PDF til print Find kalender

Projektorienteret praktikforløb

Titel
Projektorienteret praktikforløb
Oversat titel

Project-oriented internship

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk enten at tage projektorienteret praktikforløb eller at tage Socialpsykologisk Praksisværksted og Specialiseringsprojektet på 3. semester.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du kan læse mere om, hvordan du melder dig til projektorienteret praktikforløb på intra

Deltagerantal
ECTS
20
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Maja Røn-Larsen (mrl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60245 / U60245GB
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet med et projektorienteret praktikforløb er, at den studerende opnår praksiskendskab inden for fagligt relevante områder, som beriger og udfordrer den teoretiske og metodiske viden, færdigheder og kompetence opbygget af den studerende under uddannelsen. Projektorienteret praktik understøtter faglig specialisering, styrker de studerendes kompetencer i at indgå og engagere sig i forskellige typer af akademisk praksis, og til kritisk at reflektere over og videreudvikle denne praksis.

Uddybende beskrivelse

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor universitetet gennemføres. Ved praktikperiodens start indgås med en kontrakt mellem praktikstedet og praktikanten om hvordan praktikopholdet skal forløbe, hvilke arbejdsopgaver praktikanten skal varetage og hvordan praktikværten understøtter praktikantens arbejde. Kontrakten udearbejdes i skabelon fra den centrale praktikordningen og relevansen af praktikken for uddannelsen godkendes af studienævnet. Praktikopholdet skal derfor forhåndsgodkendes af studienævnet; ansøgning foregår via RUCs centrale praktikordning. Der er mulighed for sparring med din uddannelses praktikkoordinator i forbindelse med udformning af praktikkontrakten.

Praktikforløbets indhold bestemmes i meget vid udstrækning af den studerendes valg af praktiksted og efterfølgende valg af problemstilling for udarbejdelse af praktikrapport.

De understøttende aktiviteter vil understøtte refleksioner over:

 • hvordan den studerende kan forstå sin rolle og læringsposition på praktikstedet

 • hvordan den studerende kan arbejde med praktikrapport i relation til uddannelseselementets læringsmål

 • hvordan praktikken kan bruges til at understøtte dobbeltkvalificering til arbejde i fagligt relevant praksis og som akademisk fagperson

De praktikunderstøttende seminaraktiviteter samlæses mellem følgende fag: Arbejdsliv, Arbejdslivsstudier, Psykologi, Pædagogik & Uddannelsesstudier, Socialpsykologi og læring, Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier og Tværvidenskabelige sundhedsstudier. Der gælder forskellige prøveformer, indstillingsbetingelser mv. for projektorienterede praktikforløb i forskellige studieordninger. Hvis du efter læsning af denne study.ruc tekst er i tvivl om, hvad der gælder netop for dig, så se nærmere i studieordningen for den uddannelse, som du går på.

Pensum

Pensum udgøres dels af baggrundslitteratur til forløbets oplæg om samspil mellem praktik og uddannelse. Dette vil være tilgængeligt på den til forløbet tilknyttede moodleside forud for de enkelte oplæg.

Pensum udgøres herudover af den studerende selvvalgt litteratur til understøttelse faglig refleksion over praktikken og analyse af specifikke relevante praksisopgaver og for uddannelsen relevante problemstillinger som den studerende har gjort erfaringer med under praktikken.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Med sine 20 ECTS-point er den samlede studieindsats for det projektorienterede projektforløb for hver studerende ca. 540 timer.

Denne indsats kan omtrentligt forventes at fordele sig på denne måde:

• Deltagelse i arbejdet på praktikstedet: ca. 372 timer

• Deltagelse i praktikunderstøttende oplæg og klyngevejledning på uddannelsen: ca. 12 timer

• Forberedelse af deltagelse i praktikunderstøttende oplæg og klyngevejledning på uddannelsen: ca. 36 timer

• Udarbejdelse af praktikrapport, forberedelse og deltagelse i mundtlig eksamen: ca. 120 timer

Læringsaktiviteter

De bærende læringsaktiviteter for det projektorienterede projektforløb vil være:

• Deltagelse i arbejdet på praktikstedet

• Udarbejdelse af praktikrapport

Til understøttelse af særligt udarbejdelse af praktikrapport tilbydes en række understøttende aktiviteter:

• Oplæg om samspil mellem praktik og uddannelse

• Faglig klyngevejledning

• Intern evaluering (organiseret i klyngerne)

Deltagelse i arbejdet på praktikstedet kan indbefatte opgaver af meget forskellig karaktér. En central del skal være fagligt relevante opgaver som kan berige og udfordre den teoretiske og metodiske viden, færdigheder og kompetence opbygget af den studerende under uddannelsen. Opgaverne vil dog typisk også indbefatter opgaver af mere praktisk karaktér, som også bidrager til at den studerende opnår praksiskendskab til arbejdet inden for et fagligt felt.

Udarbejdelse af praktikrapporten skal i sin proces understøtte den studerendes refleksion over hvordan for uddannelsen relevante teorier, begreber og metoder, kan bruges til at forstå, analysere, vurdere og ændre relevant praksis i relation til erfaringer og problemstillinger i praktikken. Samtidig skal udarbejdelsen danne grundlag for at den studerende kan evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem uddannelsen kan omsættes i arbejdet med analyse af specifikke relevante praksisopgaver og for uddannelsen relevante problemstillinger som den studerende har gjort erfaringer med under praktikken. Den færdige praktikrapport skal demonstrere sådanne refleksioner.

