PDF til print Find kalender

Sundhedsstudier i relation til en specifik tematik: Samarbejde og professioner i og på tværs af sundhedsvæsenet

Titel
Sundhedsstudier i relation til en specifik tematik: Samarbejde og professioner i og på tværs af sundhedsvæsenet
Oversat titel

Critical health studies concerning a specific theme

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier * / Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Mindst 15 studerende skal være tilmeldt for at kurset gennemføres

ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Studieleder
Nicole Thualagant (nicole@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60462
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kursets formål er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i en særlig tematik i relation en sundhedsmæssig problemstilling. Studienævnet udbyder hvert år på 3. semester et antal kurser med hver sin tematik.

Uddybende beskrivelse

Tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde er i stigende grad omdrejningspunktet i bestræbelser på at skabe sammenhæng, patientinddragelse og høj faglig kvalitet i et sundhedsvæsen præget af faglig specialisering og sektorgrænser. Både forskning og praksiserfaringer peger imidlertid på, at bestræbelserne på at arbejde sammen på tværs af professioner og organisatoriske skel er udfordrende og at borgere/patienter kan opleve at stå med en høj grad af ansvaret for at skabe sammenhæng i eget forløb. Samtidig er der også professionelle, der erfarer ikke at få mulighed for at bidrage til samarbejdet med netop deres kompetencer. Disse udfordringer kan ses som medskaber af ulighed i sundhed, idet der er store forskelle på hvilke borgere/patienter, der kan navigere i og på tværs af sundhedsvæsenet og hvilke sundhedsproblemstillinger, der får forrang og fokus i de enkelte forløb.

På dette valgkursus arbejdes med forskellige humanvidenskabelige og professionssociologiske perspektiver på udfordringerne i det tværgående samarbejde. Kurset indeholder oplæg om professioner, samarbejde, faglige hierarkier og eksisterende metoder til at forbedre samarbejdet.
Vi skal arbejde med forskellige former for samarbejdsudfordringer ser på hvordan de sætter sig igennem i samarbejdet på både mikro- og meso-niveau. Kurset vil også se på hvordan man kan understøtte velfungerende tværsamarbejde. Kurset vil arbejde med følgende temaer:

 • Magt og hierarkier i samarbejdet
 • Vidensformer, kommunikation og fagsprog
 • Professionsidentitet – mono, og tværfaglighed
 • Patientinddragelse i tværsamarbejdet

Vi kommer til at arbejde med en række cases, og i den forbindelse forventes det at I selv bidrager med jeres erfaringer enten som sundhedsprofessionel, pårørende eller patient.

Kurset løber over 6 kursusgange fordelt på 6 uger.

Første kursusgang introduceres til kursets tematik og arbejdsformer og der etableres studiegrupper. Studiegrupperne er gennemgående sammensat så de består af både studerende med en universitetsbachelor og studerende med en professionsbachelor. Dette for at sikre at der findes professionsforankrede erfaringer med sundhedsvæsenets praksis. Det tilstræbes at grupperne i sig selv repræsenterer en tværfaglighed.

De studerende arbejder i disse grupper både på kurset, ligesom en del af forberedelsen foregår i disse grupper.

Pensum

Pensum udgøres af litteratur/materiale, der rummer følgende 5 temaer:

 1. Humanistisk og sociologisk teori og begreber, der kan anvendes til at analysere eksisterende samarbejdspraksisser og de udfordringer de rummer

 2. Litteratur, der formidler sundhedsvæsenet og professioner og velfærdsprofessionernes opståen både nationalt og internationalt

 3. Litteratur, der belyser ligheder og forskelle i de sundhedsforankrede professioner og velfærdsprofessioners vidensgrundlag og virksomhedsområder

 4. Litteratur der indfører i og belyser organisatoriske, faglige og politisk/økonomiske forhold i relation til behovet for øget samarbejde på tværs af professioner og organisatoriske skel, herunder case-eksempler, der inkluderer et borger/patient-perspektiv

 5. Litteratur, der introducerer til og rummer kritiske perspektiver på eksisterende tilgange til at fremme samarbejdet på tværs af faglige og organisatoriske skel

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden studiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Den samlede studieindsats for hver studerende (ECTS-point omregnet i timer) = 137,5 timer

Kurset strækker sig over 6 kursusgange. På hver kursusgang vil der være en forelæsning efterfulgt af diskussioner, gruppearbejde og studenteroplæg.

De studerende forbereder 117,5 timer = ca. 13,2 timer pr kursusgang.

