PDF til print    Find kalender

Tværfaglig projektorienteret praktikforløb Plan, By og Proces 3. semester (TEKSAM)

Semester
E2022
Uddannelse
Plan, By og Proces * / Teksam - miljøplanlægning *
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Praktik: Du kan læse mere om, hvordan du melder dig til projektorienteret praktikforløb på intra

Uddybende beskrivelse

Kurset den studerende skal følge hedder Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis - læs mere her: Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis

Tværfaglig projektorienteret praktikforløb bygger på en selvvalgt problemformulering som knytter an til de regulerings- og planlægningsopgaver der er udført under praktikforløbet. Projektarbejdet kan have fokus på at analysere udfordringer for at formulere og udvikle visioner, strategier og indsatser for bæredygtig omstilling. Projektarbejdet trækker på begreber, teorier og metoder fra et eller flere regulerings- og planfelter, som er relevante for at løse de opgaver der er udført i praktikforløbet. Projektarbejdet kan indeholde refleksioner over f.eks. vidensbehov, ekspertroller eller andre emner af betydning for at realisere strategier og indsatser for bæredygtig omstilling. Projektarbejdet bygger på empiri, herunder data og materiale, fra arbejdet med udvalgte praktikopgaver, typisk en eller flere større arbejdsopgaver.

Projektorienteret praktikforløb er en valgmulighed for studerende som ønsker at få erfaringer med planlægning og bæredygtig omstilling i praksis.

Praktikforløbet skal tilrettelægges således at projektarbejdet kan indfri de mål der er beskrevet for projektarbejdet.

Projektvejledning for praktikforløb foregår med udgangspunkt i den studerendes valg af problemformulering og under hensyn til at den studerende har frihed til at vælge teori og metode.

Vær opmærksom på at det tager tid at indgå aftale om praktikophold. Det anbefales at tage kontakt til studieleder før indgåelse af aftale med praktikvært.

Projektforløbet

Projektorienteret praktikforløb understøttes i den indledende fase gennem faglig sparring ved indgåelse af praktikkontrakt.

Der er ikke semesterstart for studerende som vælger projektorienteret praktikforløb.

Der er 2 obligatoriske evalueringer i løbet af projektforløbet og et obligatorisk midtvejsmøde: • Problemformuleringsseminar • Midtvejsmøde • Intern evaluering.

Problemformulerings-seminaret anbefales afholdt i ugerne: 40/41. Midtvejsmøde afholdes i uge 45 (fredag) Intern evaluering anbefales afholdt i ugerne: 49/50.

 • Læringsaktiviteter

 • Selvstændigt arbejde med indgåelse af praktikaftale og opgaver for praktikvært Selvstændigt arbejde med at indgå aftale med praktikvært om at udføre regulerings- og planlægningsopgaver som knytter an til et eller flere regulerings- og planfelter. Udførte opgaver kan være rettet mod effekter, realiserbarhed og udvikling af strategier og indsatser for bæredygtig omstilling.

 • Projektdannelse Vejledning om praktikforløb og forventninger til indgåelse af praktikkontrakt varetages af praktikkoordinator.

Praktikkontrakten forventes at indeholde en beskrivelse af aftalte arbejdsopgaver, herunder større opgaver som kan danne grundlag for praktikprojektet. Kontrakten skal indeholde aftale om regelmæssig sparring med praktikansvarlig på praktikstedet, og muliggøre deltagelse i obligatoriske aktiviteter som problemformuleringsseminar, midtvejsmøde og intern evaluering på campus. Aftalen skal muliggøre deltagelse i møder med projektvejleder og tid til at udarbejde mundtlige og skriftlige oplæg samt færdiggørelse af praktikrapport.

