PDF til print    Find kalender

Tematisk specialiseringskursus: Arbejdspsykologi, organisation og læring

Semester
E2022
Uddannelse
Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Formålet med kursusforløbet er at give den studerende dybtgående eksemplarisk indsigt i aktuelle psykologiske og læringsmæssige problemstillinger i arbejdslivet. Herunder forskningens samspil med praksis og problemstillingers tværfaglige karakter. Kurset kan endvidere fungere specialeforberedende ved at give studerende mulighed for indledende fordybelse i og arbejde med et eller flere elementer i kommende speciale.

Undervisningen er i store dele organiseret omkring casearbejde med afsæt i igangværende forskningsprojekter eller aktuelle forskningsfelter i tæt dialog med de allokerede undervisere.

En karakteristisk case kan omhandle en konkret organisationsforandring som giver anledning til række spørgsmål der kan belyses gennem områdets faglige dimensioner, f.eks.:

 • Hvad driver den organisatoriske forandring?

 • Hvad er de underliggende strukturelle og teknologiske trends i typiske organisationsændringer?

 • Hvordan agerer medarbejdere i en forandringsproces?

 • Hvordan tages der vare på det psykiske arbejdsmiljø i processen?

 • Hvordan forvaltes den enkelte medarbejders karriere i organisationen?

 • Til hvad og og hvilken måde oplever medarbejderen at føle tilhørsforhold?

 • Hvordan og i hvilket omfang opleves ændringer som forstyrrelse af hverdagens sociale relationer?

 • Hvilke roller kan en professionel RUC-kandidat i Arbejdsliv/Socialpsykologi og Læring komme til at varetage?

Kurset veksler mellem fælles forelæsninger og tematiske workshops.

De forskellige aktiviteter behandler temaer, som er centrale for forståelsen af arbejdspsykologi, organisation og læring. Det kunne fx være:

 • Den historiske udvikling af organisationsformer fra Taylor til demokratiske organiseringsformer

 • New public management og styringsteknologier

 • Fleksibilisering og prekariseringstendenser

 • Stress og psykisk arbejdsmiljø

 • Køn i arbejdslivet

 • Individuelle karrierebaner i et læringsperspektiv

 • Automatisering og teknologisk udvikling og efteruddannelse

 • På kanten af arbejdet og værdighedsspørgsmål

 • Følelsesarbejde

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Studieindsats

5 ECTS, svarende til 135 timers arbejdsindsats for hver studerende. De 135 timer er fordelt omtrentligt som følger:

 • Undervisning på campus: ca. 25 timer

 • Forberedelse og egenaktivitet: 75 timer, fordelt på læsning, praktiske og skriftlige øvelser og opgaver, deltagelse i møder, samt forberedelse af oplæg.

 • Eksamen: 35 timer

 • Evaluering: 1 time

Læringsaktiviteter

Der kan i forskellig grad blive benyttet hele eller dele af nedenstående vifte af læringsaktiviteter:

 • Forelæsninger der introducerer til de overordnede tematikker og diskussioner

 • Holdundervisning - baseret på forskernes eget arbejde eller med deltagelse fra personer udefra

 • Evt. data-indsamlingsarbejde - gerne i relation til igangværende forskningsprojekter

 • Analysearbejde af enten eksisterende eller egen empiri

 • Peer feedback

 • Fremlæggelser

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden semesterstart.

Evaluering- og feedback former

Kurset evalueres løbende dialogisk. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
ECTS
5
form

Kursus

Læringsmål 

 • Opnå indsigt i en specifik tematik i relation til socialpsykologiske problemstillinger

 • Redegøre for og demonstrere overblik over centrale begreber i relation til pågældende tematik

 • Analysere og diskutere praktiske og teoretiske problemstillinger i et kritisk og forandringsorienteret perspektiv

 • Kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier i relation til pågældende tema

 • Formidle forskning og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område med fagfæller i overensstemmelse med akademiske standarder

Navn på studieelement

Tematisk specialiseringskursus

Overordnet formål

Valgkursets formål er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i en særlig tematik i relation en psykologisk problemstilling og de kontekster og perspektiver, som knytter sig hertil.

Oversættelse af navn

Socialpsychology concerning a specific theme

Sprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgfrit

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60468
Sidst ændret 31/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 12-09-2022 08:15 - 12-09-2022 12:00 i uge 37
Arbejdspsykologi, organisation og læring (SOL)

Onsdag 14-09-2022 08:15 - 14-09-2022 12:00 i uge 37
Arbejdspsykologi, organisation og læring (SOL)

Mandag 19-09-2022 08:15 - 19-09-2022 12:00 i uge 38
Arbejdspsykologi, organisation og læring (SOL)

Onsdag 21-09-2022 08:15 - 21-09-2022 12:00 i uge 38
Arbejdspsykologi, organisation og læring (SOL)

Mandag 26-09-2022 08:15 - 26-09-2022 12:00 i uge 39
Arbejdspsykologi, organisation og læring (SOL)

Onsdag 28-09-2022 08:15 - 28-09-2022 12:00 i uge 39
Arbejdspsykologi, organisation og læring (SOL)

Mandag 17-10-2022 10:00 - Lørdag 22-10-2022 10:00 i uge 42
Arbejdspsykologi, organisation og læring - Skriftlig prøve (SOL)

Mandag 06-02-2023 10:00 - Lørdag 11-02-2023 10:00 i uge 06
Arbejdspsykologi, organisation og læring - Skriftlig omprøve (SOL)