PDF til print    Find kalender

K3 Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS)

Semester
E2022
Uddannelse
Teksam - miljøplanlægning *
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Praktik: Du kan læse mere om, hvordan du melder dig til projektorienteret praktikforløb på intra

Uddybende beskrivelse

Projektorienteret praktikforløb bygger på en selvvalgt problemformulering som knytter an til de regulerings- og planlægningsopgaver der er udført under praktikforløbet. Projektarbejdet kan have fokus på at analysere udfordringer for at formulere og udvikle visioner, strategier og indsatser for bæredygtig omstilling. Projektarbejdet trækker på begreber, teorier og metoder fra et eller flere regulerings- og planfelter, som er relevante for at løse de opgaver der er udført i praktikforløbet. Projektarbejdet kan indeholde refleksioner over f.eks. vidensbehov, ekspertroller eller andre emner af betydning for at realisere strategier og indsatser for bæredygtig omstilling. Projektarbejdet bygger på empiri, herunder data og materiale, fra arbejdet med udvalgte praktikopgaver, typisk en eller flere større arbejdsopgaver.

Projektorienteret praktikforløb er en valgmulighed for studerende som ønsker at få erfaringer med planlægning og bæredygtig omstilling i praksis.

Praktikforløbet skal tilrettelægges således at projektarbejdet kan indfri de mål der er beskrevet for projektarbejdet.

Projektvejledning for praktikforløb foregår med udgangspunkt i den studerendes valg af problemformulering og under hensyn til at den studerende har frihed til at vælge teori og metode.

Vær opmærksom på at det tager tid at indgå aftale om praktikophold. Det anbefales at tage kontakt til studieleder før indgåelse af aftale med praktikvært.

Projektforløbet

Projektorienteret praktikforløb understøttes i den indledende fase gennem faglig sparring ved indgåelse af praktikkontrakt.

Der er ikke semesterstart for studerende som vælger projektorienteret praktikforløb.

Der er 2 obligatoriske evalueringer i løbet af projektforløbet og et obligatorisk midtvejsmøde: • Problemformuleringsseminar • Midtvejsmøde • Intern evaluering.

Problemformulerings-seminaret anbefales afholdt i ugerne: 40/41. Midtvejsmøde afholdes i uge 45 (fredag) Intern evaluering anbefales afholdt i ugerne: 49/50.

 • Læringsaktiviteter

 • Selvstændigt arbejde med indgåelse af praktikaftale og opgaver for praktikvært Selvstændigt arbejde med at indgå aftale med praktikvært om at udføre regulerings- og planlægningsopgaver som knytter an til et eller flere regulerings- og planfelter. Udførte opgaver kan være rettet mod effekter, realiserbarhed og udvikling af strategier og indsatser for bæredygtig omstilling.

 • Projektdannelse Vejledning om praktikforløb og forventninger til indgåelse af praktikkontrakt varetages af praktikkoordinator.

Praktikkontrakten forventes at indeholde en beskrivelse af aftalte arbejdsopgaver, herunder større opgaver som kan danne grundlag for praktikprojektet. Kontrakten skal indeholde aftale om regelmæssig sparring med praktikansvarlig på praktikstedet, og muliggøre deltagelse i obligatoriske aktiviteter som problemformuleringsseminar, midtvejsmøde og intern evaluering på campus. Aftalen skal muliggøre deltagelse i møder med projektvejleder og tid til at udarbejde mundtlige og skriftlige oplæg samt færdiggørelse af praktikrapport.

 • Projektvejledning Vejledningen inkluderer dialog om studieforløbsbeskrivelse, kompetenceprofil og progression i studieforløbet, feedback på mundtlige og skriftlige oplæg til vejledningsmøder, dialog om peer feedback til skriftlige og mundtlige oplæg fra problemformuleringsseminar, midtvejsmøde og intern evaluering samt eksamensvejledning. Projektvejledning sigter på at understøtte praktikforløbet, herunder organisering og gennemførsel af praktikrelaterede opgaver.

