PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd

Semester
E2021
Uddannelse
Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Der har i de seneste år været et markant fokus på den danske centraladministration og embedsværkets rolle. En række skandalesager har vakt offentlig interesse og debat, og ledt til en diskussion af hele vores politiske systems indretning med fokus på relationen mellem regering, embedsværk og Folketing. Fælles for flere af sagerne har været et fokus på, hvorvidt embedsmændene i centraladministrationen er blevet for følgagtige i forhold til deres minister og den siddende regering. Enten fordi de presses af deres minister eller fordi de blot ønsker at strække sig meget langt for at opfylde ministerens ønsker – og måske også for langt. Tilsvarende har forskningen peget på at ministerrollen er under pres. Ministerens arbejdsbetingelser er udfordret af en række udviklingstræk, der har betydning for ministerens evne til at styre samfundsudviklingen. Det gælder vedkommendes viden, parlamentariske erfaring, og ikke mindst udviklingen i mediebilledet. Udviklingstræk, der skaber øget afhængighed af embedsværket. Omvendt har vi set en styrkelse af statsministerens rolle inden for den seneste årrække. På dette kursus går vi i dybden med relationen mellem minister og embedsmænd og analyserer de aktuelle udfordringer, der påvirker samspillet og rolleudøvelsen for henholdsvis minister og embedsværk. Teoretisk giver kurset en videregående politologisk og forvaltningsteoretisk indføring i emnet med fokus på de uformelle regler og normer, der kendetegner det politiske system og dets indlejrede roller. Teoretisk trækkes der i denne sammenhæng på begreber som organisation og organisationskultur, politologisk rolleanalyse, principal-agent teori, samt de nyeste internationale teorier om politisering og medialisering. Kurset berører endvidere, i mindre omfang, de formelle retlige rammer, der regulerer samspillet. Empirisk giver kurset en grundig og videregående indføring i det danske politiske systems funktionsmåde på statsniveau med analyser af aktuelle udviklingstræk og udfordringer af minister- og embedsmandsrollen. Endelig indeholder kurset en praksisorienterede del, hvor vi arbejder med konkrete øvelser og håndtering af dilemmaer. På denne del af kurset kommer vi til at diskutere, hvad embedsmandsrollen indebærer og bør indebære og dermed hvad der er god embedsmandsskik. Hvilke rollekrav er på spil og står nogle af disse i modsætning til hinanden, og hvordan kan dilemmaerne håndteres? Formålet med kurset er på den baggrund at kombinere en dyberegående teoretisk indsigt med aktuelle empiriske udviklingstræk og udfordringer til det danske politisk-administrative system. Den studerende bliver således i stand til at gennemføre selvstændige analyser af samspillet mellem minister og embedsmænd, samt reflekterer over egen rolle i en fremtidig ansættelse i, eller samarbejde med, politisk styrede administrative organisationer. Kurset sluttes af med en ekskursion til Gældsstyrelsen (under Skatteministeriet), hvor vi skal ud i praksis og høre om hverdagen i organisation, der i den grad har været i politisk fokus i de seneste år med stor mediebevågenhed, ligesom I kan få tip til fremtidige jobsamtaler. Viden:

 • Nyeste teorier inden for politologien, juraen og forvaltningsforskningen om politisk administrative organisationer og samspillet mellem politikere og embedsmænd.
 • Empiriske undersøgelser og faglige diskussioner i forvaltningsforskningen og i den juriske behandling af emnet om embedsmandsnormer og rolleforståelser.
 • Forskelle i forventninger, roller og praksis afhængigt af embedsmandens konkrete placering og arbejdsfunktioner.

Færdigheder:

 • At identificere og analysere samspillet mellem minister og embedsmænd ud fra de gennemgåede teorier, samt analysere dilemmaer i konkrete arbejdssituationer
 • At omsætte den teoretiske viden til konkrete handlemuligheder
 • At reflektere over etiske og demokratiske problemstillinger forbundet med samspillet mellem minister og embedsmænd

Kompetencer:

 • At navigere i en politisk-administrativ kontekst, hvor forventningsstrukturerne er komplekse og dilemmafyldte
 • At indgå i konkrete embedsmandssituationer baseret på kursets teori og praksis
 • At kunne analysere og kritisk reflektere over forvaltningsforskningens forståelse af ansatte i politisk styrede organisationer
Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Andet (fx studenteroplæg, øvelser, peer-review, hjemmeopgaver): 103 timer

Forberedelse: 150 timer

Eksamen: 1 time

Ialt: 275 timer

Pensum

 (2015) Embedsmanden i det moderne folkestyre. Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd. Jurist- og Øonomforbundets Forlag.

 (2018) ”Functional politicization among lower-ranking civil servants - conflicts and dilemmas in Danish central government” (Pernille Boye Koch and Birgitte Poulsen), Scandinavian Journal of Public Administration (forthcoming)

 (2013) Luc Verhey: “Civil servants and politicians: Problems and Future Prospects” in Civil servants and Politics – A delicate balance, Neuhold, Vanhoonacker and Verhey (eds.)

Evaluering- og feedback former

På kursets første kursusgang etableres ”holdets profil” i samarbejde mellem undervisere og studerende. Heri fastlægges det hvilke forventninger undervisere og studerende har til kurset og hinanden. Undervejs gennemføres en midtvejsevaluering, ligesom der gennemføres en slutevaluering, der griber tilbage til forventningerne fra ”holdets profil”.

Til visse kursusgange vil der være forskellige studenteroplæg med feedback fra undervisere og medstuderende.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Birgitte Poulsen (bkrp@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger.

 • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

 • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Skriftlige og mundtlige formidlingsfærdigheder.

 • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

 • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof.

 • Kombinere skriftlige og mundtlige formidlingsformer.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Kurser udbydes under en af følgende fire tematikker:

 1. Politik, styring og demokrati
 2. Organisation og ledelse
 3. Europæisering og globalisering
 4. Social og samfundsmæssig analyse

Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger. Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau. Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve.

Prøven tager sit udgangspunkt i et eller flere tilfældigt udtrukne spørgsmål fra en liste over spørgsmål, som de studerende kender på forhånd.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 30 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41126
Sidst ændret 17/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 14-09-2021 10:15 - 14-09-2021 12:00 i uge 37
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, POL)

Tirsdag 28-09-2021 08:15 - 28-09-2021 12:00 i uge 39
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, POL)

Tirsdag 05-10-2021 10:15 - 05-10-2021 12:00 i uge 40
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, POL)

Tirsdag 12-10-2021 08:15 - 12-10-2021 12:00 i uge 41
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, POL)

Tirsdag 02-11-2021 10:15 - 02-11-2021 12:00 i uge 44
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, POL)

Tirsdag 09-11-2021 10:15 - 09-11-2021 12:00 i uge 45
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, POL)

Tirsdag 16-11-2021 10:15 - 16-11-2021 12:00 i uge 46
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, POL)

Tirsdag 14-12-2021 10:15 - 14-12-2021 14:00 i uge 50
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd (PF, POL)

Mandag 03-01-2022 08:15 - Tirsdag 04-01-2022 18:00 i uge 01
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd - Prøve (PF, POL)

Mandag 21-02-2022 08:15 - Tirsdag 22-02-2022 18:00 i uge 08
Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd - Omprøve (PF, POL)