PDF til print Find kalender

Tværvidenskabelige tilgange til sundhed

Titel
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed
Oversat titel

Interdisciplinary approaches to critical health studies

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Anne Liveng (aliveng@ruc.dk)
Nete Schwennesen (netes@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60255
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

De studerende får gennem kurset indsigt i og kompetence til at arbejde med centrale teoretiske perspektiver på sundhed, herunder sociale, kulturelle og institutionelle sundhedsforståelser.

Med afsæt i centrale humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier om sundhed og sygdom får de studerende viden om, hvorledes sundhed defineres og tilgås ud fra forskellige videnstraditioner og i centrale forskningsfelter.

Kurset bidrager med teoretiske tilgange til at analysere sundhedsforståelser udmøntet i sundhedspraksis og sundhedsindsatser samt til at analysere menneskers erfaringer i at håndtere sundhed- og sygdomsudfordringer.

De studerende får gennem kurset forudsætninger for at tilgå sundhed som et komplekst felt ved at give viden om, hvordan forskellige sundhedsforståelser præger sundhedsfeltet og menneskers måder at forstå, erfare og håndtere sundhed- og sygdomsudfordringer individuelt og/eller kollektivt.

Uddybende beskrivelse

Kurset har til formål at udvikle de studerendes grundlæggende viden og kompetencer til at arbejde med sundhed og sundhedsforståelser i et tværvidenskabeligt perspektiv. De studerende opnår viden om centrale teoretiske perspektiver på sundhed og sygdom, herunder sociale, kulturelle og institutionelle sundhedsforståelser. De opnår endvidere viden om sundhedsforståelser i et historiskperspektiv og kompetence til at arbejde med studier af sundhed som medbestemt af samfundsmæssige, institutionelle, kulturelle og stedbundne vilkår og de mekanismer, der medvirker og modvirker til at producere og reproducere ulighed i sundhed. Endelig erhverves kompetencer til at arbejde med kvalitative metoder gennem kursets studiearbejde. Her lægges særligt vægt på evnen til at arbejde kritisk, reflekteret samt etiske reflektioner.

I undervisningen inddrages konkrete cases til at belyse kursets temaer og anvende de teorier og metoder, der introduceres på kurset. Kurset er organiseret omkring følgende temaer:

 • Centrale humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier om sundhed og sygdom
 • Sociale, kulturelle og institutionelle sundhedsforståelser
 • Sundhedsforståelser i historisk perspektiv
 • Biomedicinske sundhedsforståelser og kritik heraf
 • Videnskabsteoretiske positioner i relation til sundhed og sygdom
 • Sundhedsinstitutionerne, deres historiske fremkomst, lovmæssige og økonomiske grundlag, aktuelle opgaver samt professionelle opkoblinger
 • Tværvidenskabelige tilgange til forskning i sundhed og sygdom.

Pensum udgøres af litteratur/materiale, der rummer følgende 5 temaer:

 • Tema 1: Tekster, der introducerer til sundhedsinstitutionerne, deres historiske fremkomst, lovmæssige og økonomiske grundlag, aktuelle opgaver samt professionelle opkoblinger.
 • Tema 2: Et centralt udvalg af humanvidenskabelige og sociologiske teorier om sundhed og sygdom, herunder begreber om kroppen, om menneskers håndteringer og hverdagsliv med sundhed og sygdom, ikke-vestlige forståelser af sundhed og sygdom, historiske udviklinger af synet på sundhed og sygdom samt læg- og professionelle håndteringer heraf.
 • Tema 3: Tekster, der formidler centrale biomedicinske tilgange til sundhed og sygdom samt kritik heraf.
 • Tema 4: Tekster, der diskuterer videnskabsteoretiske positioner i relation til sundhed og sygdom.
 • Tema 5: Tekster der tematiserer en tværvidenskabelig tilgang til forskning i sundhed, sygdom og samfund.
Pensum

Kurset har følgende grundbøger. Ydereligere information om pensum vil blive meddelt på moodle inden studiestart.

Vallgårda, S. & Krasnik, A. (red.). (2016) Sundhedsvæsen og sundhedspolitik. 3 udg. København: Munksgaard.

Lehn, S et al. (2016) Ulighed i sundhed: Nye humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver. Frydenlund Academic

Tilrettelæggelse og indsats

Den samlede studieindsats for hver studerende (ECTS-point omregnet i timer) = 270 timer, som fordeler sig på følgende måde:

 • Deltagelse i kursusgange = 40 timer
 • Eksamen og forberedelse = ca. 35 timer
 • De studerende forbereder 195 timer = ca. 18 timer pr kursusgang

Læringsaktiviteter

Kursusgangene er tilrettelagt således at der veksles mellem forelæsninger med tilknyttede øvelser og klyngearbejde i forbindelse med forberedelse og arbejde med kursets pensum.

Kurset har to gennemgående undervisere og trækker derud over på eksterne og interne forelæsningsholdere.