 • Projektvejledning Vejledningen inkluderer dialog om studieforløbsbeskrivelse, kompetenceprofil og progression i studieforløbet, feedback på mundtlige og skriftlige oplæg til vejledningsmøder, dialog om peer feedback til skriftlige og mundtlige oplæg fra problemformuleringsseminar, midtvejsmøde og intern evaluering samt eksamensvejledning. Projektvejledning sigter på at understøtte praktikforløbet, herunder organisering og gennemførsel af praktikrelaterede opgaver.

Projektvejledningen foregår i respekt for at studerende har frihed til vælge problemformulering inden for et afgrænset felt som knytter an til praktikforløbet og de aftalte arbejdsopgaver. Videre bygger projektarbejdet på at studerende selv vælger begreber, teorier og metoder og begrunder disse valg i forhold til at besvare problemformuleringen, herunder anvender empirisk viden og data relateret til praktikforløbet.

Link til projektvejledningspraksis: https://intra.ruc.dk/fileadmin/assets/imt/Raad__naevn__udvalg_og_moeder/Studienaevn_for_geograf__plan__by___proces__spatiel_/Projektvejledningspraksis_for_TEKSAM.pdf.

 • Problemformuleringsseminar med peer feedback Problemformuleringsseminar med peer feedback. Aktiviteten koordineres af de involverede projektgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg. Problemformuleringsseminaret afholdes i de anbefalede uger, evt. i ugen før eller næstkommende uge.

Problemformuleringsseminaret fokuserer på problemfeltet og problemformuleringen som knytter an til regulerings- og planlægningsopgaver udført for praktikvært samt refleksioner relateret til metodeovervejelser og projektdesign.

Oplægget til problemformuleringsseminar skal indeholde refleksioner over problemformuleringens relevans og problemfeltets afgrænsning i forhold til arbejdet med de regulerings- og planfelter der knytter an til praktikforløbets arbejdsopgaver. Oplægget skal indeholde argumenter for valg af anvendte begreber, teorier og metoder samt projektets opbygning i form af kommenteret indholdsfortegnelse og referenceliste samt en plan for arbejdet frem til intern evaluering.

Oplægget bør have et omfang der tillader feedback på problemformuleringens relevans og grundlaget for problemfeltets afgrænsning, herunder grundlag og refleksioner i forbindelse med undersøgelse af den valgte problemformulering og evt. arbejdsspørgsmål.

Aktiviteten koordineres af de involverede praktikgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg samt tidspunkt og sted for problemformuleringsseminaret. Problemformuleringsseminaret afholdes i de anbefalede uger, evt. i ugen før eller næstkommende uge. For 2 praktikgrupper afsættes der to timer til problemformuleringsseminar.

Opponentgruppe og opponentvejleder fremgår af oversigten over tildeling af vejledere til projektorienteret praktikforløb.

 • Midtvejsmøde med peer feedback Midtvejsmøde koordineres og planlægges af praktikkoordinator.

På midtvejsmødet udveksles erfaringer på tværs af praktikforløb. Mødet sigter på at dele viden om udviklingsbaserede arbejdsopgaver på tværs af mulige erhvervsfunktioner og give rum for peer feedback og fælles refleksioner over typiske arbejdsopgaver og særlige krav til viden og kompetencer inden for udvalgte regulerings- og planfelter. Midtvejsmødet giver rum for refleksion over hvordan viden og kompetencer tilegnet i uddannelsesforløbet kommer i spil i praksis? Hvordan arbejdet med omstilling i praksis giver blik for betydningen af eller behov for ny viden og kompetencer for at løse nye opgaver på udvalgte regulerings- og planfelter? Der vil også være mulighed for at reflektere over ideer til specialeprojekt inden for regulerings- og planfeltet eller behov for viden og kompetenceopbygning i forhold til et fremtidige karriereforløb.

Ideen at hver praktikstuderende holder et 10 minutters oplæg om eget praktikforløb og reflekterer over f.eks. udførte arbejdsopgavers særlige krav til viden og kompetencer og hvordan forløbet har givet blik for egne kompetencer, fremtidige behov for viden og kompetencer inden for regulerings- og planfeltet og evt. ideer til et kommende specialeforløb.