Projektvejledningen foregår i respekt for at studerende har frihed til vælge problemformulering inden for et afgrænset felt som knytter an til praktikforløbet og de aftalte arbejdsopgaver. Videre bygger projektarbejdet på at studerende selv vælger begreber, teorier og metoder og begrunder disse valg i forhold til at besvare problemformuleringen, herunder anvender empirisk viden og data relateret til praktikforløbet.

Link til projektvejledningspraksis: https://intra.ruc.dk/fileadmin/assets/imt/Raad__naevn__udvalg_og_moeder/Studienaevn_for_geograf__plan__by___proces__spatiel_/Projektvejledningspraksis_for_TEKSAM.pdf.

 • Problemformuleringsseminar med peer feedback Problemformuleringsseminar med peer feedback. Aktiviteten koordineres af de involverede projektgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg. Problemformuleringsseminaret afholdes i de anbefalede uger, evt. i ugen før eller næstkommende uge.

Problemformuleringsseminaret fokuserer på problemfeltet og problemformuleringen som knytter an til regulerings- og planlægningsopgaver udført for praktikvært samt refleksioner relateret til metodeovervejelser og projektdesign.

Oplægget til problemformuleringsseminar skal indeholde refleksioner over problemformuleringens relevans og problemfeltets afgrænsning i forhold til arbejdet med de regulerings- og planfelter der knytter an til praktikforløbets arbejdsopgaver. Oplægget skal indeholde argumenter for valg af anvendte begreber, teorier og metoder samt projektets opbygning i form af kommenteret indholdsfortegnelse og referenceliste samt en plan for arbejdet frem til intern evaluering.

Oplægget bør have et omfang der tillader feedback på problemformuleringens relevans og grundlaget for problemfeltets afgrænsning, herunder grundlag og refleksioner i forbindelse med undersøgelse af den valgte problemformulering og evt. arbejdsspørgsmål.

Aktiviteten koordineres af de involverede praktikgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg samt tidspunkt og sted for problemformuleringsseminaret. Problemformuleringsseminaret afholdes i de anbefalede uger, evt. i ugen før eller næstkommende uge. For 2 praktikgrupper afsættes der to timer til problemformuleringsseminar.

Opponentgruppe og opponentvejleder fremgår af oversigten over tildeling af vejledere til projektorienteret praktikforløb.

 • Midtvejsmøde med peer feedback Midtvejsmøde koordineres og planlægges af praktikkoordinator.

På midtvejsmødet udveksles erfaringer på tværs af praktikforløb. Mødet sigter på at dele viden om udviklingsbaserede arbejdsopgaver på tværs af mulige erhvervsfunktioner og give rum for peer feedback og fælles refleksioner over typiske arbejdsopgaver og særlige krav til viden og kompetencer inden for udvalgte regulerings- og planfelter. Midtvejsmødet giver rum for refleksion over hvordan viden og kompetencer tilegnet i uddannelsesforløbet kommer i spil i praksis? Hvordan arbejdet med omstilling i praksis giver blik for betydningen af eller behov for ny viden og kompetencer for at løse nye opgaver på udvalgte regulerings- og planfelter? Der vil også være mulighed for at reflektere over ideer til specialeprojekt inden for regulerings- og planfeltet eller behov for viden og kompetenceopbygning i forhold til et fremtidige karriereforløb.

Ideen at hver praktikstuderende holder et 10 minutters oplæg om eget praktikforløb og reflekterer over f.eks. udførte arbejdsopgavers særlige krav til viden og kompetencer og hvordan forløbet har givet blik for egne kompetencer, fremtidige behov for viden og kompetencer inden for regulerings- og planfeltet og evt. ideer til et kommende specialeforløb.

 • Intern evaluering med peer feedback Aktiviteten koordineres af de involverede projektgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg.

Den interne evaluering har fokus på sammenhænge mellem problemfelt, problemformulering, metodeovervejelser, refleksioner og analyse af empiri relateret til udvalgte regulerings- og planlægningsopgaver samt strategier og indsatser for bæredygtig omstilling, konklusion og perspektivering samt tidsplan for færdiggørelse.