Læringsaktiviteter:

 • Holdundervisning/forelæsninger.
 • Gruppearbejde og studenteroplæg i forbindelse med forelæsninger. Aktiviteten består i at de studerende arbejder med forskellige opgaver/øvelser som formuleres af kursets gennemgående underviser
 • Udarbejdelse af læringslogbog (Padlet), centreret om en case/problemstilling med inddragelse af refleksioner over pensum, oplæg, samt refleksioner over egen læreproces
 • Peer feedback. Det forventes at studerende giver feedback på hinandens læringslogbøger

Kurset har én gennemgående underviser og trækker derud over på eksterne og interne oplægsholdere.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Evaluering af kurset sker løbende i dialog mellem studerende og underviser samt ved kursusafslutning (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder).

Hertil kommer en skriftlig evaluering af kursusforløbet, som gennemføres mindst hvert 3. år. Den skriftlige evaluering går til undervisningsansvarlig, studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Program
BEDØMMELSE
Læringsmål 
 • Opnå indsigt i en specifik tematik i relation til sundhedsmæssige problemstillinger

 • Indsigt i og evne til at anvende teorier om denne tematik i relation til sundhedsmæssige problemstillinger

 • Kritisk kunne vurdere specifikke tematikkers konsekvenser for og bidrag til udviklingen af menneskers livskvalitet og sundhed i hverdagen

 • Kunne bidrage til at udvikle sundhedsfremmende indsatser i relation til en specifik tematik

 • Kunne diskutere og analysere sammenhængen mellem en specifik tematik fra forskellige sundhedsmæssige perspektiver

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests, præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Du skal gennem udarbejdelse af individuel læringslogbog demonstrere, at du har opnået indsigt i og evne til at anvende og kritisk diskutere teorier fra pensum til at analysere både tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af tværsamarbejdet for såvel patienter/borgere, pårørende samt professionelle. Læringslogbogen skal demonstrere at du kan diskutere og analysere tværsamarbejdet fra forskellige sundhedsmæssige perspektiver og herigennem bidrage til at udvikle tværsamarbejde i en sundhedsfremmende retning

Ved kursets umiddelbare afslutning indleveres kopi af læringslogbog. Denne er udformet i løbet af kurset og demonstrerer derved den studerendes engagement og refleksion over de i kurset gennemgåede temaer. Læringslogbogen indeholder ligeledes en refleksion over egen læreproces.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på i hvor høj udstrækning den studerende har deltaget aktivt og tilfredsstillende i kursets aktiviteter, og dermed demonstrerer:

 • Indsigt i og evne til at anvende teorier om tværsamarbejde i en sundhedsinstitutionel ramme i relation til sundhedsmæssige problemstillinger på individuelt (borger/patient, samt professionel), institutions- og samfundsmæssigt niveau.
 • Kritisk kunne vurdere hhv velfungerende samt problematisk tværsamarbejdes konsekvenser for og bidrag til udviklingen af menneskers livskvalitet og sundhed i hverdagen.
 • Kunne bidrage til at udvikle sundhedsfremmende indsatser i relation til tværsamarbejde i en sundhedsinstitutionel ramme.
 • Kunne diskutere og analysere tværsamarbejdet ud fra forskellige sundhedsmæssige perspektiver.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60462
Sidst ændret 07/06/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 16-09-2022 10:15 - 16-09-2022 14:00 i uge 37
Valgkursus: Samarbejde og professioner i og på tværs af sundhedsvæsenet (TVSU)

Fredag 23-09-2022 10:15 - 23-09-2022 14:00 i uge 38
Valgkursus: Samarbejde og professioner i og på tværs af sundhedsvæsenet (TVSU)

Fredag 30-09-2022 10:15 - 30-09-2022 14:00 i uge 39
Valgkursus: Samarbejde og professioner i og på tværs af sundhedsvæsenet (TVSU)

Fredag 07-10-2022 10:15 - 07-10-2022 14:00 i uge 40
Valgkursus: Samarbejde og professioner i og på tværs af sundhedsvæsenet (TVSU)

Fredag 14-10-2022 10:15 - 14-10-2022 14:00 i uge 41
Valgkursus: Samarbejde og professioner i og på tværs af sundhedsvæsenet (TVSU)

Fredag 28-10-2022 10:15 - 28-10-2022 14:00 i uge 43
Valgkursus: Samarbejde og professioner i og på tværs af sundhedsvæsenet (TVSU)

Fredag 28-10-2022 14:00 - 28-10-2022 14:00 i uge 43
Valgkursus: Samarbejde og professioner i og på tværs af sundhedsvæsenet - Deadline for aktiv, tilfredsstillende deltagelse (TVSU)

Mandag 13-02-2023 10:00 - Lørdag 18-02-2023 10:00 i uge 07
Valgkursus: Samarbejde og professioner i og på tværs af sundhedsvæsenet - Skriftlig omprøve (TVSU)