PDF til print Find kalender

Ulighed i sundhed

Titel
Ulighed i sundhed
Oversat titel

Inequality and inequity in health

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Alexandra Brandt Ryborg Jønsson (ajoensson@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60256
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

De studerende opnår gennem kurset viden om og færdigheder i at analysere kontekstuelle vilkår for sundhedsforhold, herunder betydningen af hverdagsliv, institutioner og politikker.

De studerende opnår samtidig forskningsbaseret viden om sundhed som medbestemt af samfundsmæssige, institutionelle, kulturelle og stedbundne vilkår og om de mekanismer, der medvirker til at producere og reproducere ulighed i sundhed.

I fokus står sammenhænge mellem de sociale, kulturelle og politiske faktorer, der fremmer og/eller hæmmer sundhed samt viden om centrale human-, samfunds- og sundhedsvidenskabelige teorier til at analysere disse sammenhænge. De studerende sættes igennem kurset i stand til at identificere og analysere subjektive og strukturelle vilkår relateret til ulighed i sundhed, og herunder betydningen af dimensioner som køn, klasse og etnicitet.

Uddybende beskrivelse

Dette kursus behandler det overordnede tema omkring ulighed i sundhed ved at give viden om og kompetence i at analysere hvorledes strukturelle vilkår betinger sundhed samt hvordan ulige adgang til sundhed erfares i det levede liv. Af centrale problemstillinger, vil de studerende bl.a. få mulighed for at arbejde med hvorledes borgere har forskellige vilkår for det sunde liv men også hvordan ulighed erfares i det levede liv. Der arbejdes med disse problemstillinger via læsning af pensum, samt gennem inddragelse af cases. Kurset vil byde ind med den sociale model forståelse af sundhed som netop peger på sundhed som værende også et socialt produkt. Faktorer på både mikro-, meso- og makroniveau har nemlig betydning for hvorledes sundhed tager sig ud. Sundhed er dog ikke en statisk størrelse som kan måles og vejes, men er også en ”tilstand” som defineres på ny i det erfaret liv. Kurset byder ind med forskningsbaseret viden som bygger på human og samfundsvidenskabelige teorier og som fremstiller viden på baggrund af kvalitative og kvantitative metoder. Kurset vil behandle følgende temaer:

  • Den sociale model for sundhed og de sociale determinanters betydning for sundhed
  • Stigende betydning af sundhedsdata i relation til sundhedspolitik
  • Stigma, eksklusion og udskamning
Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden studiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Forberedelse til kursusgange: 80 timer

Deltagelse i kursusgange: 16 timer

Felttur: 4 timer

Eksamensopgave og forberedelse på mundtlig fremlæggelse: 35 timer

Læringsaktiviteter

De væsentlige læringsaktiviteter i dette kursus består af: Holdundervisning, øvelser i grupper, opgaveskrivning, oplæg

Hver kursusgang vil bestå af holdundervisning med hoveoplæg om dagens tema. Dernæst vil den enkelte kursusgang facilitere øvelser som vil foregå i grupper. Derefter, en fælles opsamling i plenum som behandler de væsentlige punkter fra gruppernes arbejde med øvelserne og som giver mulighed for yderligere refleksion omkring de præsenterede problemstillinger, teorier og begreber. Øvelserne kan variere fra gang til gang i format og indhold (eks. gruppediskussion med fremlæggelse, skriveøvelse med fremlæggelse, etc.), dog med det samme formål at give de studerende mulighed for selv at anvende begreber/perspektiver præsenteret og diskuteret i dagens oplæg og pensum. Øvelserne vil give de studerende mulighed for at øve sig på den mundtlige fremstilling som er en del af udprøvningen ved kursets afslutning. Øvelserne skal desuden give de studerende mulighed for at indtænke dagens tematik/pensum i forhold til gruppens udvalgte problemstilling og case i forbindelse med eksamensopgaven.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering af kurset sker løbende i dialog mellem studerende og underviser samt ved kursusafslutning (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder).

Hertil kommer en skriftlig evaluering af kursusforløbet, som gennemføres mindst hvert 3. år. Den skriftlige evaluering går til undervisningsansvarlig, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • Redegøre for sammenhænge mellem sundhedsforhold og kontekstuelle vilkår

  • Kan identificere ulige vilkår for sundhed

  • Kan anvende og kritisk reflektere over videnskabelige teorier og begreber til at analysere ulighed i sundhed

  • Kan anvende tværvidenskabelige tilgange til at analysere ulighed i sundhed

  • Kan identificere og analysere kontekstuelle vilkår for sundhed samt analysere vilkårs betydning for ulighed i sundhed

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 14.400-24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 25 minutter.
Ved 3 studerende 30 minutter.
Ved 4 studerende 35 minutter.
Ved 5 studerende 40 minutter.
Ved 6 studerende 45 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Bedømmelsen af den studerende er udtryk for en samlet vurdering af gruppens skriftlige produkt og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

I den samlende vurdering af det skriftlige produkt og den individuelle præstation vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer:

Bedømmelseskriterier

-teoriinformeret indsigt i problemstillinger vedr. ulighed i sundhed

-kompetence i at identificere samt analysere teoretisk de institutionelle og strukturelle betingelser for ulighed i sundhed

-kompetence i at identificere samt analysere teoretisk ulighedens betydninger for det enkelte individs hverdagsliv

-Færdigheder i præsentation, dialog og diskussion

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60256
Sidst ændret 12/07/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 13-09-2022 12:15 - 13-09-2022 16:00 i uge 37
Ulighed i sundhed (TVSU)

Tirsdag 20-09-2022 12:15 - 20-09-2022 16:00 i uge 38
Ulighed i sundhed (TVSU)

Tirsdag 04-10-2022 12:15 - 04-10-2022 16:00 i uge 40
Ulighed i sundhed (TVSU)

Tirsdag 11-10-2022 12:15 - 11-10-2022 16:00 i uge 41
Ulighed i sundhed (TVSU)

Tirsdag 18-10-2022 12:15 - 18-10-2022 16:00 i uge 42
Ulighed i sundhed (TVSU)

Torsdag 27-10-2022 10:00 - 27-10-2022 10:00 i uge 43
Ulighed i sundhed - Aflevering (TVSU)

Onsdag 16-11-2022 08:15 - Fredag 18-11-2022 18:00 i uge 46
Ulighed i sundhed - Mundtlig prøve (TVSU)

Mandag 13-02-2023 10:00 - 13-02-2023 10:00 i uge 07
Ulighed i sundhed - Omprøve - Aflevering (TVSU)

Fredag 17-02-2023 08:15 - 17-02-2023 18:00 i uge 07
Ulighed i sundhed - Mundtlig omprøve (TVSU)