PDF til print    Find kalender

Tematisk specialiseringskursus: Mental og Psykosocial Sundhed

Semester
E2022
Uddannelse
Socialpsykologi og Læring
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Du skal tilmelde dig på stads i tilmeldingsperioden, som du kan se på intra

Når du tilmelder dig studieaktiviteter, skal du være opmærksom på, om undervisning og eksamen i de forskellige studieaktiviteter er på samme tidspunkt. RUC planlægger studieaktiviteter sådan at der ikke er overlap, hvis du følger dit anbefalede studieforløb. I forhold til valgfrie elementer og studieplaner, som afviger fra det anbefalede studieforløb, kan der dog forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til på videnskabeligt grundlag at identificere og analysere problemstillinger og forskellige problemforståelser vedrørende mental og psykosocial sundhed.

Kurset kvalificerer den studerendes kritiske refleksion over feltets komplekse sammenhænge og samvirkende faktorer gennem arbejde med konkrete casenedslag. Dette indebærer flere sideordnede analytiske opmærksomheder, der kan favne samfundsmæssige, politiske og institutionelle rammer og organiseringer samt subjektive erfaringsverdener, læreprocesser og konkrete hverdagslivsbetingelser.

Kurset gør den studerende i stand til at udarbejde analyser af forskellige tilgange og forståelser, samt at diskutere og kritisk reflektere over, hvilken betydning paradigmatiske og teoretiske afsæt har for vores måder at afgrænse, forstå, udforske og håndtere problematikker i forbindelse med mental og psykosocial sundhed på.

Kurset forener praksisrelevante problemstillinger og forskning på højeste nationale og internationale niveau og tilbyder teoretiske og metodiske greb fra hhv. sundhedsvidenskab, psykologi, pædagogik og uddannelsesforskning, samt antropologi og socialvidenskab.

Kurset tilstræber at forstå, undersøge og reflektere over mental og psykosocial sundhed (eller mangel på samme) som tæt forbundet med konkrete hverdagslivsbetingelser og deltagelsesmuligheder, subjektive handlegrunde og mening, ulighed, marginalisering og stigmatisering samt formelle og uformelle støttemuligheder. På kurset analyseres og reflekteres således kritisk over centrale tematikker indenfor feltet; herunder fx:

  • forståelser af mental og psykosocial sundhed og sygdom, sårbarhed og lidelse, trivsel og ’wellbeing’,

  • psykosocial rehabilitering, recovery og psykiatrisk praksis, herunder forskellige bevægelser indenfor feltet (fx antipsykiatri)

  • sociale patologier i deres politiske, historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng.

  • normalitet og afvigelse

  • identitet, subjektivitet og brugerperspektiver

Kurset udbydes i en 10 ECTS udgave for studerende fra både Tværvidenskabelige sundhedsstudier og Socialpsykologi og læring, og i en 5 ECTS udgave - som beskrevet her - for studerende fra Socialpsykologi og læring, Pædagogik & Uddannelsesstudier og Psykologi. Kurset udbydes af Tværvidenskabelige sundhedsstudier.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

Kursets 5 ECTS udgør i alt 135 timer i arbejdsindsats, som omtrentligt fordeler sig som følger.

Deltagelse i undervisning, inklusiv evaluering: i alt ca. 25 timer

Forberedelsestid, herunder gruppearbejde: ca. 75 timer i alt

Eksamen: ca. 35 timer

Læringsaktiviteter

Kursets læringsaktiviteter veksler mellem underviser- og gæsteunderviseroplæg og forskellige pensumrelaterede øvelser, opgaver og gruppearbejde, samt oplæg fra studerende.

Afhængig af deltagerantal veksles mellem fælles seminarer og mindre hold i dele af undervisningen.

Pensum

Information om pensum vil blive meddelt på moodle inden semesterstart.

Evaluering- og feedback former

Kurset evalueres løbende dialogisk. Hertil kommer en skriftlig evaluering som gennemføres mindst hver 6. semester.

Den skriftlige evaluering går til underviser(e), studieleder og studienævn med henblik på kvalitetsudvikling af uddannelsen. Se mere om evalueringerne på studienævnets side på intranettet.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
ECTS
5
form

Kursus

Læringsmål 

  • Opnå indsigt i en specifik tematik i relation til socialpsykologiske problemstillinger

  • Redegøre for og demonstrere overblik over centrale begreber i relation til pågældende tematik

  • Analysere og diskutere praktiske og teoretiske problemstillinger i et kritisk og forandringsorienteret perspektiv

  • Kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier i relation til pågældende tema

  • Formidle forskning og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område med fagfæller i overensstemmelse med akademiske standarder

Navn på studieelement

Tematisk specialiseringskursus

Overordnet formål

Valgkursets formål er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i en særlig tematik i relation en psykologisk problemstilling og de kontekster og perspektiver, som knytter sig hertil.

Oversættelse af navn

Socialpsychology concerning a specific theme

Sprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgfrit

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60473
Sidst ændret 31/05/2022

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 15-09-2022 10:15 - 15-09-2022 14:00 i uge 37
Mental og psykosocial sundhed (SOL)

Onsdag 21-09-2022 08:15 - 21-09-2022 12:00 i uge 38
Mental og psykosocial sundhed (SOL)

Fredag 07-10-2022 08:15 - 07-10-2022 12:00 i uge 40
Mental og psykosocial sundhed (SOL)

Mandag 10-10-2022 08:15 - 10-10-2022 12:00 i uge 41
Mental og psykosocial sundhed (SOL)

Mandag 17-10-2022 10:00 - Lørdag 22-10-2022 10:00 i uge 42
Mental og psykosocial sundhed - Skriftlig prøve (SOL

Mandag 06-02-2023 10:00 - Lørdag 11-02-2023 10:00 i uge 06
Mental og psykosocial sundhed - Skriftlig omprøve (SOL