PDF til print Find kalender

Vidensskabelse i sundhedsfeltet

Titel
Vidensskabelse i sundhedsfeltet
Oversat titel

Knowledge production in health science and practice

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Valgfrit

Obligatorisk at vælge ml. kurset Videnskabelse i sundhedsfeltet eller projektorienteret praktikforløb.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Barbara Ann Barrett (bbarrett@ruc.dk)
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60261
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset styrker deltagernes evne til kritisk refleksion i relation til de vidensformer og den vidensskabelse, de møder i sundhedsfeltet. Kurset giver de studerende færdigheder i at kunne forstå og anvende vidensformer og vidensskabelse i forhold til sundhedsmæssige problemstillinger og de forskellige kvalitetskriterier, der knytter sig til de respektive former for viden og vidensskabelse, samt konsekvenserne heraf for forskellige praksisformer. De studerende opnår indsigt i de forskellige vidensformer, der indgår i humanistisk og samfundsvidenskabelig sundhedsforskning. De studerende opnår kompetence i at analysere og kritisk reflektere over, hvordan disse vidensformer skabes, reproduceres og forhandles i sundhedsfeltet. De studerende opøver færdigheder i at forholde sig refleksivt til spørgsmålet om, hvad der afhængig af kontekst betragtes som legitim og sikker viden, herunder hvad der udgør kriterier for forskellige evidensbegreber og betydningen heraf inden for sundhedsfeltet. De studerende opnår færdigheder til at undersøge forholdet mellem institutionaliserede og professionaliserede vidensformer og vidensskabelse og de vidensformer og den vidensskabelse, der gør sig gældende i hverdagslivet og i civilsamfundet. De studerende opnår gennem kurset kompetence i at behandle problemstillinger eksemplarisk i forhold til videnskabelse i et politiseret felt, hvor forskellige vidensformer og sundhedsforståelser er i spil blandt forskellige kollektive og individuelle aktører.

Uddybende beskrivelse

Kurset vil behandle en række temaer:

 • Vidensformer inden for sundhedsfeltet og deres sammenhæng med forskellige sundhedsforståelser.
 • Institutionaliserede og professionaliserede vidensformer vs. sundhedsviden i hverdagsliv og civilsamfund.
 • Viden som konstitueret af og konstituerende for forskellige praksisformer i relation til sundhed og trivsel.
 • Vidensskabelse og problemforståelse i sundhedsfeltet.
 • Kvalitetskriterier for viden, herunder evidenskrav og evidensbaseret politik.
 • Viden i et spændingsfelt mellem forskellige aktører.

Kurset sigter mod fordybelse i forhold til de nævnte temaer og bygger videre på grundlagsviden om disse, som erhverves gennem kurserne på de foregående semestre.

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden studiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Kurset er på 5 ECTS svarende til 135 timer, som fordeler sig således:

 • 20 timers deltagelse i undervisningen
 • 70 timers forberedelse til undervisningen
 • 10 timers arbejde med forberedelse af fremlæggelser
 • 35 timers arbejde med kursusopgave, herunder feltarbejde og afsluttende fremlæggelse. Timetallet omfatter også tid til dialog med underviserne om opgaven.

Læringsaktiviteter

 • Forelæsninger og oplæg fra underviserne på grundlag af læst litteratur, inklusive mindre øvelser og dialog i relation hertil.
 • Mindre fremlæggelser i relation til udvalgte problemstillinger i sammenhæng med pensum. Disse foregår i grupper og kan variere mellem refleksionsopgaver i forhold til de fremlagte problemstillinger, arbejde med teorier eller begreber eller overvejelser over anvendelse af teorier i forhold til projekt- eller specialeinteresser mv. Der kan således både være tale om opgaver stillet af underviserne og om fremlæggelser initieret af de studerende.
 • Løbende gennem kurset arbejdes der i grupper med en kursusopgave, hvor opgavens problemstilling udvælges i dialog med underviserne. Kursusopgaven fremlægges ved den afsluttende kursusgang for underviserne og de øvrige deltagere på kurset, hvor den gennem refleksion og diskussion deltagerne imellem kan bidrage til perspektiver på vidensskabelse i sundhedsfeltet.
Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering af kurset sker løbende i dialog mellem studerende og underviser samt ved kursusafslutning (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder).

