PDF til print Find kalender

Valgkursus i bæredygtig omstilling i relation til specifik problematik: Analysestrategier i bæredygtig omstilling

Titel
Valgkursus i bæredygtig omstilling i relation til specifik problematik: Analysestrategier i bæredygtig omstilling
Oversat titel

Elective course in Sustainable transformation in relation to a specific issue

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Teksam - miljøplanlægning * / Bæredygtig Omstilling
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Mindst 15 studerende skal være tilmeldt for at kurset gennemføres

ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Jesper Holm (jh@ruc.dk)
Studieleder
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Undervisere

Jesper Holm, jh@ruc.dk Jens Dorland, jens@ruc.dk Bente Kjærgård, bkj@ruc.dk Niels Heine Kristensen, nheinek@ruc.dk

Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60452
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Valgkurset sætter fokus på nyere problemstillinger og vidensgrundlaget for at formulere, analysere og udvikle nye strategier og indsatser for bæredygtig omstilling.

Eksempler på temaer:

 • miljø, teknologi og governance for bæredygtig omstilling
 • internationale programmer, strategier og tilgange til bæredygtig omstilling
 • planlægning og reguleringsmetoder og strategier for bæredygtig klimatilpasning
 • miljøbevægelser og nye veje til bæredygtig omstilling.

Der udbydes to kurser per semester.

Uddybende beskrivelse

Kurset giver kandidatstuderende en systematisk indføring i de senere års udviklede analysestrategier for proaktive studier i bæredygtig omstilling sat i relief af forskellige temaområder med cases i omstillingsindsats. Vi gennemgår og diskuterer forskellige natur- og teknisk videnskabelige tilgange i omstillingsrettede forsøg og potentiale-udredninger i teknologi og naturudnyttelse, sat overfor samfundsvidenskabelige traditioner med at studere forskellige lag i omstillingsprocesser og forskellige forskerroller heri. Der bliver sat fokus på temaområderne cirkulært byggeri, affald og byggeri. Vi tager de studerendes speciale-interesseområder op til at opøve metodologisk klarhed over hvordan vidensgrundlaget kan udvikles og analytisk bearbejdes til konkrete omstillingstiltag af et eller flere selvvalgte emneområder for specialet: natur- råstof- eller energi udnyttelse, sociotekniske systemer, produktkæder, brancher, sektorer eller lokalområder.

Valgkurset samlæses med kurset Strategier i Bæredygtig Omstilling.

Pensum

Pensum indeholder artikler med metodologiske og analysestrategiske anvisninger på studiet af forskellige former for bæredygtig omstillingstiltag. Dertil empirisk materiale på cases, som belyses vha. forskellige teoretiske og metodiske tilgange. Pensum vil foreligge på moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats Kurset er normeret til 5 ECTS = 135 timer. Heraf: Undervisningstid: 17,5 timer. Forberedelse og øvelse til mundtlig fremlæggelse: 92,5 timer. Gruppebaseret opgaveopgave: 25 timer. Vejledning pr. gruppe i synopsis før opgave 0.5 time.

Læringsaktiviteter Kurset tilrettelægges i samarbejdet mellem vejlederne og vil løbende kunne udvikle sig i form og indhold efter studerendes behov.

Det er et specialeforberedende kursus med holdundervisning.

Arbejds- og studiemetoder består i tolkende læsning og aktivt arbejde med forskellige akademiske og praksisnære traditioner, som repræsenterer en bæredygtig omstillingsrettet forandringsanalyse og udformning af løsningsforslag.

Studerende forbereder mundtlige oplæg over nøgletekster, diskussioner i opgave grupper og i plenum.

Gruppen udformer synopsis for analyse og løsningsforslag med vejleder respons/peerfeedback.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering sker løbende mundtligt samt ved kursusafslutning, hvor kurset evalueres i en dialog mellem studerende og underviser, (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder/ undervisningsansvarlig). Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Skriftlige evalueringer går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringer på studienævnets side på intranettet.

