PDF til print Find kalender

Socialpsykologisk udvikling og læring

Titel
Socialpsykologisk udvikling og læring
Oversat titel

Social Psychological Development and Learning

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Peter Busch-Jensen (peterbj@ruc.dk)
Studieleder
Maja Røn-Larsen (mrl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60238
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset etablerer et teoretisk fundament på højt niveau i form af forskellige teoretiske tilgange til og begreber om det socialpsykologiske subjekt og dets lærings- og udviklingsprocesser på tværs af forskellige hverdagslivssammenhænge. Dette indebærer udforskning af menneske-samfundsforholdet med særlig vægtning af det subjektive og psykologiske. Kurset gør de studerende i stand til at identificere og reflektere kritisk over teoriernes forskellige grundlæggende antagelser (videnskabsteori) samt diskutere implikationerne heraf i relation til vidensproduktion.

Uddybende beskrivelse

Kurset vil bestå af en række forelæsninger, der hver især følges op af struktureret dialog, refleksioner og diskussioner.

Kursets undervisningsgange falder efter en samlet introduktionsforelæsning i tre overordnede temaer:

 1. Subjekt: Her fokuseres på forskellige forståelser af og begreber for subjektet og dets læring og udvikling.

 2. Subjekt og verden: Her tematiseres forskellige tilgange til subjektet i dets omverdensrelationer i forhold til udvikling og læring i hverdagslivet – eksemplificeret indenfor fx uddannelse, arbejde, daginstitution, familie og sundhedsområde.

 3. Viden og Kritik: Her diskuteres forskellige metodologiske og videnskabsteoretiske spørgsmål koblet til forskning, ontologiske og epistemologiske betydninger, samt udvikling af viden i praksis (Den prakseologiske vending).

Pensum

Der arbejdes med et fast pensum på ca. 1000 sider. Pensum vil fremgå af Moodle frem mod undervisningsstart.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats 

15 ECTS, svarende til 405 timers arbejdsindsats for hver studerende. De 405 timers arbejde er omtrentligt fordelt som følger: 

 1. Forelæsninger og efterfølgende diskussioner mv. i alt - ca. 60 timer

 2. Forberedelse til holdundervisning (læsning af tekster, forberedelse af øvelser) ca. 290 timer

 3. Skriftlig hjemmeopgave ca. 50 timer

 4. Evaluering: ca. 4 timer (mundtlig og skriftlig) 

Læringsaktiviteter

Kurset er opbygget som en række forelæsninger ved skiftende undervisere hver med særlig forskningsbaseret kendskab til den enkelte forelæsnings problematik. Forelæsningerne efterfølges af struktureret diskussion.

Forelæsningsrækken tager udgangspunkt i teoretiske, forskningsmæssige, og praksisnære problemer. Forelæsningen diskuterer et problemfelt bredt, som efterfølgende udfoldes og diskuteres konkret med og blandt de studerende.

Forelæsningerne er struktureret under overordnede temaer, der samler flere forelæsningsgange. Der vil være et mindre antal opsamlende forelæsningsgange i løbet af kurset.

De studerende arbejder selvstændigt og evt. i selvorganiserede studiegrupper med teksterne til den enkelte forelæsningsgang mellem forelæsningerne.  

De enkelte forelæsningers tema og tekster fremgår af Moodle.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres løbende dialogisk. Der foretages også en afslutningsvis mundtlig evaluering på kurset, hvorfra der sendes en skriftlig opsamling til studieleder. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af kurset kan den studerende:

 • Redegøre for samt diskutere forskningsbaseret viden på højeste nationale og internationale niveau om forskellige perspektiver på subjektive og sociale aspekter af læring og udvikling i hverdagslivets sammenhænge

 • Identificere, diskutere, og kritisk reflektere over forskellige teoriers grundlæggende forståelser, samt vurdere teoriernes forskellige forståelsesmæssige implikationer

 • Reflektere over analytiske perspektiver på komplekse problemstillinger i menneskers hverdagsliv på tværs af kontekster

 • Identificere og analysere problemer med særligt fokus på deltagerperspektiver, betingelser og muligheder

 • Reflektere kritisk over sammenhænge mellem teoretiske og metodologiske grundforståelser og refleksioner over analytiske og tolkningsmæssige implikationer.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-26.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed. Ved bedømmelse af prøven vægtes dette med 10 %.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Kursets eksamen består i en individuel besvarelse af en skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig ved kursets afslutning.

