PDF til print Find kalender

Valgkursus i Entreprenørskab – udvikling af projekter og programmer inden for miljøområdet

Titel
Valgkursus i Entreprenørskab – udvikling af projekter og programmer inden for miljøområdet
Oversat titel

Elective course in Entrepreneurship – developing projects and programmes within the environmental field

Semester
E2022
Kandidatuddannelse i
Teksam - miljøplanlægning * / Bæredygtig Omstilling
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal

Mindst 15 studerende skal være tilmeldt for at kurset gennemføres

ECTS
5
Aktivitetsansvarlig
Thomas Budde Christensen (tbc@ruc.dk)
Studieleder
Bente Kjærgård (bkj@ruc.dk)
Undervisere

Thomas Budde Christensen, tbc@ruc.dk Tyge Kjær, tk@ruc.dk Mark Booker Nielsen, mebn@ruc.dk

Studieadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60456
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Kurset har til formål at udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde innovativt i praksis med udvikling og implementering af programmer og projekter inden for miljøområdet.

Uddybende beskrivelse

Kurset har til formål at udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med at designe, udvikle og gennemføre innovationsprojekter og programmer inden for miljø- ressourceområdet.

På kurset bliver du introduceret til en række projektudviklings- og projektstyringsmetoder og værktøjer, som typisk anvendes i ministerier, kommuner samt virksomheder og introduceres til deres videnskabelige forankring. Kurset bygger derved videre på dine projekt-erfaringer fra projektarbejdet på RUC og sætter disse erfaringer ind i rammerne af de mere "professionelle" projektstyringssystemer og værktøjer som du typisk vil møde på arbejdsmarkedet uden for RUC.

Kurset omfatter fire hovedtemaer:

1) Innovation og innovationsbegrebet set i lyset af bæredygtig omstilling 2) Udvikling af programmer og projekter. Praktisk anvendelse af en række metodikker og værktøjer til udvikling af projekter og programmer 2) Gennemførelse af programmer og projekter, herunder standarder indenfor projektstyring 4) Effekter ved gennemførelse af projekter og programmer og evaluering af projekternes ressourcemæssige, miljømæssige og lokaløkonomiske effekter

Under kurset skal du løbende arbejde med en praktisk opgave. Denne udgøres af en specifik (fiktiv) ansøgning (til eksempelvis MUDP, InnovationsFonden eller lignende), som du løbende skal udvikle elementer til. Disse elementer er eksempelvis LFA matrix, stakeholderanalyse, arbejdsprogram, milepælsplan, projektbudget, effektskema, risiko management plan mv..Hver kursusgang indeholder oplæg fra en underviser, der introducerer til et projektelement med tilhørende værktøjer, samt en workshop-del hvor de studerende konkret skal arbejde med et projektudviklingsværktøj, som er udviklet til at de forskellige elementer. Derigennem opnår de studerende både teoretisk og praktisk indsigt i arbejdet med udvikling af innovationsprojekter og programmer.

Pensum

Kursets pensum udgøres af en række tekster om innovation og entrepreneurskab. Dertil kommer en række projektmanualer, guidelines og værktøjer der typisk anvendes ved gennemførelse af miljøprojekter og programmer i privat eller offentligt regi.

Teksterne uploadet på Moodle.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats Kurset er et 5 ECTS kursus hvilket svarer til ca. 135 arbejdstimer. Disse fordeles således: Deltagelse i 10 kursusgange som udgør 20 timer. Forberedelse til kursusgangene udgøres primært af læsning af pensum, forberedelse af mindre oplæg, læsning og feedback på andre studerendes oplæg. Denne del af forberedelsen udgør 5 timer per kursusgang = 50 timer. Derudover skal der løbende under kurset udarbejdes forskellige mindre opgaver, som fremlægges og diskuteres på kurset. Denne del af forberedelsen udgør 45 timer. Endeligt skal der bruges 20 timer på kursusopgaven i slutningen af kurset.

Læringsaktiviteter Kurset kombinerer forskellige formater, herunder faglige oplæg fra kursets undervisere og workshoparbejde. Undervisningen vil i høj grad baseres på workshops og de studerende skal forvente at arbejde aktivt og deltagende med et selvvalgt projekt som case gennem hele kurset. Den studerende udarbejder en projektansøgning, baseret på elementer, der udvikles under kurset. Disse elementer skal udarbejdes som en del af forberedelsen og fremlægges på kurset, hvor den studerende ligeledes skal give feedback til medstuderendes fremlæggelser. Ansøgningen skal udarbejdes i en skabelon der udleveres på kurset, og som nærmere specificerer omfanget af de enkelte elementer.

Udbudsformat 

Kursusaktiviteterne foregår på campus.

Undervisningsevaluering

Evaluering sker løbende mundtligt samt ved kursusafslutning, hvor kurset evalueres i en dialog mellem studerende og underviser, (evt. suppleret af skriftlig opsummering, der fremsendes til studieleder/ undervisningsansvarlig). Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Skriftlige evalueringer går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen.

Se mere om evalueringer på studienævnets side på intranettet.

Program

Program Kurset er tilrettelagt sådan, at du sideløbende med introduktionen af ovenstående emner arbejder med udvikling af dit eget innovationsprojekt eller innovationsprogram. Du vælger selv om det skal være et projekt eller et program. Det valgte projekt eller program er et projekt eller et program, som du vælger at arbejde med i forbindelse med kurset. Det er selvfølgelig en god ide, hvis kursusprojektet eller –programmet har tilknytning til det projekt, som du selv arbejder med.