Underviseroplæg om samspil mellem praktik og uddannelse vil bidrage med perspektiver på, hvordan de studerende systematisk kan reflektere over de erfaringer de gør sig i praktikken og omsætte dem i praktikrapporten. Der kan forventes 3-4 oplæg i løbet af semesteret.

Faglig klyngevejledning vil understøtte den studerende i refleksioner over samspillet mellem de erfaringer de gør sig i praktikken og den teoretiske og metodiske viden, færdigheder og kompetence den studerende har opbygget sin hidtidige uddannelse. Klyngevejledningen vil både bestå af erfaringsudveksling og sparring mellem de studerende og sparring fra en faglig vejleder tilknyttet den studerendes uddannelse. Der kan forventes 3-4 vejledningssessioner i løbet af semesteret. Disse vil typisk være placeret i forlængelse af oplæggene om samspil mellem praktik og uddannelse.

Intern evaluering indgår som en del af klyngevejledningsforløbet og har til formål at give den studerende sparring på udkast til praktikrapporten fra medstuderende og vejleder.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Klyngevejledningens form og indhold evalueres løbende i mundtlig dialog mellem studerende og vejleder som del af den almindelige klyngevejledning.

Praktikvejledning indgår herudover i studienævnets evalueringsturnus og evalueres skriftligt mindst hvert 6. semester.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af projektorienteret praktikforløb kan den studerende:

 • Redegøre for og diskutere erfaringer med metoder og analytiske tilgange og begrebers praktiske anvendelighed

 • Diskutere hvordan, for uddannelsen relevante teorier, begreber og metoder, kan bruges til at forstå, analysere, vurdere og ændre relevant praksis

 • Anvende uddannelsens teorier og metoder i løsning af praktiske problemstillinger

 • Evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem uddannelsen kan omsættes i arbejdet med analyse af relevante praksisopgaver og for uddannelsen relevante problemstillinger

 • Samarbejde med fagfæller om at udvikle egne og fagfællers viden, færdigheder og kompetencer

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve

Det skriftlige produkt skal være på 24.000-48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i praktikrapporten, men kan også inddrage diskussioner af litteratur og perspektiver som den studerende forudsættes at have kendskab til gennem uddannelsen og/eller praktikken.

De studerende afprøves efter eget valg individuelt eller sammen med studerende de har været i praktik og udarbejdet praktikrapporten sammen med.

Den mundtlige prøve har en varighed af 30 min. inkl. votering. Prøven indledes med at de(n) studerende holder et oplæg med en varighed af maks. 7 minutter. Den resterende del af prøven gennemføres som mundtlig dialog mellem de(n) studerende og medbedømmere.

På baggrund af praktikrapporten og den mundtlige prøve fastsættes en samlet, individuel, karaktér efter 7-trinsskalaen.

Formkrav til praktikrapporten

Praktikrapporten skal som minimum indeholde:

 • beskrivelse af praktikstedet (herunder fx sektor, organisering, formål og arbejdsdelinger) og refleksion over disse rammers betydning

 • redegørelse for og refleksion over de opgaver den studerende har deltaget i under praktikken og den studerendes rolle i disse

 • en problemformulering fra arbejdspladsen, som er relevant for den studerendes uddannelse til videre analyse og bearbejdning, udfoldet i et problemfelt

 • metodiske refleksioner knyttet til undersøgelse af problemformuleringen i relation til adgangen til empirisk materiale gennem deltagelse i praktikken

 • redegørelse for og diskussioner af udvalgte teoretiske perspektiver/begreber, som kan have relevans for den udvalgte problemstilling

 • analyse baseret på ovenstående

 • afrundende diskussion/konklusion

 • refleksion over egen faglig læring i samspillet mellem praktik og den resterende gennemførte del af kandidatuddannelsen

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af den studerendes faglige udbytte af det projektorienterede praktikforløb vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende demonstrerer at kunne:

Skriftligt del:

 • forstå og reflektere over organisatoriske/ institutionelle/samfundsmæssige betingelser for at praktikstedets kan varetage sit formål, funktion og/eller opgaver

 • identificere en uddannelsesrelevant problemstilling på baggrund af sine erfaringer med praktikken

 • analysere den selvvalgte problemstilling med afsæt i uddannelsesrelevant metode og teori

 • reflektere over hvordan viden, færdigheder og kompetencer opnået gennem uddannelsen har relevans for professionelle praksisser som dem, den studerende har fået erfaring med i praktikken

Mundtlig del:

Samme som de skriftlige bedømmelseskriterier, samt:

 • præsentere en eller flere centrale problemstillinger i relation til praktikrapporten og/eller praktikforløbet

 • diskutere og perspektivere elementer i praktikrapporten og/eller praktikforløbet

Der vil herudover blive lagt vægt på hvorvidt praktikrapporten opfylder alle formelle krav, lige som stave- og formuleringsevne i projektrapporten indgår i bedømmelsen. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60245 / U60245GB
Sidst ændret 31/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 04-01-2023 10:00 - 04-01-2023 10:00 i uge 01
Projektorienteret praktikforløb - Projektaflevering (SOL)

Mandag 16-01-2023 08:15 - Tirsdag 31-01-2023 18:00 i uge 03 til uge 05
Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig eksamensperiode (SOL)

Onsdag 01-02-2023 08:15 - Tirsdag 28-02-2023 18:00 i uge 05 til uge 09
Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig reeksamensperiode (SOL)