PDF til print    Find kalender

Strategier i bæredygtig omstilling

Semester
E2022
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning *
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk / English
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Kurset giver kandidatstuderende en systematisk indføring i de senere års udviklede analysestrategier for proaktive studier i bæredygtig omstilling sat i relief af forskellige temaområder med cases i omstillingsindsats. Vi gennemgår og diskuterer forskellige natur- og teknisk videnskabelige tilgange i omstillingsrettede forsøg og potentiale-udredninger i teknologi og naturudnyttelse, sat overfor samfundsvidenskabelige traditioner med at studere forskellige lag i omstillingsprocesser og forskellige forskerroller heri. Der bliver sat fokus på temaområderne cirkulært byggeri, affald og byggeri. Vi tager de studerendes speciale-interesseområder op til at opøve metodologisk klarhed over hvordan vidensgrundlaget kan udvikles og analytisk bearbejdes til konkrete omstillingstiltag af et eller flere selvvalgte emneområder for specialet: natur- råstof- eller energi udnyttelse, sociotekniske systemer, produktkæder, brancher, sektorer eller lokalområder.

Kurset Strategier i Bæredygtig Omstilling samlæses med valgkurset Analysestrategier i bæredygtig omstilling.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Kurset er normeret til 5 ECTS = 135 timer. Heraf: Undervisningstid: 17,5 timer. Forberedelse og øvelse til mundtlig fremlæggelse: 92,5 timer. Gruppebaseret opgaveopgave: 25 timer. Vejledning pr. gruppe i synopsis før opgave 0.5 time.

Pensum

Pensum indeholder artikler med metodologiske og analysestrategiske anvisninger på studiet af forskellige former for bæredygtig omstillingstiltag. Dertil empirisk materiale på cases, som belyses vha. forskellige teoretiske og metodiske tilgange. Pensum vil foreligge på moodle.

Evaluering- og feedback former

Evaluering sker løbende mundtligt samt ved kursusafslutning, hvor kurset evalueres i en dialog mellem studerende og underviser, (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder/ undervisningsansvarlig). Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Skriftlige evalueringer går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringer på studienævnets side på intranettet.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Jens Dorland (jensd@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse: Ved aktiv og regelmæssig deltagelse forstås:

Deltagelse i 70% af kursusgangene samt deltagelse i de aktiviteter, der er tilknyttet kurset.

Lever den studerende ikke op til aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse udgør omprøven en individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig. Opgaven har et omfang på minimum 21.600 antal tegn og maksimalt 43.200 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Om det teoretiske og metodemæssige grundlag for analyser af drivkræfter og interesser bag bæredygtighedsstrategier

 • Om barrierer og muligheder for etablering af udviklingsprojekter på udvalgte områder,

 • Om aktørers rolle i planlægning for bæredygtige omstillingsprocesser

 • Færdigheder:

 • Kan designe undersøgelser der sigter på indsamling, behandling, analyse og vurdering af vidensgrundlag for bidrag til omstillingsprocesser.

 • Kan reflektere over involverede aktørers rolle og vurdere og foreslå strategier for bæredygtig omstillingsprocesser

 • Kompetencer:

 • Kan biddrage til bæredygtige omstillingsprocesser gennem vidensindsamling, analyser af aktøreres roller og udviklingsforslag

Overordnet indhold

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i muligheder og betingelser for bæredygtig omstilling. I fokus er eksemplarisk og problemorienteret arbejde med videns- og handlegrundlag for omstillingsindsats i produktions- og forbrugsstruktur, teknologiske systemer, regulering og governance, samt analyse og vurdering af effekter af og betingelser for bæredygtig omstilling,

 • Kurset skal introducere til videnskabeligt grundlag for analyse af omstillingsprocesser.
 • Kurset skal give teoretisk og metodemæssigt grundlag for ind- samling og analyse af empiriske data i tilknytning til omstillingsprocesser.
 • Kurset skal give indsigt i vilkår og muligheder for omstilling inden for udvalgte sektorer, herunder drivkræfter og interesser, strategier, aktører og handlemuligheder i sektoren
 • Kurset skal desuden bidrage til at understøtte etablering af kontakt, samarbejde med og erfaringsdannelse omkring relationer til eksterne partnerskaber i projektforløbet.
Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, gruppearbejde og øvelser. Kurset veksler mellem oplæg, dialog og gruppearbejde samt evt. ekskursion(er). Der arbejdes løbende gennem hele kursusforløbet med en opgave der har til formål at reflektere over bæredygtige omstillingsmuligheder.

Prøveform
Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i en rapport (det skriftlige produkt).

Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige produkt og prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på 12.000-19,200 tegn inkl. mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 16.800-26,400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 21.600-33,600 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 26.400-40,800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 31.200-48,000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 36.000-57,600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 20 minutter.
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25684
Sidst ændret 03/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 15-09-2022 08:15 - 15-09-2022 12:00 i uge 37
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 22-09-2022 08:15 - 22-09-2022 12:00 i uge 38
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 29-09-2022 14:15 - 29-09-2022 18:00 i uge 39
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 06-10-2022 08:15 - 06-10-2022 12:00 i uge 40
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 13-10-2022 08:15 - 13-10-2022 12:00 i uge 41
Strategier i bæredygtig omstilling (TEKSAM)

Torsdag 13-10-2022 12:00 - 13-10-2022 12:00 i uge 41
Strategier i bæredygtig omstilling - Deadline for opfyldelse af forudsætningskrav (TEKSAM)

Torsdag 27-10-2022 10:00 - 27-10-2022 10:00 i uge 43
Strategier i bæredygtig omstilling - Aflevering af skriftligt produkt (TEKSAM)

Mandag 07-11-2022 08:15 - Tirsdag 08-11-2022 18:00 i uge 45
Strategier i bæredygtig omstilling - Mundtlig prøve (TEKSAM)

Fredag 06-01-2023 10:00 - 06-01-2023 10:00 i uge 01
Strategier i bæredygtig omstilling - Omprøve - forudsætningskrav (TEKSAM)

Mandag 06-02-2023 10:00 - 06-02-2023 10:00 i uge 06
Strategier i bæredygtig omstilling - Omprøve - Aflevering af skriftligt produkt (TEKSAM)

Mandag 20-02-2023 08:15 - 20-02-2023 18:00 i uge 08
Strategier i bæredygtig omstilling - Mundtlig omprøve (TEKSAM)