Hertil kommer en skriftlig evaluering af kursusforløbet, som gennemføres mindst hvert 3. år. Den skriftlige evaluering går til undervisningsansvarlig, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • Kan kritisk reflektere over vidensformer og vidensskabelse, der gør sig gældende i sundhedsfeltet

 • Kan diskutere, reflektere og redegøre for hvordan viden skabes, reproduceres og forhandles i forskellige sociale og institutionelle sammenhænge

 • Kan anvende forskellige teoretiske tilgange til en forståelse af vidensformer og vidensskabelse og betydningen heraf for tilgange til praksisformer i relation til sundhed

 • Kan identificere og kritisk vurdere vidensskabelse i et politiseret felt, og forstå hvordan viden skabes og reproduceres såvel blandt professionelle som lægpersoner og civilsamfundets organisationer

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kravet om aktiv deltagelse indebærer, at den studerende igennem kurset skal bidrage til arbejdet med mindre gruppeopgaver, f.eks. i form af udarbejdelse af refleksionspapirer m.v. samt forberedelse af fremlæggelser. Den studerende skal endvidere bidrage til de med forelæsningerne forbundne øvelser og deltage i udarbejdelse af kursusopgaven og forberedelsen af fremlæggelsen af denne.

Kravet om tilfredsstillende deltagelse indebærer, at den studerende mindst én gang i løbet af kurset skal bidrage til fremlæggelse af refleksionspapir el.lign. Den studerende skal desuden bidrage til den afsluttende fremlæggelse og diskussion af kursusopgaven, samt til at give feedback til en eller flere af de øvrige grupper.

Kursusopgaven udarbejdes i grupper på 3-6 personer, og skal have et omfang på minimalt 19.200 tegn og maksimalt 36.000 tegn.

Bedømmelsen beror på en samlet vurdering af den studerendes deltagelse i de skriftlige og mundlige elementer og der lægges vægt på, i hvilken grad den studerende demonstrerer:

 • Kompetence til at redegøre for og kritisk reflektere over hvordan viden skabes, reproduceres og forhandles i forskellige sociale og institutionelle sammenhænge i sundhedsfeltet.
 • Færdighed i at anvende relevante teoretiske tilgange til at forstå vidensformer og vidensskabelse og betydningen heraf for praksisformer i relation til sundhed.
 • Kompetence til kritisk at vurdere, hvordan viden skabes i et politiseret felt blandt en række forskellige aktører.
 • Færdighed til præsentation, dialog og diskussion.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60261
Sidst ændret 31/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 26-09-2022 12:15 - 26-09-2022 16:00 i uge 39
Vidensskabelse i sundhedsfeltet (TVSU)

Mandag 03-10-2022 12:15 - 03-10-2022 16:00 i uge 40
Vidensskabelse i sundhedsfeltet (TVSU)

Mandag 10-10-2022 12:15 - 10-10-2022 16:00 i uge 41
Vidensskabelse i sundhedsfeltet (TVSU)

Mandag 17-10-2022 12:15 - 17-10-2022 16:00 i uge 42
Vidensskabelse i sundhedsfeltet (TVSU)

Mandag 24-10-2022 12:15 - 24-10-2022 16:00 i uge 43
Vidensskabelse i sundhedsfeltet (TVSU)

Mandag 24-10-2022 16:00 - 24-10-2022 16:00 i uge 43
Vidensskabelse i sundhedsfeltet - Deadline for opfyldelse af aktiv, tilfredsstillende deltagelse (TVSU)

Mandag 06-02-2023 10:00 - Lørdag 11-02-2023 10:00 i uge 06
Vidensskabelse i sundhedsfeltet - Skriftlig omprøve (TVSU)