PDF til print    Find kalender

Speciale

Semester
F2023
Uddannelse
Strategisk kommunikation og digitale medier *
Aktivitetstype
Speciale
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Den studerendes arbejdsindsats fordelt på specialearbejdet til 30 ECTS svarer til 810 arbejdstimer. De 810 timer fordeles i et gennemsnitligt semester på ca. 20 uger, og svarer til en arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen semesteret igennem.

De 810 timers arbejde indbefatter bl.a. introfase og gruppedannelse, litteratursøgning, læsning og review af litteratur, udarbejdelse og læsning af oplæg, vejledermøder, gruppemøder, deltagelse i specialeseminar og diverse foredrag, udarbejdelse af rapport, evaluering, eksamen mv.

Evaluering- og feedback former

I forbindelse specialevejledning, specialeseminar og/eller specialekurser, modtager de(n) studerende peer-feedback og vejlederfeedback (både mundtligt og skriftligt) i relation til problemformulering, teori, metode, formidling og proces.

Ved mundtlige specialeeksamener modtager de(n) studerende også mundtlig feedback i forlængelse af karaktergivningen. Her gennemgår vejlederen de styrker og svagheder eksamenspræstationen bar præg af, og der gives også mulighed for at de(n) studerende kan spørge ind til bedømmelsen.

Hvert 3. år gennemføres en evaluering af specialeforløbet, både vejledning og eksamen, samt den studerendes oplevelse af det samlede uddannelsesforløb. Evalueringen bygger på en digital-spørgeskemaundersøgelse. Studerende der afslutter deres speciale anmodes om, at besvare spørgeskemaet via uddannelsernes specialesider på Moodle. Studielederne og studienævnet modtager evalueringsrapporterne fra administrationen, med henblik på at diskutere evalueringernes resultater.

Eksamensadministration
IKH Tilmelding & Eksamen (ikh-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Sander Andreas Schwartz (saansc@ruc.dk)
ECTS
30
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Forskningsbaseret viden inden for uddannelsens fagområde og forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt

  • Viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe som specialet henvender sig til

  • Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling

  • Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger

  • Færdigheder i at ananlysere, katagorisere, diskutere, arrgumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag

  • Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder

  • Færdigheder i at diskutere og indgå en en faglig argumentation

  • Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe

  • Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces

  • Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige og skriftsproglige udvikling og specialisering.

Type

Speciale

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisnings- og arbejdsform:

Specialearbejdet omfatter en skriftlig specialeafhandling med et emne og en problemstilling valgt af den studerende selv inden for kandidatuddannelsens rammer.

Produktion som led i specialearbejdet

Som led i specialearbejdet kan de(n) studerende planlægge og (helt eller delvist) gennemføre en eller flere kommunikations og informationsprocesser i medieret eller ikke-medieret kommunikation, eller de(n) studerende kan deltage i en produktion tilrettelagt af andre. Når der foreligger et kommunikationsprodukt, som er resultatet af de(n) studerendes selvstændige indsats, indgår de kreative og innovative aspekter af det produktive arbejde i den samlede bedømmelse af specialearbejdet. Hvis specialet omfatter en produktion, skal afhandlingen indeholde en redegørelse for de teoretiske og praktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og eventuel vurdering af produktionen/processen, og for de erfaringer, der er gjort gennem arbejdet. I produktioner, der indeholder skriftlig eller mundtlig tekst, lægges der vægt på, at den sproglige fremstilling svarer til kommunikationens indhold og formål, herunder målgruppens forudsætninger, og at den overholder normale formkrav med hensyn til grammatik, retskrivning og udtale.

Resume

Specialet skal være ledsaget af et resume. Det anbefales at resumeet har et omfang på minimum 1.200 tegn inkl. mellemrum, maksimum 2.400 tegn inkl. mellemrum. Resumeet placeres efter specialets indholdsfortegnelse, og indgår i det samlede omfangskrav.

Formidlingsartikel

I forbindelse med specialeafhandlingen skal de(n) studerende udarbejde en særskilt formidlingsartikel, hvor specialets problemstillinger (eller dele heraf) formidles til en nærmere afgrænset målgruppe. Formidlingsartiklen skal ledsages af en kort redegørelse for den valgte målgruppe, indhold samt valg af medie/medieplatform. Det anbefales at formidlingsartiklen har et omfang på minimum 4800 tegn inkl. mellemrum, maksimum 9600 tegn inkl. mellemrum. Det anbefales ligeledes at den ledsagende redegørelse har et omfang på minimum 2400 tegn inkl. mellemrum, maksimum 4800 tegn inkl. mellemrum. Formidlingsartiklen, samt redegørelsen, placeres til sidst i specialet, og indgår i det samlede omfangskrav.

Pensumkrav

Specialeafhandlingen skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et omfang på minimum 1500 sider.

Prøveform
Specialet bedømmes gennem specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.
Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.

Ved prøven tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen. De(n) studerende starter prøven med et oplæg (5 min pr. studerende), hvorefter prøven foregår som en dialog mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der relaterer sig til specialet.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.

Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 163.200 og maksimum 223.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 163.200 og maksimum 254.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 163.200 og maksimum 273.600 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med en resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25345
Sidst ændret 06/03/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 26-01-2023 12:15 - 26-01-2023 16:00 i uge 04
Specialeseminar (KOMM)

Mandag 06-02-2023 13:15 - 06-02-2023 17:00 i uge 06
Specialeseminar (KOMM)

Mandag 06-03-2023 12:15 - 06-03-2023 16:00 i uge 10
Specialeseminar (KOMM)

Torsdag 27-04-2023 12:15 - 27-04-2023 16:00 i uge 17
Specialeseminar (KOMM)

Tirsdag 16-05-2023 10:15 - 16-05-2023 16:00 i uge 20
Specialeseminar (KOMM)

Torsdag 01-06-2023 10:00 - 01-06-2023 10:00 i uge 22
Specialeaflevering