 • Intern evaluering med peer feedback Aktiviteten koordineres af de involverede projektgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg.

Den interne evaluering har fokus på sammenhænge mellem problemfelt, problemformulering, metodeovervejelser, refleksioner og analyse af empiri relateret til udvalgte regulerings- og planlægningsopgaver samt strategier og indsatser for bæredygtig omstilling, konklusion og perspektivering samt tidsplan for færdiggørelse.

Oplægget til intern evaluering bør have et omfang der tillader feedback på praktikprojektets røde tråd, herunder problemformuleringens relevans, problemfeltets afgrænsning, inddragelse af teknisk-naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig viden og hvordan undersøgelsen af det valgte problem relaterer sig til opgaver inden for de relevante regulerings- og planfelt(er).

Aktiviteten koordineres af de involverede praktikgrupper som står for at indkalde projektvejledere og aftale aflevering af skriftlige oplæg samt tidspunkt og sted for problemformuleringsseminaret. Problemformuleringsseminaret afholdes i de anbefalede uger, evt. i ugen før eller næstkommende uge. For 2 praktikgrupper afsættes der to timer til problemformuleringsseminar.

Opponentgruppe og opponentvejleder fremgår af oversigten over tildeling af vejledere til projektorienteret praktikforløb.

 • Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelsen er et refleksionsdokument som bygger på at kandidatstuderende forventes at tage ansvar for egen læring, faglige udvikling og specialisering, herunder udvikle viden og kompetencer til at indgå i samarbejde, dialog og give feedback til fagfæller.

 • Studieforløbsbeskrivelsen for projektorienteret praktikforløb har fokus på hvordan praktikforløbet bidrager til opbygning af viden og kompetencer. Der er vægt på refleksioner over praktikstedets behov for viden og kompetencer i forhold til at udføre opgaver relateret til strategier og indsatser for bæredygtig omstilling.

 • Studieforløbsbeskrivelsen afleveres til første møde med vejleder som grundlag for at drøfte ønsker til viden og kompetenceopbygning og hvordan praktikforløb og projektarbejdet bidrager til progression i studieforløbet.

Studieforløbsbeskrivelsen fungerer fremadrettet og anvendes afsluttende til at gøre status og reflektere over hvordan det projektorienterede praktikforløb har bidraget til viden og kompetenceopbygning. Studieforløbsbeskrivelsen kan indeholde refleksioner over kompetencer i forhold til at indgå i tværfagligt samarbejde, koordinering og styring af processer i udførslen af aftalte opgaver samt faglig dialog med eksterne aktører og/eller eksperter på feltet.

Link til skabelon https://intra.ruc.dk/nc/for-studerende/alle-studier/teksam-miljoeplanlaegning/kandidat-i-teksam-miljoeplanlaegning/saerligt-for-teksam-miljoeplanlaegning/skabeloner-til-studieforloebsbeskrivelser/.

Studieforløbsbeskrivelsen afleveres sammen med praktikrapporten.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Den forventede arbejdsindsats svarende til det tværfaglige projektorienterede projektforløb på 30 ECTS er ca. 810 timer, fordelt med 560 – 600 timer på opgaver på praktikstedet og 200-250 timer på praktikportfolio, deltagelse i kursusaktiviteter, eksamen m.m.

Pensum

Der opgives ikke pensum for projektorienteret praktikforløb.

Projektorienteret praktikforløb bygger på arbejdsopgaver aftalt med praktikvært jf. praktikkontrakt. Projektarbejdet bygger på selvvalgt problemformulering, relateret til udførte arbejdsopgaver i praktikforløbet og knytter an til et eller flere regulerings- og planfelter. Den studerende vælger selv hvilken problemstilling, empiri samt hvilke(n) regulerings- og planfelt(er) relateret til praktikopgaverne som der arbejdes med i projektet.