Program
 1. Bæredygtig omstilling, statens rolle ift. regulering planlægning
 2. Transition og analysestrategier i et system og aktør perspektiv
 3. Bæredygtig omstilling af affaldsområdet og forskellige governanceformer
 4. Lokal fødevareomstilling
 5. Omstillingsplanlægning og cirkulært byggeri

Mere alment og gennemgående om tilgangen på kursusgangene 1. Forelæsninger om forskellige skolers tilgange til analyser af langsigtede omstillinger & forskningens placering i processerne - med og uden co-research. Forelæsninger om at kortlægge forskellige aktørroller for forskere/studerende i analysestrategien og deres betydning for bæredygtig omstilling. Gæsteoplæg fra forskere udefra og NGO-repr. om strategisk selvforståelse if.t udvikling af bæredygtige omstillingsstrategier

 1. Oplæg og øvelser med studenteroplæg om det at integrere teoretisk-analytiske spor fra teoritraditioner ind i analysen af bæredygtig omstillings komponenter, processer og strategier. Efter 1.kursusgang workshops med fremlæggelser af egne skitsestudier til fremtidige analyser i specialet.

 2. Gruppearbejde med øvelser, synopsis og mundtlige præsentationer. Oplæg og øvelser baseret på værktøjer til at designe egne analyser af nye aktør-struktur-teknologi mål og handlingsrum i relation til bæredygtig omstillingscase.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Viden, færdigheder og kompetencer:

 • kan identificere nyere problemstillinger og nyeste viden på feltet

 • kan udvælge relevante teorier, begreber og metoder til analyse og vurdering af vidensgrundlag for nyere problemstillinger på feltet

 • kan vurdere og reflektere over aktørers rolle for samarbejde og involvering i formulering og skabelse af strategier og indsatser for omstillingsprocesser

 • kan vurdere effekter for miljø og for aktører af nye strategier og indsatser for bæredygtig omstilling med anvendelse af teorier, begreber og metoder relateret til planlægning og regulering

 • kan identificere virkemidler og aktører samt formulere og udvikle løsningsstrategier for bæredygtig omstilling ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-19.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Det forventes at den studerende under kursets udvikling på tilfredsstillende vis kan identificere nyere problemstillinger om forskningsstrategier og metodologi i egne eller andres formulerede horisonter for bæredygtig omstilling og identificere svagheder og styrker ved nyeste metodiske tilgange. Herunder hører at studerende:

• Kan udvælge relevante teorier, begreber og metoder til analyse og vurdering af problemstillinger inden for bæredygtig omstilling

• Kan vurdere og reflektere over egen eller kommende kandidat-rolle i samarbejde og involvering i formulering og skabelse af strategier og indsatser for omstillingsprocesser

• Kan selvstændigt formulere og udvikle strategiske løsningsforslag til bæredygtig omstilling ud fra et helhedsorienteret perspektiv

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60452
Sidst ændret 07/06/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 15-09-2022 08:15 - 15-09-2022 12:00 i uge 37
Analysestrategier i bæredygtig omstilling (BOMS)

Torsdag 22-09-2022 08:15 - 22-09-2022 12:00 i uge 38
Analysestrategier i bæredygtig omstilling (BOMS)

Torsdag 29-09-2022 14:15 - 29-09-2022 18:00 i uge 39
Analysestrategier i bæredygtig omstilling (BOMS)

Torsdag 06-10-2022 08:15 - 06-10-2022 12:00 i uge 40
Analysestrategier i bæredygtig omstilling (BOMS)

Torsdag 13-10-2022 08:15 - 13-10-2022 12:00 i uge 41
Analysestrategier i bæredygtig omstilling (BOMS)

Fredag 14-10-2022 10:00 - Onsdag 19-10-2022 10:00 i uge 41 og uge 42
Analysestrategier i bæredygtig omstilling - Skriftlig prøve (BOMS)

Mandag 13-02-2023 10:00 - Lørdag 18-02-2023 10:00 i uge 07
Analysestrategier i bæredygtig omstilling - Skriftlig omprøve (BOMS)