I bedømmelsen af den individuelle skriftlige hjemmeopgave vil der blive lagt vægt på, hvorvidt opgaven opfylder alle formelle krav, samt i hvor stor udstrækning den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

 • redegøre for samt diskutere forskningsbaseret viden på højeste nationale og internationale niveau om forskellige perspektiver på subjektive og sociale aspekter af læring og udvikling i hverdagslivets sammenhænge

 • identificere, diskutere, og kritisk reflektere over forskellige teoriers grundlæggende forståelser, samt vurdere teoriernes forskellige forståelsesmæssige implikationer

 • reflektere over analytiske perspektiver på komplekse problemstillinger i menneskers hverdagsliv på tværs af Kontekster

 • identificere og analysere problemer med særligt fokus på deltagerperspektiver, betingelser og muligheder

 • reflektere kritisk over sammenhænge mellem teoretiske og metodologiske grundforståelser og refleksioner over analytiske og tolkningsmæssige implikationer. 

Opgaven skal endvidere dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed. Ved bedømmelse af prøven vægtes dette med 10 %.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60238
Sidst ændret 31/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: Klynge 1 Find kalender (Klynge 1) PDF til print (Klynge 1)

Torsdag 01-09-2022 12:15 - 01-09-2022 14:00 i uge 35
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Tirsdag 06-09-2022 10:15 - 06-09-2022 12:00 i uge 36
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Torsdag 08-09-2022 14:15 - 08-09-2022 16:00 i uge 36
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Tirsdag 13-09-2022 10:15 - 13-09-2022 12:00 i uge 37
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Torsdag 15-09-2022 14:15 - 15-09-2022 16:00 i uge 37
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Tirsdag 20-09-2022 10:15 - 20-09-2022 12:00 i uge 38
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Torsdag 22-09-2022 14:15 - 22-09-2022 16:00 i uge 38
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Tirsdag 27-09-2022 10:15 - 27-09-2022 12:00 i uge 39
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Torsdag 06-10-2022 14:15 - 06-10-2022 16:00 i uge 40
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Tirsdag 11-10-2022 10:15 - 11-10-2022 12:00 i uge 41
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Tirsdag 25-10-2022 10:15 - 25-10-2022 12:00 i uge 43
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Torsdag 27-10-2022 14:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Tirsdag 01-11-2022 10:15 - 01-11-2022 12:00 i uge 44
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Torsdag 03-11-2022 10:15 - 03-11-2022 12:00 i uge 44
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Tirsdag 08-11-2022 10:15 - 08-11-2022 12:00 i uge 45
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 1 (SOL)

Vis kursusgange for Hold: Klynge 2 Find kalender (Klynge 2) PDF til print (Klynge 2)

Torsdag 01-09-2022 12:15 - 01-09-2022 14:00 i uge 35
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Tirsdag 06-09-2022 10:15 - 06-09-2022 12:00 i uge 36
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Torsdag 08-09-2022 14:15 - 08-09-2022 16:00 i uge 36
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Tirsdag 13-09-2022 10:15 - 13-09-2022 12:00 i uge 37
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Torsdag 15-09-2022 14:15 - 15-09-2022 16:00 i uge 37
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Tirsdag 20-09-2022 10:15 - 20-09-2022 12:00 i uge 38
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Torsdag 22-09-2022 14:15 - 22-09-2022 16:00 i uge 38
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Tirsdag 27-09-2022 10:15 - 27-09-2022 12:00 i uge 39
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Torsdag 06-10-2022 14:15 - 06-10-2022 16:00 i uge 40
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Tirsdag 11-10-2022 10:15 - 11-10-2022 12:00 i uge 41
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Tirsdag 25-10-2022 10:15 - 25-10-2022 12:00 i uge 43
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Torsdag 27-10-2022 14:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Tirsdag 01-11-2022 10:15 - 01-11-2022 12:00 i uge 44
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Torsdag 03-11-2022 10:15 - 03-11-2022 12:00 i uge 44
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Tirsdag 08-11-2022 10:15 - 08-11-2022 12:00 i uge 45
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 2 (SOL)

Vis kursusgange for Hold: Klynge 3 Find kalender (Klynge 3) PDF til print (Klynge 3)

