PDF til print Find kalender

Socialpsykologisk Praksisværksted

Titel
Socialpsykologisk Praksisværksted
Oversat titel

Social psychological Practice Workshop

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Psykologi * / Pædagogik og Uddannelsesstudier * / Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype

Valgfrit

Det er obligatorisk enten at deltage i Socialpsykologisk Praksisværksted eller at tage projektorienteret praktikforløb på 3. semester.

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Sofie Pedersen (sofieped@ruc.dk)
Studieleder
Maja Røn-Larsen (mrl@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60243
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kursets formål er at styrke de studerendes faglige beredskab til at håndtere forskelligartede opgaver i praksis. Kurset styrker de studerendes faglige selvforståelse og sætter deres erhvervede viden, kompetencer og færdigheder i anvendelse i forhold til realistiske og praksisnære problemstillinger. Herunder er formålet at tydeliggøre måder, hvorpå studerende kan indgå og engagere sig i praksis og samtidig kan være med til kritisk at reflektere over og videreudvikle den.

Uddybende beskrivelse

Kurset er tænkt som et udforskende og refleksivt læringsrum, hvor vi fælles og i mindre grupper løbende arbejder med praksisnære problemstillinger; herunder problemidentifikation, analytiske greb og udarbejdelse af løsningsforslag.

Det kan være udfordrende at omsætte sin faglighed til de arbejdsopgaver og problemstillinger man møder i praksis (også kendt som ‘praksischokket’), eller man kan opleve, at det kan være svært at få sin faglighed i spil indenfor de rammer som man skal arbejde under. Derfor handler dette kursus om at træne, hvordan I kan sætte uddannelsens socialpsykologiske og læringsteoretiske faglighed i spil i forskellige sammenhænge. På kurset skal vi sammen afprøve, øve os i samt reflektere over, hvordan I kan ‘oversætte’ eller transformere teori til praksis og hvilke forhandlinger, der evt. skal til for, at I kan gribe opgaverne på relevante og fagligt meningsfulde måder.

På kurset får vi løbende besøg af forskellige relevante aktører fra praksis, som byder ind med realistiske problemstillinger, arbejdsopgaver og dilemmaer. Via konkrete øvelser (fx rollespil, udarbejdelse af løsningsforslag, feedback og refleksion etc.) arbejder vi med at sætte uddannelsens faglighed på arbejde, og se hvilke handlemuligheder det giver os som fagpersoner, samt hvilke problemforståelser, det åbner for. Dette i tæt dialog med praksis. På den måde træner kurset jeres evne til perspektivskifte og refleksion over egen faglighed, kompetence og position i relation til andre fagligheder og forskellige praksisbetingelser.

Kurset organiseres som intense workshopdage med forskellige tematikker. Herudover indgår I løbende i procesgrupper, hvor I sammen reflekterer over kursets indhold og jeres egen faglighed, ligesom I i disse grupper forbereder og gennemfører nogle af kursets læringsaktiviteter.

Kursets aktiviteter understøttes af relevant litteratur, og meningen er, at I gennem kurset får skærpet jeres blik for jeres uddannelsesmæssige profil. Kurset forudsætter aktiv deltagelse i kursets løbende aktiviteter, samt at I engagerer jer i det løbende refleksionsarbejde i jeres procesgrupper.

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden semesterstart.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats

Kursets 10 ECTS udgør 270 timer i arbejdsindsats, der består af:

ca. 40 timer: Tilstedeværelse inkl. evaluering

ca. 130 timer: Læsning

ca. 100 timer: Arbejde i processtudiegrupper, supervisionsgrupper, peer-feedback-grupper (som undervejs arbejder med at formulere hvad de kan og lærer).

Læringsaktiviteter:

Kurset er tilrettelagt som workshopdage, og veksler mellem oplæg/forelæsninger fra undervisere og eksterne gæster, gruppearbejde og -øvelser, fremlæggelser, peer feedback, samt opgaveløsning på selve dagen.

Herudover arbejder de studerende i grupper med tilrettelæggelse af, samt evaluering af læringsaktiviteter, samt refleksion over egen faglighed. Dette indebærer selvstændig varetagelse af læringsaktiviteter mellem kursusgange (i procesgrupper).

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Kurset evalueres løbende og afslutningsvist dialogisk med kursets undervisere. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 

Efter gennemførelse af workshoppen kan den studerende:

  • Identificere og udvælge problemstillinger i relation til forskellige praksissammenhænge samt udvikle og perspektivere løsningsstrategier herpå

  • Diskutere samt kritisk reflektere over, hvordan forskellige forsknings- og forandringsmetoder anvendes i organisationer, virksomheder, institutioner mv og hvilke problemstillinger, der kan optræde i den forbindelse

  • Ud fra uddannelsens faglighed kunne identificere, reflektere over og håndtere praktiske, teoretiske og etiske problemstillinger knyttet til professionelt akademisk arbejde

  • Tilrettelægge og evaluere udviklings- og læreprocesser

  • Selvstændigt, og i samarbejde med andre, udvikle nye forståelser af samt løsninger på tværgående og komplekse problemer i menneskers hverdagsliv.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Der foretages en individuel bedømmelse ud fra i hvor stor udstrækning den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre bidrager til at

• Identificere centrale problemstillinger og præsentere forslag til relevante metodiske og teoretiske greb og/eller interventioner 

• Diskutere samt kritisk reflektere over forsknings- og forandringsprocesser og -metoder samt deres anvendelse.

• Tilrettelægge, facilitere og evaluere konkrete lærings- og udviklingsaktiviteter.

og hvorvidt den studerende med sin deltagelse opfylder alle formelle krav.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60243
Sidst ændret 31/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 24-10-2022 10:15 - 24-10-2022 16:00 i uge 43
Socialpsykologisk Praksisværksted (SOL)

Mandag 31-10-2022 08:15 - 31-10-2022 14:00 i uge 44
Socialpsykologisk Praksisværksted (SOL)

Mandag 07-11-2022 08:15 - 07-11-2022 14:00 i uge 45
Socialpsykologisk Praksisværksted (SOL)

Fredag 11-11-2022 08:15 - 11-11-2022 14:00 i uge 45
Socialpsykologisk Praksisværksted (SOL)

Mandag 14-11-2022 08:15 - 14-11-2022 14:00 i uge 46
Socialpsykologisk Praksisværksted (SOL)

Fredag 18-11-2022 08:15 - 18-11-2022 14:00 i uge 46
Socialpsykologisk Praksisværksted (SOL)

Fredag 18-11-2022 14:00 - 18-11-2022 14:00 i uge 46
Socialpsykologisk Praksisværksted - Deadline for opfyldelse af aktiv og tilfredsstillende deltagelse (SOL)

Mandag 06-02-2023 10:00 - Mandag 13-02-2023 10:00 i uge 06 og uge 07
Socialpsykologisk Praksisværksted - Skriftlig omprøve (SOL)