Projektorienteret projektarbejde trækker på relevante begreber, teorier og metoder fra det eller de regulerings- og planfelter som udgør grundlaget for analyse af den valgte problemformulering. Det valgte og relevansen heraf drøftes med projektvejleder, opponentgruppen som giver peer feedback til de obligatoriske aktiviteter som problemformuleringsseminar og intern evaluering samt opponentgruppens vejleder.

Evaluering- og feedback former

Det anbefales, at projektgruppen løbende evaluerer læringsfællesskabet og samarbejdet. Hvis gruppen oplever problemer med samarbejdet kan den anmode vejlederen om hjælp.

Vejleder efterspørger mundtlig feedback på vejledningen fra gruppen minimum to gange i projektforløbet, men gruppen kan give feedback på vejledningen gennem hele forløbet, hvis der er behov for en fornyet forventningsafstemning. Den skriftlige evaluering går til vejleder, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

 • Feedback Mundtlig feedback fra vejleder på projektoplæg og dialog om studieforløbsbeskrivelse, praktikforløb og arbejdsopgaver. Kollektiv feedback på oplæg til problemformulerings-seminar og intern evaluering fra egen og anden projektgruppes vejleder samt peer feedback fra opponentgruppe. Peer feedback i forbindelse med deltagelse i midtvejsmøde med andre praktikanter. Mundtlig feedback i forbindelse med eksamen af projektet fra egen vejleder og intern medbedømmer.
Studieleder/faglig koordinator
Katrine Hartmann-Petersen (katrineh@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Katrine Hartmann-Petersen (katrineh@ruc.dk)
Prøveform

For uddybende information vedrørende censur og bedømmelse på de to fag læs her: Studieordninger på RUC

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Bestået/Ikke bestået

Censur

Intern

Intern

ECTS
30
Forudsætning for deltagelse

Praktikken skal minimum udgøre 800 arbejdstimer, inkl 200 timers kursusdeltagelse/opgaveskrivning, for at få tildelt 30 ECTS-point.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

På Teksam:

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminaret, midtvejsmøde og den interne evaluering.

Gennem studieforløbsbeskrivelser, problemformuleringsseminar, midtvejsmøde og intern evaluering skal der vises refleksioner over egen faglige udvikling, samarbejde og procesforløb i projektarbejdet, samt evne til at indgå i faglige dialoger.

Studieforløbsbeskrivelserne skal vedlægges som bilag til projektrapporten.

Deltager den studerende ikke i problemformuleringsseminaret og den interne evaluering udarbejdes refleksionsdokument på min. 7.200 og max. 14.400 tegn inkl. mellemrum, som skal godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og komme med konstruktive ideer til eksempelvis sammenhæng mellem problemfelt, problemformulering og metodeovervejelser og/eller sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Gruppeprøve

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • om de to fags teorier, begreber og metoder til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre praksis,

 • om mødet mellem fagenes teorier, metoder og begreber sammenholdt med fagområdets praksis

 • om faglige problemstillinger i konkrete praksissammenhænge

 • i at kunne beskrive, analysere og diskutere konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af fagenes teorier, begreber og metoder

 • i at kunne finde, vurdere og anvende relevante kilder og litteratur til løsning af konkrete problemstillinger

 • i at kunne formidle viden, planlægge og indgå i dialog med såvel eksperter som samfundsaktører omkring udførelse af konkrete planlægningsopgaver

 • at kunne indgå i udarbejdelse af planlægningstiltag med udganspunkt i kritisk anvendelse af fagområdernes teorier og metoder

 • at kunne udvikle egen faglighed på baggrund af en kritisk stillingtagen til praktikopgavernes samfundsmæssige betydning

Overordnet indhold

Målet med det særligt tilrettelagte praktikforløb er, at den studerende opnår en praksisindsigt i forhold til det formål, der er beskrevet for 3. semester på uddannelsen. Det er tillige målet, at den studerende opnår evne til at beskrive og reflektere over et selvstændigt udført arbejde. I forløbet får den studerende mulighed for at behandle fagligt relevante elementer af de problemstillinger, som vedkommende arbejder med i praksis. I den forbindelse skal den studerende reflektere over erfarede praksisser i feltet, egen faglig læring og relationen mellem praksis og forskning.