Torsdag 01-09-2022 12:15 - 01-09-2022 14:00 i uge 35
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Tirsdag 06-09-2022 10:15 - 06-09-2022 12:00 i uge 36
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Torsdag 08-09-2022 14:15 - 08-09-2022 16:00 i uge 36
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Tirsdag 13-09-2022 10:15 - 13-09-2022 12:00 i uge 37
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Torsdag 15-09-2022 14:15 - 15-09-2022 16:00 i uge 37
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Tirsdag 20-09-2022 10:15 - 20-09-2022 12:00 i uge 38
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Torsdag 22-09-2022 14:15 - 22-09-2022 16:00 i uge 38
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Tirsdag 27-09-2022 10:15 - 27-09-2022 12:00 i uge 39
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Torsdag 06-10-2022 14:15 - 06-10-2022 16:00 i uge 40
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Tirsdag 11-10-2022 10:15 - 11-10-2022 12:00 i uge 41
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Tirsdag 25-10-2022 10:15 - 25-10-2022 12:00 i uge 43
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Torsdag 27-10-2022 14:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Tirsdag 01-11-2022 10:15 - 01-11-2022 12:00 i uge 44
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Torsdag 03-11-2022 10:15 - 03-11-2022 12:00 i uge 44
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Tirsdag 08-11-2022 10:15 - 08-11-2022 12:00 i uge 45
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 3 (SOL)

Vis kursusgange for Hold: Klynge 4 Find kalender (Klynge 4) PDF til print (Klynge 4)

Torsdag 01-09-2022 12:15 - 01-09-2022 14:00 i uge 35
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Tirsdag 06-09-2022 10:15 - 06-09-2022 12:00 i uge 36
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Torsdag 08-09-2022 14:15 - 08-09-2022 16:00 i uge 36
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Tirsdag 13-09-2022 10:15 - 13-09-2022 12:00 i uge 37
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Torsdag 15-09-2022 14:15 - 15-09-2022 16:00 i uge 37
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Tirsdag 20-09-2022 10:15 - 20-09-2022 12:00 i uge 38
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Torsdag 22-09-2022 14:15 - 22-09-2022 16:00 i uge 38
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Tirsdag 27-09-2022 10:15 - 27-09-2022 12:00 i uge 39
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Torsdag 06-10-2022 14:15 - 06-10-2022 16:00 i uge 40
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Tirsdag 11-10-2022 10:15 - 11-10-2022 12:00 i uge 41
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Tirsdag 25-10-2022 10:15 - 25-10-2022 12:00 i uge 43
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Torsdag 27-10-2022 14:15 - 27-10-2022 16:00 i uge 43
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Tirsdag 01-11-2022 10:15 - 01-11-2022 12:00 i uge 44
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Torsdag 03-11-2022 10:15 - 03-11-2022 12:00 i uge 44
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Tirsdag 08-11-2022 10:15 - 08-11-2022 12:00 i uge 45
Socialpsykologisk udvikling og læring - Klynge 4 (SOL)

Vis kursusgange for Hold: Forelæsninger Find kalender (Forelæsninger) PDF til print (Forelæsninger)

Torsdag 01-09-2022 10:15 - 01-09-2022 12:00 i uge 35
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Tirsdag 06-09-2022 08:15 - 06-09-2022 10:00 i uge 36
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Torsdag 08-09-2022 12:15 - 08-09-2022 14:00 i uge 36
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Tirsdag 13-09-2022 08:15 - 13-09-2022 10:00 i uge 37
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Torsdag 15-09-2022 12:15 - 15-09-2022 14:00 i uge 37
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Tirsdag 20-09-2022 08:15 - 20-09-2022 10:00 i uge 38
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Torsdag 22-09-2022 12:15 - 22-09-2022 14:00 i uge 38
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Tirsdag 27-09-2022 08:15 - 27-09-2022 10:00 i uge 39
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Torsdag 06-10-2022 12:15 - 06-10-2022 14:00 i uge 40
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Tirsdag 11-10-2022 08:15 - 11-10-2022 10:00 i uge 41
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Tirsdag 25-10-2022 08:15 - 25-10-2022 10:00 i uge 43
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Torsdag 27-10-2022 12:15 - 27-10-2022 14:00 i uge 43
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Tirsdag 01-11-2022 08:15 - 01-11-2022 10:00 i uge 44
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Torsdag 03-11-2022 08:15 - 03-11-2022 10:00 i uge 44
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Tirsdag 08-11-2022 08:15 - 08-11-2022 10:00 i uge 45
Socialpsykologisk udvikling og læring (SOL)

Tirsdag 08-11-2022 11:30 - Tirsdag 15-11-2022 11:30 i uge 45 og uge 46
Socialpsykologisk udvikling og læring - Skriftlig prøve (SOL)

Mandag 06-02-2023 10:00 - Mandag 13-02-2023 10:00 i uge 06 og uge 07
Socialpsykologisk udvikling og læring - Skriftlig omprøve (SOL)