PDF til print    Find kalender

Tematisk specialiseringskursus: Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv

Semester
E2022
Uddannelse
Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Et centralt formål med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå, hvordan samfundsmæssige rammer og børns og unges hverdagslivskontekster udgør betingelser for deres udvikling, læring og trivsel. Kurset beskæftiger sig med centrale pædagogiske og psykologiske teorier om børn og unge – og de voksnes faglighed og samarbejde omkring dem. Formålet er at give de studerende forudsætninger for at kunne inddrage disse teorier i analyser af socialpsykologiske og pædagogiske problemstillinger i børn og unges hverdagsliv. Kurset vil have fokus på metoder til inddragelse af børns og unges perspektiver i såvel forskning som professionelt arbejde – herunder fokus på social bæredygtighed. Kursets fokus vil gå på tværs af almen- og specialområdet.

Børn og unge lever, udvikler sig, lærer, protesterer og forandrer i deres hverdagsliv sammen, på tværs af en række forskellige kontekster, som samfundsmæssigt er adskilt og organiseret hver for sig - fx. familie, daginstitutioner, skole og uddannelse samt fritidsliv. På kurset fordyber vi os dels i børnenes perspektiver og muligheder for at skabe sammenhæng - og dels i de mange forskellige voksne og deres institutionelle betingelser for at bidrage til børnenes udvikling, læring og dannelse. Kurset præsenterer centrale temaer og forskningsmæssige perspektiver i en række forskellige nedslag, fx:

 • Børn og unge forskning i et historisk perspektiv

 • Børneperspektiver og børnefællesskaber

 • Familieliv

 • Samarbejde og konflikter mellem familie og institutioner

 • Forskellige forståelser af ulighed og tidlig indsats

 • Daginstitutionsliv

 • Skolelivets socialpsykologi

 • Specialområdet

 • Ungdomsliv

 • Professionalisering og faglighed i praksis

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Kursets 5 ECTS udgør 135 timer i arbejdsindsats, der omtrentligt består af:

Undervisningsdeltagelse i holdundervisning samt evaluering: ca. 25 timer

Forberedelse (læsning af tekster, forberedelse af øvelser): 75 timer

Skriftlig eksamen: 35 timer

Læringsaktiviteter

 • Undervisning med faste underviserkoordinatorer og gæsteforelæsere med særlige ekspertiseområder

 • Selvstændigt individuelt arbejde

 • Arbejde i studiegrupper

 • Diskussion af oplæg og tekster i relation til kursustema

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden semesterstudiestart.

Evaluering- og feedback former

Kurset evalueres løbende dialogisk. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
ECTS
5
form

Kursus

Læringsmål 

 • Opnå indsigt i en specifik tematik i relation til socialpsykologiske problemstillinger

 • Redegøre for og demonstrere overblik over centrale begreber i relation til pågældende tematik

 • Analysere og diskutere praktiske og teoretiske problemstillinger i et kritisk og forandringsorienteret perspektiv

 • Kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier i relation til pågældende tema

 • Formidle forskning og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område med fagfæller i overensstemmelse med akademiske standarder

Navn på studieelement

Tematisk specialiseringskursus

Overordnet formål

Valgkursets formål er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i en særlig tematik i relation en psykologisk problemstilling og de kontekster og perspektiver, som knytter sig hertil.

Oversættelse af navn

Socialpsychology concerning a specific theme

Sprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgfrit

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60472
Sidst ændret 31/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 14-09-2022 08:15 - 14-09-2022 12:00 i uge 37
Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv (SOL)

Fredag 16-09-2022 08:15 - 16-09-2022 12:00 i uge 37
Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv (SOL)

Onsdag 21-09-2022 08:15 - 21-09-2022 12:00 i uge 38
Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv (SOL)

Fredag 23-09-2022 08:15 - 23-09-2022 12:00 i uge 38
Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv (SOL)

Mandag 26-09-2022 08:15 - 26-09-2022 12:00 i uge 39
Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv (SOL)

Onsdag 28-09-2022 08:15 - 28-09-2022 12:00 i uge 39
Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv (SOL)

Mandag 17-10-2022 10:00 - Lørdag 22-10-2022 10:00 i uge 42
Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv - Skriftlig prøve (SOL)

Mandag 06-02-2023 10:00 - Lørdag 11-02-2023 10:00 i uge 06
Børn og unge i et hverdagslivsperspektiv - Skriftlig omprøve (SOL)