Studerende der vælger at gå i tværfaglig praktik skal følge profilkurset (men ikke gå til eksamen), hvor fokus er på samarbejde med praksis ud fra teoretiske og metodiske perspektiver og på udvikling af den studerendes faglige profil. Kurset er desuden specialeforberedende.

Prøveform

Prøven består af to dele. En knyttet til Plan, By og Proces, samt en til Teksam

Plan, By og Proces
Prøven for Plan, By og Proces er en Portfolio-eksamen:

Portefolio-eksamenen består af 5 mindre skriftlige arbejder samt en fremlæggelse i plenum på kurset. I de skriftlige arbejder skal der bl.a. redegøres og reflekteres over progressionen og sammenhængen i uddannelsesforløbet, herunder relationen mellem kombifag, samt reflekteres over mulige specialeemner, som vil styrke de studerendes kandidatprofil.

De 5 mindre arbejder kan omhandle:

 • En refleksion over de praksisfelter, den studerende har arbejdet med tidligere i sit studieforløb

 • En refleksion over, de metoder, den studerende har arbejdet med tidligere i sit studieforløb og præsenteres for på kurset

 • En refleksion over de teorier, den studerende har arbejdet med tidligere i sit studieforløb og præsenteres for på kurset

 • En refleksion over og en motivation for, de mulige specialeemner, den studerende ser for sig på nuværende tidspunkt

 • En samlende refleksion over den studerendes profil, rettet mod arbejdsmarkedet, herunder hvordan den studerende ser sammenhænge mellem fag 1 og fag 2

Omfangskravet for et mindre skriftligt arbejde er 1-2 normalsider baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side. De mindre skriftlige arbejder skal indeholde referencer til kursus- og anden litteratur hvor relevant, og skal indeholde en referenceliste. Referencelisten tæller ikke med i ovenstående maksimale anslag.

Den samlede portfolio afleveres ved kursets afslutning og danner baggrund for den endelige bedømmelse. For studerende i tværfaglig praktik, kan portfolioarbejdet bruges til at understøtte det skriftlige arbejde på den studerendes andet fag.

Omprøve: En 7-døgns (inkl. weekend og helligdage) af 18-20 normalsider, baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag, hvor relevant kursuslitteratur inddrages.

Den studerende skal i løbet af sit praktikophold opfylde følgende krav hos Teksam:

Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig med praktikrapporten.

Prøven starter med et oplæg på baggrund af rapporten. Oplæg har en varighed på op til 7 min. Oplægget efterfølges af en samtale mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r).

Praktikprojektrapporten skal være på 36.000-72-.000 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation. Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Undervisnings- og arbejdsform

Praktikforløb, forelæsninger, studenteroplæg samt vejledning

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40572
Sidst ændret 03/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 04-01-2023 10:00 - 04-01-2023 10:00 i uge 01
Tværfaglig projektorienteret praktikforløb - Projektaflevering (PBP/TEKSAM)

Mandag 16-01-2023 08:15 - Tirsdag 31-01-2023 18:00 i uge 03 til uge 05
Tværfaglig projektorienteret praktikforløb - Mundtlig eksamensperiode (PBP/TEKSAM)

Onsdag 01-02-2023 08:15 - Tirsdag 28-02-2023 18:00 i uge 05 til uge 09
Tværfaglig projektorienteret praktikforløb - Mundtlig reeksamensperiode (PBP/TEKSAM)