PDF til print Find kalender

Projekt B: Projekt med formidling

Titel
Projekt B: Projekt med formidling
Oversat titel

Project B: Project with knowledge transfer

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Virksomhedsstudier * / Virksomhedsledelse * / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
15
Aktivitetsansvarlig
Mette Apollo Rasmussen (apollo@ruc.dk)
Studieleder
Mette Apollo Rasmussen (apollo@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60028
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

De studerende udfærdiger en projektrapport på baggrund af et selvvalgt emne og en selvvalgt problemstilling. De søger og udvælger selv den relevante akademiske litteratur og finder eller danner eventuelt den relevante empiri, der er nødvendig for at besvare problemstillingen. Projektet skal behandle et emne, der ligger inden for et eller flere af de temaer, der behandles på uddannelsen og skal producere tydelig ledelsesrelevant viden. Projektet skal give de studerende dybtgående indsigt i et afgrænset emne, resultere i reflekterede overvejelser om det relevante teorifelt, projektets videnskabsteoretiske ståsted, metodiske og analytiske angrebsvinkel samt projektets implikationer i en ledelsesmæssig forstand. Rapporten skal inkludere et executive summary, power point præsentation eller lignende kommunikation af resultat rettet mod en eller flere af projektets relevante stakeholders. Projektforløbet understøttes af gruppedannelsesprocess, klyngeseminarer og vejledningssessioner

Uddybende beskrivelse

Projektet har fokus på følgende aktiviteter:

Vælge, begrunde og reflektere over en relevant problemstilling for uddannelsen

Overvejelser om det relevante problem- og teorifelt, projektets videnskabsteoretiske ståsted, metodiske, teoretiske og analytiske angrebsvinkel samt projektets implikationer for ledelse.

Udvikle og reflektere over problemorienterede analyser af virksomhedsmæssige problemstillinger samt at omsætte den tilegnede viden til handlingsrelevante konklusioner.

Oparbejde empiri

Indgå i problembaseret projektarbejde indenfor problemstillinger relateret til uddannelsen i virksomhedsledelse

Producere ledelsesrelevant viden / analyse og omsætte den tilegnede viden til handlingsrelevante konklusioner

Reflektere over projektarbejdets forløb og proces

Udvikle individuel studieforløbsbeskrivelse diskuteret i gruppen. Link til skema til udarbejdelse af studieforløbsbeskrivelse: https://intra.ruc.dk/index.php?id=50106

Særligt for dette projekt gælder, at der skal udarbejdes en formidling af analyseresultater i formater der koncist kan kommunikere resultaterne af projektarbejdet til relevante stakeholders.

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 6. marts 2024 fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker. Skriv til Ivan Foberg (ifoberg@ruc.dk) og aftal en tid.

Pensum

De studerende oparbejder selv relevant teoretisk ramme.

Tilrettelæggelse og indsats

Gennem anvendelse af videnskabelige teorier, metoder og tværfaglige kompetencer bidrager de studerende med selvstændige, kritiske analyser relevante problemstillinger på baggrund af viden fra cand. merc studiet i virksomhedsledelse. De studerende arbejder med virksomhedens problemstilling i et 15 ECTS-projekt svarende til ca. 405 timer pr. studerende og bidrager på baggrund heraf med solide analyser og relevante perspektiver på en problemstilling der optager virksomheden.

Projekt- og gruppedannelse:

De studerende deltager i en projekt- og gruppedannelse med det overordnede formål at danne projektgrupper på baggrund af sammenfald i faglig Interessefelt. Undervejs i projekt- og gruppedannelsen kan de studerende møde følgende undervisningsformer:

Workshop der introducerer til arbejdet med problemstillinger relateret til uddannelsen i virksomhedsledelse i et problemorienteret perspektiv.

Udarbejde gruppe studieforløbsbeskrivelse

Gruppedannelse på baggrund af problemstillinger relateret til uddannelsen i virksomhedsledelse

Præcisere problemstillingen og behovet for og metoder til, at opnå empirisk adgang / materiale

Projektarbejde i grupper:

Når de studerende har dannet grupper, skal de arbejde i projektgrupper. Her skal de studerende indgå i et samarbejde om projektrapporten, de studerende samarbejder om følgende:

Litteratursøgning, diskussion af læst litteratur, empiri indsamling, analyse, samskrivning, feedback til projektmedlemmer og forberedelse af vejledermøder.

Vejledning:

De studerende har tilknyttet en projektvejleder og skal deltage i vejledning. Vejledningen er muligheden for at få feedback på projektarbejdets elementer og proces, samt fagligt feedback på indhold og metode. De studerende skal evne at lede vejledermøder ved at sende materiale til forberedelse og dagsorden, således at gruppens formål med vejledning sessionen opnås.

