PDF til print    Find kalender

Videregående metodekursus: Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet

Semester
E2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Dette kursus giver viden om og konkrete metodiske færdigheder i at foretage analyser ud fra en poststrukturalistisk optik. Poststrukturalisme betyder, at vi analyserer hvordan det, vi undersøger (fx en lovgivning, et politisk problem, en ulighedsform eller en identitet) bliver til og formes af stridende diskurser og/eller praksisser inden for afgrænsede områder, med forslag til udvikling og anvendelse af strategier, der kan analysere disse. Der fokuseres især på de strategier og analytiske værktøjer, der er udviklet af Foucault, Butler og Bacchi til studiet af politik, socialitet og identitet.

På et videregående niveau kommer vi rundt om hvad der karakteriserer en poststrukturalistisk optik, og hvad denne optik betyder for hvordan vi designer en undersøgelse, indsamler materiale (dokumenter, interviews mm.), anvender/opstiller analysestrategier samt for kriterier for gode poststrukturalistiske analyser.

Kurset åbner op for teoretisk fordybelse samtidig med at det giver praktiske færdigheder i at anvende poststrukturalistiske analysestrategier i fht konkrete problemstillinger og afprøvning på dokumenter

På kurset læses primær litteratur i form af eksempler på de tre nævnte forfatteres egne analyser, ligesom vi læser om deres analysestrategier og hvordan disse er blevet brugt, uddybet og præciseret af andre i nutidige studier af politik, socialitet og identitet.

Kurset veksler mellem korte forelæsninger, læsning af primærlitteratur og efterfølgende studenteroplæg, feedback/peer feedback, diskussioner samt øvelser, hvor de studerende i praksis arbejder med forskellige poststrukturalistiske analysestrategier.

Alle skal have bidraget og deltaget i studenteroplæg (et eller flere) for at kunne bestå eksamen.

Har du ikke deltaget i samfundsvidenskabelig bachelor fra RUC forudsættes det, at du har kendskab til Kristensen og Hussain (2016): Metoder i samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Kursusplan: Blok A 1.Introduktion til kurset, indkredsning af en poststrukturalistisk optik samt kortlægning af det poststrukturalistiske landskab

Stormhøj, C. (2010): Kap. 1 og 2 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur (s. 13-23 samt 31-70).

Blok B: Tre analysestrategier: Gouvernmentality; What’s the problem represented to be; dekonstruktion

 1. Foucaults gouvernmentale analytik Foucault, M. (2009 (1978)): Lecture one, 11.1.1978, I Michel Foucault. Security, territory, population. Lectures at the College de France 1977-78. Basingstoke: Palgrave Macmillan (s. 1-27). Foucault, M. (2009 (1978)): Lecture four, 1.2.1978, I Michel Foucault. Security, territory, population. Lectures at the College de France 1977-78. Basingstoke: Palgrave Macmillan (s. 87-114). Dean, M. (2010): Chap. 1 i Governmentality. Power and rule in modern society. London: Sage (s.1-36) (supplerende)

 2. Bacchis What’s the problem represented to be-analytik Bacchi, C og S. Goodwin (2016): Chapt. 2 og 4 I Poststructural Policy Analysis. Basinstoke: Palgrave Macmillan. (S. 13-26, og 57-68)

 3. Butlers dekonstruktion af det naturaliserede køn Butler, J (2006): Chapt. 1 i Gender Trouble. London: Routledge (s. 1-46 (ca 30 normalsider). Stormhøj, C. (2010): Kap. 3 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 73-88) Stormhøj, C. (2003): Den politiserede tokønnethed i Grus 24(69), s. 118-137 (supplerende)

Blok C: Applikationer, forskningsdesign, undersøgelsesspørgsmål og metodiske retningslinjer

 1. Stormhøj, C. (2010): Kap. 4 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 109-146) Keskinen, S. (2017): Securitized intimacies, welfare state and the ’other’ family, Social Politics 23(2), s. 154-177

Blok D: Indsamling og udvælgelse af empirisk materiale

 1. Poststrukturalisme og interviews Bacchi, C og S. Goodwin (2016): Appendix I Poststructural Policy Analysis. Basinstoke: Palgrave Macmillan. (S.113-121) Stormhøj, C. (2010): Kap.3 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 88-97)

 2. Poststrukturalisme og dokumenter Triantafillou, P. (2012): Uddrag af chapt. 2 i New Forms of Governing. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 41-43. Stormhøj, C. (2010): Kap. 4 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s.132-133). Rapley, T. (2018): Exploring documents i Doing Conversation, Discourse and Document analysis. London: Sage, s. 123-138

 3. Poststrukturalisme og casestudie Flyvbjerg, B. (1991): Eksemplets magt i Rationalitet og magt. København: Akademisk Forlag, s. 137.158

Blok E : kriterier for gode poststrukturalistiske analyser

 1. Stormhøj, C. (2010): Kap. 3 i Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 97-105). Lather, P. (1993): Fertile obsession. Validity after poststructuralism, The Sociological Quaterly 34(4), s 673-693.

 2. Workshop om eksamensforberedelse

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Holdundervisning: 20 Studenterfremlæggelser, øvelser, feedback: 20 Forberedelse: 47 Eksamen: 48

Pensum

Bog der skal købes inden kursus start:

Stormhøj, C. (2010): Poststrukturalismer – videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 1udg./ 2 oplag.

Desuden findes tekster på Moodle og REX (se kursusplan)

Evaluering- og feedback former

Efter de første 3 -4 gange foretages en mundtlig evaluering mhp evt justering af kurset. Peer og underviser feedback

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Christel Stormhøj (stormhoj@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

 • Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

 • Færdigheder:

  Udføre undersøgelser og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

 • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

 • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Kompetencer:

  Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold
 • Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede analyser.

 • Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41624
Sidst ændret 19/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 13-09-2021 12:15 - 13-09-2021 14:00 i uge 37
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, POL, SV)

Mandag 20-09-2021 10:15 - 20-09-2021 12:00 i uge 38
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, POL, SV)

Mandag 27-09-2021 10:15 - 27-09-2021 12:00 i uge 39
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, POL, SV)

Mandag 04-10-2021 10:15 - 04-10-2021 12:00 i uge 40
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, POL, SV)

Mandag 11-10-2021 10:15 - 11-10-2021 12:00 i uge 41
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, POL, SV)

Mandag 25-10-2021 10:15 - 25-10-2021 12:00 i uge 43
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, POL, SV)

Mandag 01-11-2021 10:15 - 01-11-2021 12:00 i uge 44
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, POL, SV)

Mandag 15-11-2021 10:15 - 15-11-2021 12:00 i uge 46
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, POL, SV)

Mandag 15-11-2021 12:15 - 15-11-2021 14:00 i uge 46
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, POL, SV)

Mandag 29-11-2021 10:15 - 29-11-2021 12:00 i uge 48
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet (PF, POL, SV)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - Fredag 07-01-2022 10:00 i uge 01
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet - Prøve (PF, POL, SV)

Onsdag 09-02-2022 10:00 - Fredag 11-02-2022 10:00 i uge 06
Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht. undersøgelse af politik, socialitet og identitet - Omprøve (PF, POL, SV)