[1] Innovation og innovationsbegrebet i lyset af bæredygtig omstilling: 1) Innovation, former, programmer, projekter 2) Videre introduktion til innovation og innovationsplanlægning 3) State of the art beskrivelsen

[2] Udvikling og gennemførelse af programmer og projekter: 1) Udvikling af projektkoncepter 2) Projekttidsplan og projektøkonomi 3) Projektsamarbejde og formidling

[3] Effekter ved gennemførelse af programmer og projekter: 1) Miljø- og ressourceeffekter 2) Lokale udviklingseffekter 3) Nationale og lokale økonomieffekter

[4] Evaluering: 1) Evaluering af jeres projekt eller program.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

Viden, færdigheder og kompetencer:

  • udvælge teorier, metoder og værktøjer til udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af projekter og programmer inden for miljøområdet

  • identificere problemstillinger der kan omsættes til projekter og programmer projekter og programmer inden for miljøområdet

  • designe, vurdere og evaluere effektkæder for projekter og programmer inden for miljøområdet

  • udvikle, planlægge og evaluere projekter og programmer inden for miljøområdet.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-19.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Prøveform For at bestå kursus skal du udarbejde en individuel skriftlig hjemmeopgave, som skal tage udgangspunkt i en specifik (fiktiv) ansøgning til eksempelvis MUDP, InnovationsFonden eller lignende. I den fiktive ansøgning skal der indgå en række af de elementer, der er introduceret på kurset, eksempelvis stakeholderanalyse, arbejdsprogram, milepælsplan, projektbudget, LFA-matrix, risiko management plan, effektskemaer, mv. Indhold i opgaven

Formålet med opgaven kan tilgodeses på forskellig måde. Der er to muligheder til udarbejdelsen af din kursusopgave. Den ene mulighed består i, at du udfylder et specifikt ansøgningsskema (MUDP f.eks.); den anden mulighed består i, at du vælger ansøgningselementerne mere frit, men dog med udgangspunkt i LFA (logical framework approach).

Den ene mulighed er: (1) Udfyld et ansøgningsskema: Opgaven kan bestå i, at du udfylder de centrale elementer i ansøgningsskemaet til et MUDP-projekt. Du kan eventuelt springe de to første hovedkategorier over (1. Hovedoplysninger og 2. Underskrifter) og starte med 3. Projektbeskrivelse: Ide, skematisk oversigt, teknologisk nyhedsværdi, miljø- og ressourceresultater, erhvervsresultater, kommercialisering, risikovurdering, formidling, aktiviteter og leverancer, tidsplan, organisering og budget (punkterne 3.1-3.12). Du kan eventuelt undlade nogle af elementerne, hvis er mindre relevante for dit konkrete projekt.

Den anden mulighed består i, at du vælger projektelementerne mere frit, nemlig: (2) Hovedelementer i projektet: Du tager udgangspunkt i nogle af de oplysninger, som kræves ved en ansøgning, og opbygger ansøgningen efter hovedpunkterne i LFA (Logical Framework approach), nemlig: 1) Projektideen: a) Problemstilling (problemtræ), b) Stakeholdere, c) Arbejdsprogram (løsningstræ). Under beskrivelsen af projektideen bør du også inddrage eller kort beskrive inddragelsen af hidtidige aktiviteter.

2) Aktiviteter: Beskriv de planlagte aktiviteter gennem et antal arbejdspakker, hvor arbejdspakkerne typisk vil svare til det, som du kender fra dit projektarbejde som arbejdsspørgsmål. Beskriv herunder de forventede resultater (leverancer) for de enkelte arbejdspakker.

3) Resultater/effekter af projektet: Beskriv de vigtigste resultater af projektet; brug eventuelt skematikken: Projekt -> Aktiviteter -> Effekter. Eller brug den mere ud- viklede skematik: Aktiviteter -> Output -> Outcomes -> Impact (følgevirkninger)

4) Budget, tidsplan, milepæle og organisering: Udvælg de vigtigste elementer for dit/ jeres forslag og beskriv dem nærmere.

• kan identificere en problemstilling der kan omsættes til et projekt og program inden for miljøområdet • kan udvælge og anvende metoder og værktøjer til udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af et selvvalgt projekt eller program inden for miljøområdet • kan designe, vurdere og evaluere effektkæder for et selvvalgt projekt eller program inden for miljøområdet.

Desuden, hvorvidt opgaven opfylder alle formelle krav.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60456
Sidst ændret 07/06/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 08-09-2022 10:15 - 08-09-2022 12:00 i uge 36
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer (BOMS)

Tirsdag 13-09-2022 14:15 - 13-09-2022 16:00 i uge 37
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer (BOMS)

Tirsdag 20-09-2022 14:15 - 20-09-2022 16:00 i uge 38
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer (BOMS)

Tirsdag 27-09-2022 14:15 - 27-09-2022 16:00 i uge 39
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer (BOMS)

Tirsdag 04-10-2022 14:15 - 04-10-2022 16:00 i uge 40
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer (BOMS)

Tirsdag 11-10-2022 14:15 - 11-10-2022 16:00 i uge 41
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer (BOMS)

Torsdag 27-10-2022 10:15 - 27-10-2022 12:00 i uge 43
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer (BOMS)

Torsdag 03-11-2022 10:15 - 03-11-2022 12:00 i uge 44
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer (BOMS)

Torsdag 10-11-2022 10:15 - 10-11-2022 12:00 i uge 45
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer (BOMS)

Torsdag 17-11-2022 10:15 - 17-11-2022 12:00 i uge 46
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer (BOMS)

Fredag 18-11-2022 10:00 - Fredag 02-12-2022 10:00 i uge 46 til uge 48
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer - Skriftlig prøve (BOMS)

Mandag 13-02-2023 10:00 - Lørdag 18-02-2023 10:00 i uge 07
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer - Skriftlig omprøve (BOMS)