuterer vi vedkommendes handlerum og rolle.

Der arbejdes med en dyberegående opgave gennem kurset der dels skal rettes mod en målgruppe som vi lader holdet træde frem som til eksamen, dels skal reflektere kursets teoretisk-analytiske sider og endelig rumme en strategisk kommunikation.

Foreløbigt program for 5 ECTS versionen:

 1. Bæredygtig omstilling og Planlægning

 2. Transition, governance og planroller i et systemperspektiv

 3. Områdebaseret planlægning m. felttur

 4. Lokal fødevareomstilling

 5. Omstillingsplanlægning og cirkulært byggeri

Fortsat program for ialt 10 ECTS:

 1. NGO’ernes rolle i bæredygtig omstilling

 2. Lokale omstillingsprocesser med kommunen som strategisk aktør

 3. Bæredygtig omstilling i turismen

 4. Affald, genbrug og cirkulær økonomi

 5. Samle op på roller i planlægning og governance for bæredygtig omstilling

Kurset består af 2x 5 dobbelt kursusgange. Kurset samlæses med Strategier i bæredygtig omstilling for Fagintegreret TekSam som er på 15 ECTS, ialt skal I følge 10 dobbelt kursusgange.

Forelæsningsdelen afsluttes med aflevering af en kursusopgave i en gruppe.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

10 ECTS svarer det til 270 timers arbejdsindsats, heraf: Forberedelse af forelæsninger: 9 t/dobbeltkursusgang, deltagelse i forelæsninger: 3,5 t/kursusgang, og opgaveskrivning incl. casearbejde, feltbesøg mm: 145 timer.

Pensum

Se kursets Moodle side for pensum til de enkelte kursusgange.

Evaluering- og feedback former

Kursusforløb evalueres ved spørgeskema.

Forelæsninger, gruppearbejde og øvelser, evt. ekskursion(er). Kurset veksler mellem oplæg, dialog og feedback.
Hver gruppe laver et udkast til opgave og der gives en kort skriftlig feedback herpå

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Jens Dorland (jensd@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv og regelmæssig deltagelse forstås:

Deltagelse i 70% af kursusgangene samt deltagelse i de aktiviteter, der er tilknyttet kurset.

Lever den studerende ikke op til aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse udgør omprøven en individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig. opgaven har et omfang på minimum 21.600 antal tegn og maksimalt 43.200 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Om teoretiske og metodemæssige grundlag for analyser af driv- kræfter og interesser bag bæredygtigheds strategier

 • Om barrierer og muligheder for etablering af udviklingsprojekter på udvalgte områder.

 • Om metoder til at etablere dialog og samarbejde mellem parter involveret i omstillingsprocesser.

 • Færdigheder:

 • Kan designe undersøgelser der sigter på indsamling, behandling, analyse og vurdering af vidensgrundlag for bidrag til omstillingsprocesser.

 • Kan vurdere og foreslå metoder til at opnå dialog og samarbejde med såvel stærke som svage parter i omstillingsprocesser.

 • Kan analysere, vurdere og foreslå strategier for bæredygtige omstillingsprocesser.

 • Kompetencer:

 • Kan bidrage til bæredygtige omstillingsprocesser gennem vidensindsamling, analyser og udviklingsforslag.

 • Kan inddrage berørte parter i formulering af problemstillinger, prioritering af løsningsmuligheder og praktisk implementering.,

Overordnet indhold

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i muligheder og betingelser for bæredygtig omstilling. I fokus er eksemplarisk og problemorienteret arbejde med videns- og handlegrundlag for omstillingsindsats i produktions- og forbrugsstruktur, teknologiske systemer, regulering og governance, samt analyse og vurdering af effekter af og betingelser for bæredygtig omstilling,

 • Kurset skal introducere til videnskabeligt grundlag for analyse af omstillingsprocesser
 • Kurset skal give teoretisk og metodemæssigt grundlag for ind- samling og analyse af empiriske data i tilknytning til omstillingsprocesser.
 • Kurset skal give indsigt i vilkår og muligheder for omstilling inden for udvalgte sektorer, herunder drivkræfter og interesser, strategier, aktører og handlemuligheder i sektoren
 • Kurset skal desuden bidrage til at understøtte etablering af kontakt, samarbejde med og erfaringsdannelse omkring relationer til eksterne partnerskaber i projektforløbet.
Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, gruppearbejde og øvelser. Kurset veksler mellem oplæg, dialog og gruppearbejde evt. ekskursion(er). Der arbejdes løbende gennem hele kursusforløbet med en opgave der har til formål at reflektere over bæredygtige omstillingsmuligheder.

Prøveform
Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i en rapport (det skriftlige produkt).

Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige produkt og prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på 28.800-57,600 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 28.800-57,600 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 38.400-72,000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 38.400-72,000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 43.200-86,400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 43.200-86,400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 40 minutter.
Ved 3 studerende 60 minutter.
Ved 4 studerende 80 minutter.
Ved 5 studerende 100 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve..

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41088
Sidst ændret 23/09/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 15-09-2021 14:15 - 15-09-2021 18:00 i uge 37
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Onsdag 22-09-2021 14:15 - 22-09-2021 18:00 i uge 38
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Onsdag 29-09-2021 14:15 - 29-09-2021 18:00 i uge 39
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Onsdag 06-10-2021 14:15 - 06-10-2021 18:00 i uge 40
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Onsdag 13-10-2021 14:15 - 13-10-2021 18:00 i uge 41
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Onsdag 27-10-2021 14:15 - 27-10-2021 18:00 i uge 43
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Onsdag 03-11-2021 14:15 - 03-11-2021 18:00 i uge 44
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Onsdag 10-11-2021 14:15 - 10-11-2021 18:00 i uge 45
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Onsdag 01-12-2021 14:15 - 01-12-2021 18:00 i uge 48
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Onsdag 08-12-2021 14:15 - 08-12-2021 18:00 i uge 49
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Onsdag 08-12-2021 18:00 - 08-12-2021 18:00 i uge 49
Strategier i bæredygtig omstilling - Deadline for opfyldelse af forudsætningskrav (TEKSAM)

Onsdag 22-12-2021 10:00 - 22-12-2021 10:00 i uge 51
Strategier i bæredygtig omstilling - Aflevering af skriftligt produkt (TEKSAM)

Tirsdag 04-01-2022 08:15 - 04-01-2022 18:00 i uge 01
Strategier i bæredygtig omstilling - Mundtlig prøve (TEKSAM)

Torsdag 06-01-2022 10:00 - 06-01-2022 10:00 i uge 01
Strategier i bæredygtig omstilling - Omprøve - forudsætningskrav (TEKSAM)

Fredag 04-02-2022 10:00 - 04-02-2022 10:00 i uge 05
Strategier i bæredygtig omstilling - Omprøve - Aflevering af skriftligt produkt (TEKSAM)

Onsdag 09-02-2022 08:15 - 09-02-2022 18:00 i uge 06
Strategier i bæredygtig omstilling - Mundtlig omprøve (TEKSAM)