Klyngeseminarer

Klyngeseminar 1: Problemformuleringsseminar:

Din gruppe skal forberede omkring 1 ½ side, der afklarer feltet for det problem, du undersøger, og angiver en klar problemformulering

Du forventes også at søge efter videnskabelig litteratur om din problemformulering og udarbejde en foreløbig referenceliste.

Dine foreløbige ideer til, hvordan du kan undersøge din problemformulering, bør også skitseres.

Klyngevejlederen opstiller en plan for peer-feedback, som skal hjælpe med at fokusere dit projekt.

Du forventes også at give peer-feedback til andre projektgrupper

Klyngeseminar 2: Intern evaluering:

Afholdes lige før den intensive afsluttende projektfase.

Her forventes du at have udført det meste af arbejdet, - du mangler kun at skrive den endelige rapport. Derfor er du i stand til at skrive et udvidet abstrakt hvor du skitserer:

Problemfelt

Problemformulering

Metode

Din empiri

Din teori

Analyse/diskussion

Forventet konklusion

Sidebegrænsning: ca. 5-6 sider

Igen giver og får du peer-feedback, hvilket skærper dit sidste arbejde.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-erhvervsoekonomi-og-virksomhedsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne/.

Program

Gruppe-/projektdannelse

Projektarbejde og rapportskrivning

Projektvejledning

Klyngevejledning

Formidling til stakeholders

Udarbejde studieforløbsbeskrivelse

Eksamen

BEDØMMELSE
Læringsmål 
  • Projektets giver de studerende viden om virksomheders konkrete udvikling, organisation og ledelse i relation til det valgte emne og den specificerede problemstilling. De studerende lærer at kombinere teoretiske og praktiske studier af virksomhedsproblematikker og forstå betingelser for virksomhedens handlinger.

  • De studerende tilegner sig færdigheder i at gennemføre og dokumentere problemorienterede analyser af virksomhedsmæssige problemstillinger samt at omsætte den tilegnede viden til handlingsrelevante konklusioner.

  • De studerende lærer herudover at dokumentere og fremlægge analyseresultater i formater der koncist kan kommunikere resultaterne af projektarbejdet til relevante stakeholders.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 69.600-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 69.600-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 69.600-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 69.600-163.200 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 69.600-204.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller engelsk, der indgår i bedømmelsen samt en gruppebaseret studieforløbsbeskrivelse

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den studerende kan:

Demonstrere indsigt i feltet

Vælge, begrunde og reflektere over selvvalgt ledelsesmæssig problemstilling, metodisk og teoretisk angrebsvinkel, relevant litteratur og videnskabsteoretisk afsæt

Oparbejde samt begrunde valg af empiri

Analysere og argumentere for projektets implikationer for ledelse

Dokumentere og fremlægge analyseresultater i formater der koncist kan kommunikere resultaterne af projektarbejdet til relevante stakeholders.

Derudover indgår:

Resumé på dansk eller engelsk

Stave- og formuleringsevne

Mundtlig fremlæggelse:

Samme kriterier for projekt, samt

Den studerende kan:

Fremlægge og formidle

indgå i dialog og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport.

Indgå i dialog og diskussion af formidlingen til relevante stakeholders, herunder formidlingens præmisser, styrker og svagheder.

Gruppe studieforløbsbeskrivelse:

Gruppe studieforløbsbeskrivelse. Her reflekterer gruppen over hvordan de har udviklet deres forståelse af den problemorienterede tilgang og hvordan projektarbejdet har skabt muligheder og hvorledes udfordringer er overkommet. Her inkluderes en refleksion over f.eks. anvendte metoder, empirisk arbejde, samarbejde med organisationer eller anvendelsen af teori. Afleveres med projektet.

Studieforløbsbeskrivelsen bedømmes bestået/ikke bestået.

Bedømmelsen er samlet.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60028
Sidst ændret 30/11/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 01-02-2024 08:15 - 01-02-2024 18:00 i uge 05
Projekt B - Projektdannelse (VL)

Fredag 02-02-2024 08:15 - 02-02-2024 18:00 i uge 05
Projekt B - Projektdannelse (VL)

Onsdag 29-05-2024 10:00 - 29-05-2024 10:00 i uge 22
Projekt B: Projekt med formidling - Projektaflevering (VL)

Mandag 17-06-2024 08:15 - Fredag 28-06-2024 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt B: Projekt med formidling - Mundtlig eksamensperiode (VL)

Torsdag 01-08-2024 08:15 - Fredag 30-08-2024 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt B: Projekt med formidling - Mundtlig reeksamensperiode (VL)