PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Evidens og resultatmåling i politik og forvaltning

Semester
E2021
Uddannelse
Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Den offentlige sektor efterspørger og anvender i stigende grad forskellige former for evaluering og resultatmåling. Innovationsprojekter, reformer, digitalisering af services og meget andet betyder, at resultaterne af mange forskellige tiltag skal evalueres og dokumenteres. Det kan f.eks. være nye indsatser, der har til formål at hjælpe socialt udsatte familier eller en reform af jobcentre, der har til formål at få flere i beskæftigelse. Med andre ord er der en stigende politisk forventning om, at der skabes evidens for, om disse indsatser virker som tilsigtet eller ej, hvorfor og med hvilke konsekvenser.

På dette kursus lærer I, hvad god evidens er, hvorfor evidens er vigtigt i udformning af offentlig politik, samt hvad kravet om evidens uforvarende kan gøre ved offentlig politik. I får også kendskab til de mest anvendte evalueringsdesigns og metoder til at gennemføre evaluering og effektmåling af offentlige indsatser og politikker. Formålet med kurset er at klæde jer på til at 1) kunne vurdere, designe og gennemføre resultatmålinger og effektevalueringer i kommunerne, regioner og staten, 2) vurdere lødigheden af eksempelvis konsulentfirmaers og statslige myndigheders evalueringer og effektmålinger samt 3) analysere de politiske rationaler og konsekvenser af kravene om resultatmåling og evaluering.

Kurset har et anvendelsesorienteret fokus gennem øvelser, diskussioner og workshop-sessioner på baggrund af oplæg fra underviserne, som præsenterer de centrale begreber, designs og metoder. I vil undervejs komme til at arbejde med mange aktuelle eksempler på effektmåling og evaluering. Der vil være mulighed for at trække på de kvalitative og kvantitative metodekompetencer, I har erhvervet fra tidligere eller sideløbende kurser.

Viden: • Viden om resultatmåling og evidens • Viden om kausalitet og effekter i offentlige indsatser • Viden om centrale evalueringsdesigns

Færdigheder: • Færdigheder i at vurdere, vælge og anvende forskellige evalueringsdesign og metoder • Færdigheder i at analysere de politiske dynamikker omkring anvendelsen af resultatmåling i den offentlige sektor • Færdigheder i kritisk at forholde sig til anvendelsen af resultatmåling og evidens i politik og offentlig forvaltning

Kompetencer: • Kompetence til at vurdere styrker og svagheder ved forskellige evalueringsdesign

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

10 ECTS = 270 timer fordelt på følgende:

o Undervisning, øvelser mv.: 12 kursusgange á 1 time og 45 min. = i alt 21 timer o Forberedelse pr. gang: gennemsnitligt 8 timers ( 1 dags) forberedelse pr. gang = 96 timer o Studenteroplæg, øvelser, peerfeedback o.l. = i alt 33 timer o Eksamen = i alt 120 timer

Pensum

Grundbogen er Vedung, E (2009). Public Policy and Program Evaluation. 4th edition. New Brunswick: Transaction Publishers. Bogen skal anskaffes.

Øvrig litteratur følger - her er et udpluk af litteratur vi anvender på kurset: Rieper, O og HF Hansen (2007). Metodedebatten om evidens. København: AKF Forlaget, s. 7-41 Blom-Hansen et al. (2015). Experiments in Public Management Research. International Public Management Journal, 18(2): 151-170 Funnel, SC and PJ Rogers (2011). Purposeful Program Theory. Effective Use of Theories of Change and Logic Models. JSan Francisco: Jossey-Bass

Evaluering- og feedback former

Kursisterne vil løbende modtage mundtligt/skriftlig feedback fra underviserne gennem besvarelse af spørgsmål, sparring om øvelser på timen og via workshop-session, hvor der arbejdes med cases fra praksis.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Ole Helby Petersen (olehp@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De studerende får feedback på præsentationerne. Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende har afholdt to præsentationer i forbindelse med undervisningsforløbet. Hvis den studerende er forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den studerende holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at kunne deltage i eksamen.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger.

 • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

 • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Færdighed i kunne formidle viden til både fagfæller og ikke-specialister.

 • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

 • Kompetence til skriftligt at sammenfatte det væsentligste fra en tekst og sætte teksten indhold i relation til et overordnet tema.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Kurser udbydes under en af følgende fire tematikker:

 1. Politik, styring og demokrati
 2. Organisation og ledelse
 3. Europæisering og globalisering
 4. Social og samfundsmæssig analyse
 • Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
 • Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau.
 • Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.
Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter.

Portfolioen består af 3 til 5 produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback, refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og visuelle produktioner.

Det samlede omfang af portfolioens skriftlige produkter er minimum 24.000 og maksimum 48.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside inden kursets begyndelse.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41297
Sidst ændret 25/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-09-2021 10:15 - 09-09-2021 12:00 i uge 36
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Torsdag 16-09-2021 10:15 - 16-09-2021 12:00 i uge 37
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Torsdag 23-09-2021 10:15 - 23-09-2021 12:00 i uge 38
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Torsdag 30-09-2021 10:15 - 30-09-2021 12:00 i uge 39
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Torsdag 07-10-2021 10:15 - 07-10-2021 12:00 i uge 40
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Mandag 11-10-2021 13:15 - 11-10-2021 17:00 i uge 41
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Onsdag 27-10-2021 12:15 - 27-10-2021 14:00 i uge 43
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Torsdag 18-11-2021 10:15 - 18-11-2021 12:00 i uge 46
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Torsdag 25-11-2021 08:15 - 25-11-2021 10:00 i uge 47
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Torsdag 25-11-2021 10:15 - 25-11-2021 12:00 i uge 47
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Torsdag 02-12-2021 10:15 - 02-12-2021 12:00 i uge 48
Evidens og resultatmåling i politik (PF, POL)

Fredag 14-01-2022 10:00 - 14-01-2022 10:00 i uge 02
Evidens og resultatmåling i politik - Aflevering, prøve (PF, POL)

Mandag 28-02-2022 10:00 - 28-02-2022 10:00 i uge 09
Evidens og resultatmåling i politik - Aflevering, omprøve (PF, POL)