PDF til print Find kalender

Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis

Titel
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis
Oversat titel

Socialpsychological and pedagogical research practice

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Peter Busch-Jensen (peterbj@ruc.dk)
Studieleder
Maja Røn-Larsen (mrl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60239
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med studieaktiviteten er, at de studerende opnår kompetence i at udforske problemstillinger på subjektniveau, hvor forbindelsen mellem det enkelte menneske og de konkrete livssammenhænge og betingelser medtænkes. De studerende opnår eksemplarisk indsigt i og praktisk erfaring med anvendelse af eget empirisk materiale i videnskabeligt arbejde på et højt akademisk niveau. De studerende opnår gennem projektet kompetence til at arbejde med de metodologiske og epistemologiske spørgsmål, der knytter sig til et projektarbejde, herunder at identificere, begrunde og afgrænse et videnskabeligt problem, udviklingen af et adækvat forskningsdesign, betydningen af teoretiske og videnskabsteoretiske valg, betydningen af forskerposition samt relevante etiske og gyldighedsmæssige overvejelser. Den studerende får endvidere kompetence til at afsøge et forsknings- og vidensfelt, og at syntetisere og anvende den fundne litteratur i projektarbejdet.

Uddybende beskrivelse

Sigtet med dette projektforløb er at rammesætte systematiske refleksioner over forskningspraksis med et specifikt fokus på socialpsykologi og læring. For at etablere denne fælles ramme for alle studerende, trækkes både på forskellige kursus og workshopformer og på karakteristika fra klassisk projektarbejde på RUC. De studerende arbejder således i projektgrupper, som under hele projektforløbet indgår i og kvalificeres gennem deltagelse i fælles seminarer med fokus på særlige faglige problematikker inden for uddannelsens felt. I dette arbejde diskuteres og videreudvikles de studerendes projektpraksis gennem løbende feedback.

Start på projektforløbet er koordineret med semesterets teorikursus, for at sikre samspil og progression.

Forløbet skaber udvikling af:

 • Bred indsigt i psykologisk og pædagogisk forskningspraksis

 • Problemformulering og problemorientering indenfor feltet omkring socialpsykologi og læring

 • Tegning af kritisk problemfelt i forhold til projektets problemstilling

 • Feltarbejde, empiriproduktion og analyse

 • Projektudvikling og projektskrivning

Elementer og temaer undervejs i forløbet kan f.eks. være følgende:

Problemformulering: Hvordan kvalificerer man og arbejder eksemplarisk med en problemstilling inden for socialpsykologi og læring i forhold til det at udforske problemstillinger og muligheder i menneskers hverdagsliv i en kulturel, samfundsmæssig sammenhæng?

Problemfelt og litteratursøgning: Hvordan tegner man et kritisk problemfelt i forhold til sin problemstilling og hvordan indkredser man ens videnskabelige genstand og bidrag indenfor socialpsykologi og læring?

Metodologiske overvejelser: Hvordan sikrer man sammenhæng og konsistens mellem problemstilling, teoretiske, metodiske og analysestrategiske tilgange og valg i sit projekt?

Undervejs i forløbet vil de studerende komme til at:

 • Afprøve forskellige socialpsykologiske metodiske tilgange og overveje deres mulige samspil (eksempelvis interviews, observationer, dokumentanalyse, net-etnografi, selviagttagelser osv.)

 • Afprøve og overveje forskellige analysetilgange og analysestrategier.

 • Diskutere kvalitetskriterier i kvalitativ forskning indenfor socialpsykologi og læring, herunder forskellige forståelser af videnskabelige kvalitetsbegreber som validitet, reliabilitet og generaliserbarhed, samt diskussioner af relevans og rækkevidde af forskellige vidensformer.

 • Overveje forskerposition og forskningsetik: Hvorledes indvirker subjektivitet på forskningsprocesser og udformningen af den videnskabelige genstand? Hvad betyder min tilgang og mit perspektiv for forskningsprocessen inden for socialpsykologi og læring? Hvordan kan subjektivitet forstås og forskningsetisk håndteres?

Pensum

Der arbejdes både med et fælles pensum, og et supplerende emergerende pensum, der udvælges i fællesskab med de studerende med afsæt i projektgruppernes projektarbejde og projektideer – dette udgør et samlet omfang på omkring 50 sider per seminar/workshop. Udover dette udvælger den enkelte projektgruppe i samarbejde med deres projektvejleder ca. 500 siders projektspecifik litteratur.

Det faste pensum opgives før semesterstart på Moodle. Den fælles emergerende litteratur lægges på moodle i takt med, at den udvælges.

Tilrettelæggelse og indsats

Dette projekt tilrettelægges som et samspil mellem studerendes projektarbejde, understøttende seminar aktivitet og teorikursets understøttende forelæsninger, hvilket sikrer den nødvendige bredde og dybde i tilgangen til projektarbejde indenfor uddannelsens felt: Socialpsykologi og læring.