Oplægget til intern evaluering bør have et omfang der tillader feedback på praktikprojektets røde tråd, herunder problemformuleringens relevans, problemfeltets afgrænsning, inddragelse af teknisk-naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig viden og hvordan undersøgelsen af det valgte problem relaterer sig til opgaver inden for de relevante regulerings- og planfelt(er).

Aktiviteten koordineres af de involverede praktikgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg samt tidspunkt og sted for problemformuleringsseminaret. Problemformuleringsseminaret afholdes i de anbefalede uger, evt. i ugen før eller næstkommende uge. For 2 praktikgrupper afsættes der to timer til problemformuleringsseminar.

Opponentgruppe og opponentvejleder fremgår af oversigten over tildeling af vejledere til projektorienteret praktikforløb.

 • Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelsen er et refleksionsdokument som bygger på at kandidatstuderende forventes at tage ansvar for egen læring, faglige udvikling og specialisering, herunder udvikle viden og kompetencer til at indgå i samarbejde, dialog og give feedback til fagfæller.

 • Studieforløbsbeskrivelsen for projektorienteret praktikforløb har fokus på hvordan praktikforløbet bidrager til opbygning af viden og kompetencer. Der er vægt på refleksioner over praktikstedets behov for viden og kompetencer i forhold til at udføre opgaver relateret til strategier og indsatser for bæredygtig omstilling.

 • Studieforløbsbeskrivelsen afleveres til første møde med vejleder som grundlag for at drøfte ønsker til viden og kompetenceopbygning og hvordan praktikforløb og projektarbejdet bidrager til progression i studieforløbet.

Studieforløbsbeskrivelsen fungerer fremadrettet og anvendes afsluttende til at gøre status og reflektere over hvordan det projektorienterede praktikforløb har bidraget til viden og kompetenceopbygning. Studieforløbsbeskrivelsen kan indeholde refleksioner over kompetencer i forhold til at indgå i tværfagligt samarbejde, koordinering og styring af processer i udførslen af aftalte opgaver samt faglig dialog med eksterne aktører og/eller eksperter på feltet.

Link til skabelon https://intra.ruc.dk/nc/for-studerende/alle-studier/teksam-miljoeplanlaegning/kandidat-i-teksam-miljoeplanlaegning/saerligt-for-teksam-miljoeplanlaegning/skabeloner-til-studieforloebsbeskrivelser/.

Studieforløbsbeskrivelsen afleveres sammen med praktikrapporten.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Et projektorienteret praktikforløb på 30 ECTS svarer til 810 timers forventet arbejdsindsats, heraf:

600 timer til praktikophold inklusiv sparringsmøde med praktikvært, heraf 15 timer til indgåelse og sparring i relation til praktikkontrakt 210 timer til udarbejdelse af projektrapport inklusiv koordinering og udarbejdelse afskriftlige og mundtlige oplæg til problemformuleringsseminar, midtvejsmøde og intern evaluering samt møder med projektvejleder og udarbejdelse af studieforløbsbeskrivelse.

 • Overslag over fordelingen af timer på projektaktiviteter: 5 timer til udarbejdelse af studieforløbsbeskrivelse, inklusiv dialog med vejleder om progression i studieforløbet og ønsker til kompetenceprofil. 10 timer til møder med projektvejleder om projektets problemformulering, afgrænsning, teori og metode, analyseramme, indsamling og analyse af empiri, resultater og perspektiver samt drøftelse af studieforløbsbeskrivelse og progression i studieforløbet. Timer til projektvejledning er eksklusive timer anvendt til problemformuleringsseminar, midtvejsmøde og intern evaluering. 20 timer til problemformuleringsseminar inklusiv udarbejdelse af skriftligt oplæg til seminaret, og forberedelse af skriftlig og mundtlig peer feedback.
  10 timer til midtvejsmøde for praktikforløb i strategier og indsatser for bæredygtig omstilling inklusive forberedelse af PowerPoint med fokus på refleksioner over behov for viden og kompetencer på feltet.
  50 timer intern evaluering inklusiv udarbejdelse af skriftligt oplæg til intern evaluering, og forberedelse af skriftlig og mundtlig peer feedback.
  105 timer til udarbejdelse af praktikrapport. 10 timer til eksamen, inklusiv forberedelse af mundtlig oplæg.
Pensum

Der opgives ikke pensum for projektorienteret praktikforløb.

