PDF til print Find kalender

Specialiseringsprojekt

Titel
Specialiseringsprojekt
Oversat titel

Specialization project

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk enten at skrive specialiseringsprojekt eller at gå i projektorienteret praktikforløb på 3. semester.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan, at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Sofie Pedersen (sofieped@ruc.dk)
Studieleder
Maja Røn-Larsen (mrl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60244
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet på semesteret er at give den studerende en analytisk og kritisk forståelse for centrale psykologiske og læringsmæssige problemer. Projektet giver mulighed for egen specialisering.

Uddybende beskrivelse

Dette projekt adskiller sig fra kandidatuddannelsens projekter på 1. og 2. semester ved dels alene at udgøre 10 ECTS, dels ved ikke at skulle udfoldes fuldt ud. Arbejdet med projektet stopper således på undersøgelsesdesign niveau fremfor at fortsætte med analyse og konklusion og en omfangsrig projektrapport som produkt.

Projekt-produktet udgøres i specialiseringsprojektet af et skriftligt projektudkast, der indeholder projektide, begrundet problemstilling, teoretiske og metodologiske valg og (evt. skitseret) metode, samt analysestrategier. Der indgår ligeledes en referenceliste og en begrundelse for valg af relevant litteratur. Tyngden i specialiseringsprojektet kommer hermed til at ligge i problemafdækning og projektplanlægningsfasen.

Det samlede specialiseringsprojekt, der består af projektudkast og den mundtlige projekteksamen, giver mulighed for egen specialisering gennem udpegning af centrale problemstillinger, relevante teoretiske begreber, metoder og analytiske perspektiver. Specialiseringsprojektet kan således tematisk lægges i forlængelse af et af semestrets valgkurser, hvis det ønskes.

Pensum

Projektgruppen søger, fremskaffer og behandler tematisk, teoretisk og metodisk litteratur, der er relevant for projektets problemstilling, og har et omfang på ca. 600 sider. Dette sker i samråd med vejleder og eventuelt med assistance fra bibliotekar mv.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

10 ECTS, svarende til 270 timers arbejdsindsats for hver studerende. De 270 timers arbejde er omtrentligt fordelt som følger:

 • Projektdannelse: 10 timer

 • Projektarbejde 240 timer

 • Eksamensforberedelse: 14 timer

 • Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse: 2 timer (mundtlig eksamen)

 • Evaluering: 4 timer (mundtlig og skriftlig)

Læringsaktiviteter

Projektets centrale læringsaktiviteter foregår ved:

 • Projekt- og gruppedannelse

 • Projektarbejde i grupper

 • Vejledning

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Projektforløbet evalueres løbende i dialog med vejleder samt i forbindelse med projektdannelsesseminar, intern evaluering og eksamen. Projektgruppen kan desuden give feedback på vejledningen gennem hele forløbet, hvis der er behov for en fornyet forventningsafstemning. Hertil kommer en skriftlig evaluering, som gennemføres mindst hver 6. semester .

Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringspraksis på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af projektet kan den studerende:

 • Identificere problemstillinger inden for socialpsykologi og læring

 • Udvælge, anvende og reflektere over relevante teorier og metoder i relation til den valgte problemstilling

 • Udarbejde undersøgelsesdesign

 • Styre et projektforløb, evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri

 • Formidle viden og indsigt skriftligt i en videnskabeligt struktureret form forståelig blandt andre end fagfæller

 • Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 33.600-48.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 38.400-48.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 38.400-48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Eksamen er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i det afleverede skriftlige projektrapportudkast, samt det samlede pensum. Eksamen indledes af max 5 min. oplæg fra hver af de studerende i gruppen (2-6 studerende) ud fra et selvvalgt tema. Den resterende del af prøven gennemføres som mundtlig dialog mellem de studerende og medbedømmere.

På baggrund af projektrapportudkastet og den mundtlige prøve fastsættes en samlet, individuel karaktér efter 7-trinsskalaen.

Bedømmelseskriterier:

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, hvorvidt opgaven opfylder alle formelle krav, samt i hvor stor udstrækning den studerende demonstrerer viden, kompetencer og færdigheder i forhold til at:

Skriftlig del:

 • Identificere og diskutere relevante specialiserede problemstillinger inden for socialpsykologi og læring

 • Udvælge, anvende og reflektere over teorier og metoders relevans i relation til den valgte problemstilling

 • Udarbejde undersøgelsesdesign og forberede analyse

 • Formidle viden og indsigt skriftligt i en videnskabeligt struktureret form

 • Stave- og formuleringsevnen i projektudkastet indgår i bedømmelsen. 

Mundtlig del:

Samme som de skriftlige bedømmelseskriterier, samt:

 • Præsentation, dialog og diskussion.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60244
Sidst ændret 31/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 05-09-2022 08:15 - 05-09-2022 14:00 i uge 36
Specialiseringsprojekt - Projektdannelse (SOL)

Onsdag 07-09-2022 08:15 - 07-09-2022 14:00 i uge 36
Specialiseringsprojekt - Projektdannelse (SOL)

Mandag 17-10-2022 08:15 - Fredag 21-10-2022 18:00 i uge 42
Specialiseringsprojekt - Projektintensiv (SOL)

Tirsdag 20-12-2022 10:00 - 20-12-2022 10:00 i uge 51
Specialiseringsprojekt - Projektaflevering (SOL)

Mandag 16-01-2023 08:15 - Tirsdag 31-01-2023 18:00 i uge 03 til uge 05
Specialiseringsprojekt - Mundtlig eksamensperiode (SOL)

Onsdag 01-02-2023 08:15 - Tirsdag 28-02-2023 18:00 i uge 05 til uge 09
Specialiseringsprojekt - Mundtlig reeksamensperiode (SOL)