PDF til print Find kalender

Ledelse

Titel
Ledelse
Oversat titel

Leadership

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Virksomhedsstudier * / Virksomhedsledelse * / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Obligatorisk

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Studieleder
Mette Apollo Rasmussen (apollo@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60022
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

De studerende opnår viden og indsigt i teorier og perspektiver på ledelse, der søger at svare på aktuelle ledelsesproblemstillinger. Igennem brugen af ledelsesteoriens perspektiver lærer de studerende at identificere og analysere praktiske organisatoriske- og ledelsesmæssige problemstillinger. Derudover opnås viden om analytiske perspektiver på virksomheder og ledelsesprocesser i lyset af komplekse og foranderlige forretningsmæssige og organisatoriske forhold samt relationer til omverdenen.

Gennem kritisk analysearbejde omsættes empirisk materiale i en relevant diskussion af ledelsesaktiviteten. Analysearbejdet skal demonstrere analytiske og refleksivt vurderende kompetencer ved at kunne begrunde valg af teorier og analysedesign for derigennem at forstå den valgte organisatoriske situations særpræg.

Uddybende beskrivelse

Kurset præsenterer, diskuterer og anvender teorier om ledelse i kompleksitet og forandring. Det følger den aktuelle udvikling inden for ledelse og sætte fokus på, hvordan man analyserer komplekse ledelsesrelaterede situationer gennem inddragelse af teori og metode.

Temaer:

• Introduktion til kurset og til teoretiske perspektiver på ledelse i kompleksitet og forandring

• Nuværende og fremtidige udfordringer for ledelse

• Ledelse som engagement i organisationslivets dynamiske mønstre

• Paradokser og ledelse

• Traditionelle ledelsesteorier

• Ledelse som menneskelig praksis

• Kollektiv ledelse

• Metodiske implikationer ved anvendelse af perspektivet ledelse i kompleksitet og forandring

• Kompleksitetsledelse

• Netværksledelse

• Formålsdrevet ledelse

Metoder:

• Du vil lære metoder til at studere kompleksiteten i ledelsessituationer, og du vil anvende sådanne metoder i en case udvalgt af din gruppe. Du bliver også introduceret til metoder og analytiske perspektiver relateret ledelse i kompleksitet og forandring.

Begreber, teorier:

• Du får et kort overblik over traditionelle ledelsesteorier og -begreber. Kurset lægger dog fokus på nyere ledelsesteorier

Data, materialer:

• I løbet af kurset vil vi diskutere cases, men den mest omfattende case vil være den, som din gruppe vælger at analysere i gruppesynopsen.

Pensum

Grundbøger:

Carroll, B. J. Ford & S. Taylor: Leadership. Contemporary critical perspectives. 2nd ed., Sage 2019.

Sharon Varney: Leadership in Complexity and Change. - For a World in Constant Motion. De Gruyter, 2021.

Udover grundbøgerne læser vi en række centrale artikler. Pensum til de enkelte kursusgange er angivet på Moodle, hvor der også er direkte links til de artikler der skal hentes i bibliotekets databaser.

Tilrettelæggelse og indsats

Forelæsninger: 34 timer,

Forberedelse (læsning + små øvelser): 101 timer,

Udarbejdelse af gruppesynopsis 115 timer pr studerende (inklusiv feedback),

Eksamen (inklusiv forberedelse af lille oplæg): 20 timer.

Ialt 270 timer = 10 ects.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-erhvervsoekonomi-og-virksomhedsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne/.

Program
 • Kursusgang 1: Introduktion til kurset og fremtidige udfordringer for ledelse

 • Kursusgang 2: Fra traditionelle ledelsesteorier til ledelsesparadokser i postbureaukratiske organisationer

 • Kursusgang 3: Ledelse som engagement i organisationslivets dynamiske mønstre (del 1)

 • Kursusgang 4: Ledelse som engagement i organisationslivets dynamiske mønstre (del 2)

 • Kursusgang 5: Ledelse som menneskelig praksis (kompleksitet og forandring) versus kollektiv ledelse

 • Kursusgang 6: Metodiske implikationer - Workshop

 • Kursusgang 7: Kompleksitetsledelse og netværksledelse

 • Kursusgang 8: Formålsdrevet ledelse og teoriworkshop

 • Kursusgang 9: Afslutning: - ledelsesteorier - metodiske refleksioner

 • Kursusgang 10. Åben session – gruppekonsultationer

BEDØMMELSE
Læringsmål 

 • De studerende opnår viden og indsigt i teorier og perspektiver på ledelse der søger at svare på aktuelle ledelsesproblemstillinger. Igennem brugen af ledelsesteoriens perspektiver lærer de studerende at identificere og analysere praktiske organisatoriske- og ledelsesmæssige problemstillinger. Derudover opnås viden om analytiske perspektiver på virksomheder og ledelsesprocesser i lyset af komplekse og foranderlige forretningsmæssige og organisatoriske forhold samt relationer til omverdenen.