Projektorienteret praktikforløb bygger på arbejdsopgaver aftalt med praktikvært jf. praktikkontrakt. Projektarbejdet bygger på selvvalgt problemformulering, relateret til udførte arbejdsopgaver i praktikforløbet og knytter an til et eller flere regulerings- og planfelter. Den studerende vælger selv hvilken problemstilling, empiri samt hvilke(n) regulerings- og planfelt(er) relateret til praktikopgaverne som der arbejdes med i projektet.

Projektorienteret projektarbejde trækker på relevante begreber, teorier og metoder fra det eller de regulerings- og planfelter som udgør grundlaget for analyse af den valgte problemformulering. Det valgte og relevansen heraf drøftes med projektvejleder, opponentgruppen som giver peer feedback til de obligatoriske aktiviteter som problemformuleringsseminar og intern evaluering samt opponentgruppens vejleder.

Evaluering- og feedback former

Det anbefales, at projektgruppen løbende evaluerer læringsfællesskabet og samarbejdet. Hvis gruppen oplever problemer med samarbejdet kan den anmode vejlederen om hjælp.

Vejleder efterspørger mundtlig feedback på vejledningen fra gruppen minimum to gange i projektforløbet, men gruppen kan give feedback på vejledningen gennem hele forløbet, hvis der er behov for en fornyet forventningsafstemning. Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

 • Feedback Mundtlig feedback fra vejleder på projektoplæg og dialog om studieforløbsbeskrivelse, praktikforløb og arbejdsopgaver. Kollektiv feedback på oplæg til problemformulerings-seminar og intern evaluering fra egen og anden projektgruppes vejleder samt peer feedback fra opponentgruppe. Peer feedback i forbindelse med deltagelse i midtvejsmøde med andre praktikanter. Mundtlig feedback i forbindelse med eksamen af projektet fra egen vejleder og intern medbedømmer.
Studieleder/faglig koordinator
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Censur

Intern

ECTS
30
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Praktikophold på minimum 525 timer, f.eks. 15 uger á 35 timer.

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminaret, midtvejsmøde og den interne evaluering.

Gennem studieforløbsbeskrivelser, problemformuleringsseminar, midtvejsmøde og intern evaluering skal der vises refleksioner over egen faglige udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet, samt evne til at indgå i faglige dialoger.

Deltager den studerende ikke i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering udarbejdes refleksionsdokument på min. 7.200 og max. 14.400 tegn inkl. mellemrum, som skal godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og komme med konstruktive ideer til eksempelvis sammenhæng mellem problemfelt, problemformulering og metodeovervejelser og/eller sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Om fagets teorier, begreber og metoder til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre praksis,

 • Om mødet mellem fagets teorier, metoder og begreber sammen holdt med fagområdets praksis

 • Om faglige problemstillinger i konkrete praksissammenhænge.

 • Færdigheder:

 • Kan anvende og vurdere fagets metoder til at indsamle, vælge og beskrive empiri, herunder reflektere over egen rolle i frembringelse af analysemateriale,

 • Kan beskrive, analysere og diskutere konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af fagets teorier, begreber og metoder,

 • Kan finde, vurdere og anvende relevante kilder og litteratur til løsning af konkrete problemstillinger

 • Kan formidle viden, planlægge og indgå i dialog med såvel eksperter som samfundsaktører omkring udførelse af konkrete planlægningsopgaver

 • Kompetencer:

 • Kan identificere og analysere faktorer, der hæmmer eller fremmer teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning i en specifik kontekst,

 • Kan indgå i udarbejdelse af planlægningstiltag med udgangspunkt i kritisk anvendelse af fagets teorier og metoder,

 • Kan udvikle egen faglighed på baggrund af en kritisk stilling tagen til praktikopgavernes samfundsmæssige betydning.

