PDF til print Find kalender

Videregående organisering og forandring

Titel
Videregående organisering og forandring
Oversat titel

Advanced organisation and change

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Virksomhedsstudier * / Virksomhedsledelse * / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
John Damm Scheuer (jods@ruc.dk)
Jette Ernst (jeternst@ruc.dk)
Studieleder
Mette Apollo Rasmussen (apollo@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60350
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

Formålet er at bibringe de studerende avanceret forskningsbaseret viden om organisering i virksomheder og organisationer. Kurset introducerer og diskuterer teorier med relevans for ledere og medarbejderes organisering af deres virksomhed eller organisation. Kurset bibringer endvidere de studerende forskningsbaseret viden om intra- og interorganisatorisk forandring, håndtering af forandring, samt de eksterne forhold som har indflydelse på organisatorisk forandring, som f.eks. bæredygtig omstilling, og teknologisk omstilling.

Uddybende beskrivelse

Kurset er bygget op om undervisningsmoduler á 10 x 3 timer, som typisk vil bestå af 2 forelæsningstimer og 1 øvelsestimer. Den første undervisningsgang indeholder en generel introduktion til hvordan organisatorisk forandring kan tænkes og forstås. De efterfølgende ni undervisningsmoduler er fordelt over tematikker som på forskellig vis forholder sig til aspekter af og former for organisatorisk forandring. Undervisningsmodulerne består af forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne har til formål af introducere de studerende til relevante teorier og forskellige aspekter af organisatorisk forandring. Det kan fx være bæredygtig forandring eller teknologidrevet forandring. Øvelsesmodulerne vil træne de studerendes forståelse af hvordan teorierne kan omsættes til praktiske analyser og vil forberede de studerende på eksamen.

De studerende får gennem dette kursus indsigt i og kompetencer til at analysere og gennemføre en forandring i en organisation.

Efter afsluttet forløb, forventes det at den studerende:

Har opnået viden om og kan demonstrere forståelse af de på kurset behandlede teorier og metoder til organisering og organisationsforandring.

Kan anvende den opnåede teoretiske viden og de på kurset introducerede metoder til at besvare det eller de stillede eksamensspørgsmål.

Kan forholde sig uafhængigt, kritisk og reflekteret til de på kurset præsenterede teorier og metoder.

Og at eksamensbesvarelsens valg af teorier og metoder fremstår som velbegrundede i forhold til eksamensspørgsmålet.

Kan anvende akademisk skrivestil – dvs. skrive en besvarelse, der er velstruktureret og refererer ifølge gældende normer for akademiske tekster.

Pensum

Information om pensum vil blive lagt ud på Moodle inden studiestart.

Tilrettelæggelse og indsats

Studieindsats:

Kursets 10 ECTS udgør 270 timer i arbejdsindsats, fordelt på følgende:

  • 150 timer: læseforberedelse

  • 42 timer: forberedelse til øvelser

  • 30 timer: deltagelse i undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

  • 48 timer: eksamensforberedelse og eksamen

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-erhvervsoekonomi-og-virksomhedsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne/.

Program

Program: Første kursusgang: Introduktion til organisationsforandring, kursets tematikker og paneldiskussion ved de to undervisere. Herudover vil der blive introduceret til eksamen.

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • De studerende opnår avanceret forskningsbaseret viden om organisering af arbejde i virksomheder og organisationer, samt intra- og inter-organisatorisk forandring, forskellige teoretiske perspektiver på implementering og forandring, og ledelse af forandring. Derudover får de studerendeindsigt i de akademiske og metodiske debatter, der knytter sig til ovenstående områder. De studerende udvikler deres evne til at udvælge, reflektere over og kritisk anvende teorier og metoder indenfor de på kurset behandlede organisationsfaglige områder. De udvikler ligeledes deres evne til at udvælge relevante teorier med henblik på at undersøge et problemområde relateret til organisering og organisationsforandring (som f.eks. bæredygtig omstilling af virksomheder),Og til at kommunikere om og diskutere organisering og organisatorisk forandring og fagområdets teorier og empiri. Endelig udvikler de studerende kompetence i at tage ansvar for og reflektere over egen læring i forhold til det organisationsfaglige forskningsområde.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.Bedømmelse: 7-trinsskala
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Karakteren er udtryk for en vurdering af graden af den studerendes opnåelse af ovennævnte læringsmål, dvs. i hvor høj grad den studerende:

Demonstrerer viden om og forståelse af de på kurset behandlede teorier og metoder til analyse af organisering og organisationsforandring.

Kan anvende de på kurset introducerede teorier og metoder til at besvare eksamensspørgsmålet

Forholde sig selvstændigt, kritisk og reflekteret til valg af teorier og metoder i besvarelsen af eksamensspørgsmålet.

Kan begrunde valget af teorier og metoder i den forbindelse og Behersker akademisk skrivestil – dvs. udarbejder en besvarelse, der er velstruktureret og refererer ifølge gældende normer for akademiske tekster.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60350
Sidst ændret 03/01/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 14-02-2024 14:15 - 14-02-2024 17:00 i uge 07
Videregående organisering og forandring (VL)

Onsdag 21-02-2024 14:15 - 21-02-2024 17:00 i uge 08
Videregående organisering og forandring (VL)

Onsdag 28-02-2024 14:15 - 28-02-2024 17:00 i uge 09
Videregående organisering og forandring (VL)

Onsdag 06-03-2024 14:15 - 06-03-2024 17:00 i uge 10
Videregående organisering og forandring (VL)

Onsdag 13-03-2024 14:15 - 13-03-2024 17:00 i uge 11
Videregående organisering og forandring (VL)

Onsdag 20-03-2024 14:15 - 20-03-2024 17:00 i uge 12
Videregående organisering og forandring (VL)

Onsdag 03-04-2024 14:15 - 03-04-2024 17:00 i uge 14
Videregående organisering og forandring (VL)

Onsdag 10-04-2024 14:15 - 10-04-2024 17:00 i uge 15
Videregående organisering og forandring (VL)

Onsdag 17-04-2024 14:15 - 17-04-2024 17:00 i uge 16
Videregående organisering og forandring (VL)

Onsdag 24-04-2024 14:15 - 24-04-2024 17:00 i uge 17
Videregående organisering og forandring (VL)

Onsdag 12-06-2024 10:00 - Fredag 14-06-2024 10:00 i uge 24
Videregående organisering og forandring - Eksamen (VL)

Mandag 26-08-2024 10:00 - Onsdag 28-08-2024 10:00 i uge 35
Videregående organisering og forandring - Omprøve (VL)