 • Gennem kritisk analysearbejde omsættes empirisk materiale i en relevant diskussion af ledelsesaktiviteten. Analysearbejdet skal demonstrere analytiske og refleksivt vurderende kompetencer ved at kunne begrunde valg af teorier og analysedesign for derigennem at forstå den valgte organisatoriske situations særpræg.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 35 minutter.
Ved 4 studerende 40 minutter.
Ved 5 studerende 45 minutter.
Ved 6 studerende 50 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Synopsis skal fokusere på en specifik case, der afspejler specifikke aspekter af ledelse i en organisatorisk situation. Situationen bør diskuteres ved at anvende relevante begreber fra kursuslitteraturen om ledelse i kompleksitet og forandring. Ledelsesteorierne skal vælges fra kursuslitteraturen, og kun nyere skal anvendes. Synopsen kan relateres til gruppens semesterprojekt.

Synopsen skal:

1) Introducere det vidensmæssige problem ved at opbygge et teoretisk og praktisk argument, der viser relevansen af den valgte situation og formulere en problemformulering

2) Diskutere 1-2 nyere relevante ledelsesteorier vedrørende den konkrete situation. Stille spørgsmål ved, hvordan disse teorier er relevante i den valgte ledelsessituation, og hvad er deres styrker/svagheder i forhold til den valgte problemformulering?

3) Reflektere over valg af metodisk design vedrørende den selvvalgte problemformulering.

4) Analysere den valgte case med begreber fra kursets pensum om ledelse i kompleksitet og forandring

5) Diskutere synopsens resultater og deres praktiske konsekvenser for ledelse og organisering.

Bedømmelsen lægger vægt på, at de studerende demonstrerer viden, færdigheder og kompetencer, der er defineret for forløbet, som beskrevet på Moodle. Herunder kompetencer til:

• At identificere og analysere praktiske organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger ved hjælp af kursets koncepter, teorier og perspektiver.

• At gennem kritisk analyse omsætte empiri til en relevant analyse og diskussion af ledelsesaktivitet.

• At demonstrere analytiske og reflekterende evner ved at kunne begrunde valg af teorier og analysedesign for at forstå de særlige karakteristika ved den valgte organisatoriske situation.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60022
Sidst ændret 11/05/2023

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 08-02-2024 08:15 - 08-02-2024 12:00 i uge 06
Ledelse (VL)

Torsdag 15-02-2024 08:15 - 15-02-2024 12:00 i uge 07
Ledelse (VL)

Torsdag 22-02-2024 08:15 - 22-02-2024 12:00 i uge 08
Ledelse (VL)

Torsdag 29-02-2024 08:15 - 29-02-2024 12:00 i uge 09
Ledelse (VL)

Torsdag 07-03-2024 08:15 - 07-03-2024 12:00 i uge 10
Ledelse (VL)

Torsdag 14-03-2024 08:15 - 14-03-2024 12:00 i uge 11
Ledelse (VL)

Torsdag 21-03-2024 08:15 - 21-03-2024 12:00 i uge 12
Ledelse (VL)

Torsdag 04-04-2024 08:15 - 04-04-2024 12:00 i uge 14
Ledelse (VL)

Torsdag 11-04-2024 08:15 - 11-04-2024 12:00 i uge 15
Ledelse (VL)

Torsdag 18-04-2024 08:15 - 18-04-2024 12:00 i uge 16
Ledelse (VL)

Torsdag 25-04-2024 10:00 - 25-04-2024 10:00 i uge 17
Ledelse - Aflevering (VL)

Mandag 03-06-2024 08:15 - Fredag 14-06-2024 18:00 i uge 23 og uge 24
Ledelse - Mundtlig prøve (VL)

Mandag 05-08-2024 10:00 - 05-08-2024 10:00 i uge 32
Ledelse - Aflevering (omprøve) (VL)

Mandag 12-08-2024 08:15 - Tirsdag 13-08-2024 18:00 i uge 33
Ledelse - Mundtlig omprøve (VL)