Overordnet indhold

Praktikstedet kan være en virksomhed, en offentlig forvaltning, en organisation eller lignende, der beskæftiger sig med opgaver, der er relevante for kandidatuddannelsen, og som repræsenterer en mulig erhvervsfunktion. Studienævnet fastsætter nærmere regler for forløbet. Studieleder skal godkende praktikstedet. Der udarbejdes en praktikaftale, som beskriver opgaver og sparring på praktikstedet. Praktikaftalen underskrives af praktikanten, én repræsentant fra praktikstedet og studielederen. Den studerende tilrettelægger selv forløbet inden for studieordningens rammer. Forløbet foregår under vejledning på såvel praktiksted som på uddannelsen og afsluttes med udarbejdelse af en praktikrapport.

Projektvejledningen suppleres af et projektunderstøttende forløb. Det projektunderstøttende forløb inkluderer følgende elementer:

 • Problemformuleringsseminar
 • Intern evaluering
 • Midtvejsmøde

Praktikrapporten skal indeholde en redegørelse for værtsorganisationens struktur, opgaver og rammevilkår samt en redegørelse for de planlægnings- eller reguleringsopgaver der er udført under praktikforløbet. Praktikrapporten skal indeholde refleksioner over vilkår og rammer for de udførte planlægningsopgaver i forhold til bæredygtig omstilling og relatere arbejdet med konkrete planlægningstiltag til viden om fagområdets teorier, begreber og metoder. Praktikrapporten skal derudover analysere en selvvalgt problemstilling relateret til planlægningspraksis på praktikstedet. Praktikrapporten skal demonstrere evne til at identificere barrierer og muligheder for at fremme bæredygtig omstilling og analysere de gennemførte planlægningsopgaver ved hjælp af fagområdets teorier, begreber og metoder. Endvidere skal praktikrapporten indeholde refleksioner over udfordringer i samarbejdet med faglige eksperter og berørte aktører samt udvikling af egen faglighed.

Prøveform

Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig med praktikprojektrapporten. Prøven starter med et oplæg inden for et af eksaminator udvalgt emne, der meddeles de studerende senest 3 hverdage inden prøven. Oplæg har en varighed på op til 7 min. Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r). Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum 84.000 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Studieforløbsbeskrivelsen skal vedlægges som bilag til projektrapporten.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation. Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U25683
Sidst ændret 03/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 09-09-2022 10:00 - 09-09-2022 10:00 i uge 36
K3 Projektorienteret praktikforløb - Deadline for vejlederansøgning (TEKSAM)

Mandag 03-10-2022 08:15 - Fredag 14-10-2022 18:00 i uge 40 og uge 41
K3 Projektorienteret praktikforløb - Problemformuleringsseminar (TEKSAM)

Tirsdag 25-10-2022 08:15 - 25-10-2022 18:00 i uge 43
K3 Projektorienteret praktikforløb - Specialeopstartsseminar (TEKSAM)

Fredag 11-11-2022 08:15 - 11-11-2022 18:00 i uge 45
K3 Projektorienteret praktikforløb - Midtvejsmøde (TEKSAM)

Mandag 05-12-2022 08:15 - Fredag 16-12-2022 18:00 i uge 49 og uge 50
K3 Projektorienteret praktikforløb - Intern evaluering (TEKSAM)

Onsdag 04-01-2023 10:00 - 04-01-2023 10:00 i uge 01
K3 Projektorienteret praktikforløb - Projektaflevering (TEKSAM)

Fredag 27-01-2023 08:15 - 27-01-2023 18:00 i uge 04
K3 Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig eksamensperiode (TEKSAM)

Onsdag 01-02-2023 08:15 - Tirsdag 28-02-2023 18:00 i uge 05 til uge 09
K3 Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig reeksamensperiode (TEKSAM)