Studieindsats:

15 ECTS, svarende til 405 timers arbejdsindsats for hver studerende. De 405 timers arbejde er omtrentligt fordelt som følger:

 • Projektarbejde ca. 190 timer

 • Deltagelse i og forberedelse til deltagelse i projektseminar/workshops og ekskursioner fordelt på læsning, praktiske og skriftlige opgaver, samt forberedelse af oplæg ca. 210 timer

 • Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse: 2 timer (mundtlig eksamen)

 • Evaluering: 4 timer (mundtlig og skriftlig)

Læringsaktiviteter:

Projektet indeholder en vifte af forskelligartede læringsaktiviteter: Projektarbejde og udarbejdelse af rapport i grupper, forelæsninger, klyngeseminarer, øvelser (individuelle og i grupper), fremlæggelser og peer-feedback.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Projektforløbet evalueres løbende i dialog med vejleder samt i forbindelse med projektdannelsesseminar, intern evaluering og eksamen. Projektgruppen kan desuden give feedback på vejledningen gennem hele forløbet, hvis der er behov for en fornyet forventningsafstemning. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester .

Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringspraksis på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af projektet kan den studerende:

 • Producere og analysere forskelligartede typer af empirisk materiale

 • Udvikle og begrunde relevante undersøgelsesdesign inden for socialpsykologiske og læringsmæssige problemstillinger

 • Udvælge, begrunde og anvende teorier, metoder og begreber, og at reflektere kritisk over betydningen af disse valg for den producerede empiri og egne konklusioner

 • Reflektere kritisk over betydningen af etiske og metodologiske problemstillinger i forbindelse med empirisk arbejde, herunder refleksion over forskerposition

 • Afsøge et forskningsfelt for relevant litteratur samt at syntetisere og anvende den fundne litteratur i projektarbejdet

 • Selvstændigt give og modtage feedback på faglige tekster af egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 43.200-60.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 48.000-72.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 60.000-84.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 72.000-96.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 72.000-108.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamen er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i den skriftlige projektrapport, samt det samlede pensum. Eksamen indledes af max 5 min. oplæg fra hver af de studerende i gruppen (2-6 studerende) ud fra et selvvalgt tema. Den resterende del af prøven gennemføres som mundtlig dialog mellem de studerende og bedømmere.

På baggrund af projektrapporten og den mundtlige prøve fastsættes en samlet, individuel karaktér efter 7-trinsskalaen.

Bedømmelseskriterier:

Projektarbejdet skal demonstrere, at den studerende kender til, kan anvende og udvise evne til begrundet, reflekteret og kritisk at udforme, diskutere, og analysere socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis, forskningsmetodologier og empiri med henblik på at undersøge og forstå en central, relevant og eksemplarisk problemstilling i relation til socialpsykologi og læring.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, hvorvidt opgaven opfylder alle formelle krav, stave- og formuleringsevnen i projektrapporten, samt i hvor stor udstrækning den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

Skriftlig del:

 • Demonstrere kendskab til og evne til at redegøre for forskellige videnskabelige kriterier for undersøgelsers kvalitet

 • Argumentere for styrker og svagheder ved forskellige metodegreb og empirisk materiale

 • Reflektere kritisk over samspil mellem teori, metode, problemfelt og erkendeinteresse

 • Udvikle og begrunde undersøgelsesdesign, herunder demonstrere kendskab og evne til kritisk at diskutere forskellige analysetilgange og analysestrategier

 • Demonstrere evne til at identificere og diskutere etiske problemstillinger i videnskabelige forskningsprocesser og produkter

 • Afsøge et forskningsfelt for relevant litteratur samt syntetisere og anvende relevant litteratur i projektrapporten

Mundtlig del:

Samme som de skriftlige bedømmelseskriterier, samt:

 • Præsentation, dialog og diskussion.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60239
Sidst ændret 31/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-09-2022 08:15 - 01-09-2022 10:00 i uge 35
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Semesterstart (SOL)

Onsdag 28-09-2022 08:15 - 28-09-2022 16:00 i uge 39
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektdannelse (SOL)

Torsdag 29-09-2022 08:15 - 29-09-2022 16:00 i uge 39
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektdannelse (SOL)

Fredag 30-09-2022 08:15 - 30-09-2022 12:00 i uge 39
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektdannelse (SOL)

Fredag 30-09-2022 12:30 - 30-09-2022 15:00 i uge 39
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektseminar (SOL)

Tirsdag 04-10-2022 08:15 - 04-10-2022 12:00 i uge 40
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektseminar (SOL)

Torsdag 13-10-2022 10:15 - 13-10-2022 16:00 i uge 41
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektseminar (SOL)

Mandag 17-10-2022 08:15 - Fredag 21-10-2022 18:00 i uge 42
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektintensiv (SOL)

Fredag 18-11-2022 12:30 - 18-11-2022 15:00 i uge 46
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektseminar (SOL)

Torsdag 24-11-2022 08:15 - 24-11-2022 14:00 i uge 47
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektseminar (SOL)

Torsdag 01-12-2022 08:15 - 01-12-2022 14:00 i uge 48
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektseminar (SOL)

Mandag 12-12-2022 08:15 - 12-12-2022 14:00 i uge 50
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektseminar (SOL)

Onsdag 04-01-2023 10:00 - 04-01-2023 10:00 i uge 01
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Projektaflevering (SOL)

Mandag 16-01-2023 08:15 - Tirsdag 31-01-2023 18:00 i uge 03 til uge 05
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Mundtlig eksamensperiode (SOL)

Onsdag 01-02-2023 08:15 - Tirsdag 28-02-2023 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt: Socialpsykologisk og pædagogisk forskningspraksis - Mundtlig reeksamensperiode (SOL)