PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer

Semester
E2021
Uddannelse
Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Politisk interessevaretagelse har i de seneste årtier udviklet sig markant både som praktisk disciplin og som teoretisk genstandsfelt. Kurset henvender sig til studerende med en interesse for spændingsfeltet mellem interessevaretagelsens teori og praksis og for etablerede og nye private og offentlige aktørers strategier i en dansk kontekst. Viden om dansk interessevaretagelses udvikling og evnen til at evaluere dens aktører og at forstå den som praksis er relevant for studerende, der forestiller sig en fremtid i interesseorganisationer og NGO’er, konsulenthuse eller tænketanke såvel som for fremtidige embedsmænd. Kurset inddrager forskellige praktikeres arbejde med og perspektiver på udviklingen i politisk interessevaretagelse.

Kurset fokuserer både på hvordan private og offentlige aktører i en fortsat kamp om indflydelse, varetager deres politiske interesser og på hvordan lobbyisme spiller sammen med offentlige forvaltning, Folketinget, de politiske partier og medierne. Kurset gør de studerende i stand til at foretage teoretisk informerede analyser af de værktøjer og praksisser, som lobbyister anvender for at maksimere deres indflydelse og af politiske organisationers forskellige reaktioner på lobbyisme.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Læsning af kursuslitteratur og forberedelse til undervisning: 200 timer

Deltagelse i undervisning: 20 timer

Studenterøvelser og præsentationer imellem kursusgange: 20 timer

Forberedelse til eksamen: 30 timer

I alt: 270 timer

Pensum

Nedenstående bog vil indgå i kurset. En fuldstændig litteraturliste vil forelægge ved semesterstart:

Binderkrantz, A. S.; Christiansen, P.M.; Pedersen, H. H. (2014): Organisationer i Politik. København: Hans Reitzels Forlag.

Evaluering- og feedback former

De studerende vil løbende have mulighed for at få feedback på spørgsmål til pensum og via øvelser i undervisningen.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Jesper Dahl Kelstrup (kelstrup@ruc.dk)
Flemming Juul Christiansen (fjc@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger.

 • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

 • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

 • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

 • Skriftlige og mundtlige formidlingsfærdigheder.

 • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

 • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof.

 • Kombinere skriftlige og mundtlige formidlingsformer.

 • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Kurser udbydes under en af følgende fire tematikker:

 1. Politik, styring og demokrati
 2. Organisation og ledelse
 3. Europæisering og globalisering
 4. Social og samfundsmæssig analyse

Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger. Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau. Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis.

Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9,600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.


Tilladte hjælpemidler til prøven: Noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41390
Sidst ændret 30/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 13-09-2021 14:15 - 13-09-2021 16:00 i uge 37
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 20-09-2021 14:15 - 20-09-2021 16:00 i uge 38
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 27-09-2021 14:15 - 27-09-2021 16:00 i uge 39
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 04-10-2021 14:15 - 04-10-2021 16:00 i uge 40
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 11-10-2021 14:15 - 11-10-2021 16:00 i uge 41
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 18-10-2021 14:15 - 18-10-2021 16:00 i uge 42
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 25-10-2021 14:15 - 25-10-2021 16:00 i uge 43
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 01-11-2021 14:15 - 01-11-2021 16:00 i uge 44
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 08-11-2021 14:15 - 08-11-2021 16:00 i uge 45
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 15-11-2021 14:15 - 15-11-2021 16:00 i uge 46
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 29-11-2021 14:15 - 29-11-2021 16:00 i uge 48
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 06-12-2021 14:15 - 06-12-2021 16:00 i uge 49
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer (PF, POL)

Mandag 03-01-2022 10:00 - 03-01-2022 10:00 i uge 01
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer - Aflevering, prøve (PF, POL)

Mandag 17-01-2022 08:15 - Onsdag 19-01-2022 18:00 i uge 03
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer - Mundtlig prøve (PF, POL)

Mandag 07-02-2022 10:00 - 07-02-2022 10:00 i uge 06
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer - Aflevering, omprøve (PF, POL)

Torsdag 17-02-2022 08:15 - Fredag 18-02-2022 18:00 i uge 07
Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer - Mundtlig omprøve (PF, POL)