Kurset indeholder:

 • Holdundervisning/forelæsninger: forelæsninger varetages af kursets to undervisere suppleret med eksterne forelæsningsholdere.
 • Opgaver og øvelser i forbindelse med forelæsninger og klyngearbejde: der arbejdes i studiegrupper med mindre opgaver formuleret af underviserne i relateret til kursusgangens forelæsning og tema.
 • Fremlæggelser: Studiegrupperne fremlægger efter tur deres arbejde i klyngerne.
 • Peer feedback: Hver studiegruppe forbereder peer feedback i forbindelse med en anden gruppes fremlæggelse.
 • Selvstændigt arbejde individuelt/i studiegrupper: Til hver kursusgang læses et antal tekster relevante for kursusgangens tema og forelæsning. Litteraturlisten vil fremgå af opslag på moodle. Tekstforberedelse vil finde sted både individuelt og i studiegrupper.
 • Posterfremlæggelser: Studiegrupperne udarbejder en poster til præsentation på den afsluttende kursusgang. Posterens indhold afspejler kursets læringsmål og det specifikke indhold aftales med undervisere inden udarbejdelse.
 • Afsluttende prøve: Undervisere formulerer kursets afsluttende individuelle prøve indenfor kurset pensum og tematikker. Arbejdet med opgavebesvarelsen påbegyndes under kursets sidste undervisningsgange.
Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering af kurset sker løbende i dialog mellem studerende og underviser samt ved kursusafslutning (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder).

Hertil kommer en skriftlig evaluering af kursusforløbet, som gennemføres mindst hvert 3. år. Den skriftlige evaluering går til undervisningsansvarlig, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • Kan identificere centrale videnskabelige og teoretiske tilgange til sundhed- og sygdomsforståelser

 • Redegøre for sundheds- og sygdomsforståelser i et historisk og kontekstuelt perspektiv

 • Kan identificere menneskers måder at håndtere og erfare sundheds -og sygdomsudfordringer

 • Kan identificere centrale træk ved vidensgrundlaget for institutioner og professioner i og uden for sundhedssektoren af betydning for sundhedsindsatser

 • Kan anvende videnskabelige teorier og begreber fra forskellige vidensformer til at analysere sundhed som et komplekst fænomen

 • Kan anvende tværvidenskabelige tilgange til at analysere udviklingen af indsatser i relation til håndtering af sundhed, sygdom, bedring og sundhedsfremme samt analysere borgere, patienter eller brugeres perspektiver og erfaringer med sundhed og sygdomsudfordringer

 • Kan identificere og anvende tværvidenskabelige tilgange til analyse af sociale, kulturelle, institutionelle, politiske sundhedsforståelser og sundhedsindsatser

 • Kan identificere og reflektere over forholdet mellem sundhed og bæredygtig udvikling i sundhedsindsatser

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed. Ved bedømmelse af prøven vægtes dette med 10 %.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)
 • Prøvens formulering tager sit udgangspunkt i kursets tematikker og pensum og skal besvares med afsæt i disse.
 • Minimum 6 tekster fra kursets pensum skal anvendes i opgavebesvarelsen.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvilken udstrækning den studerende kan:

 • identificere centrale videnskabelige og teoretiske tilgange til sundhed- og sygdomsforståelser
 • redegøre for sundheds- og sygdomsforståelser i et historisk og kontekstuelt perspektiv
 • anvende videnskabelige teorier og begreber fra forskellige vidensformer til at analysere sundhed som et komplekst fænomen
 • anvende tværvidenskabelige tilgange til at analysere individuelle og institutionelle erfaringer af sundheds- og/eller sygdomsudfordringer
 • identificere og anvende tværvidenskabelige tilgange til forståelse af sociale, kulturelle, institutionelle, politiske sundhedsforståelser og sundhedstiltag eller til forståelse af forholdet mellem sundhed og bæredygtig udvikling i sundhedsindsatser.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60255
Sidst ændret 12/07/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 08-09-2022 12:15 - 08-09-2022 16:00 i uge 36
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (TVSU)

Mandag 12-09-2022 10:15 - 12-09-2022 14:00 i uge 37
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (TVSU)

Torsdag 15-09-2022 12:15 - 15-09-2022 16:00 i uge 37
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (TVSU)

Mandag 19-09-2022 10:15 - 19-09-2022 14:00 i uge 38
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (TVSU)

Torsdag 22-09-2022 12:15 - 22-09-2022 16:00 i uge 38
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (TVSU)

Mandag 03-10-2022 10:15 - 03-10-2022 14:00 i uge 40
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (TVSU)

Torsdag 06-10-2022 12:15 - 06-10-2022 16:00 i uge 40
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (TVSU)

Mandag 10-10-2022 10:15 - 10-10-2022 14:00 i uge 41
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (TVSU)

Torsdag 13-10-2022 12:15 - 13-10-2022 16:00 i uge 41
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (TVSU)

Mandag 24-10-2022 10:15 - 24-10-2022 14:00 i uge 43
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (TVSU)

Mandag 07-11-2022 10:00 - 07-11-2022 10:00 i uge 45
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed - Aflevering af skriftlig prøve (TVSU)

Mandag 06-02-2023 10:00 - 06-02-2023 10:00 i uge 06
Tværvidenskabelige tilgange til sundhed - Aflevering af skriftlig omprøve (TVSU)