PDF til print Find kalender

Projekt A: Projekt med faciliteret empiri

Titel
Projekt A: Projekt med faciliteret empiri
Oversat titel

Project A: Project with facilitated empirical data

Semester
F2024
Kandidatuddannelse i
Virksomhedsstudier * / Virksomhedsledelse * / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype

Valgfrit

Undervisningssprog
Dansk
Studieordning

Læs mere om uddannelsen og find din studieordning på ruc.dk

TILMELDING OG STUDIEADMINISTRATIV DATA
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding til projekteksamen: Du skal huske at bekræfte din tilmelding til projektet, ved at tilmelde dig eksamen med din projektgruppe, når projektdannelsen er slut. Du skal tilmelde dig via stads

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Deltagerantal
ECTS
10
Aktivitetsansvarlig
Martin Lund Kristensen (malupe@ruc.dk)
Studieleder
Mette Apollo Rasmussen (apollo@ruc.dk)
Undervisere
Studieadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsnummer
U60024
FAGLIGT INDHOLD
Overordnet formål

De studerende deltager i et faciliteret og rammesat forløb og udfærdiger på baggrund heraf en projektrapport om en selvvalgt problemstilling inden for uddannelsens områder, som f.eks. inden for ledelsesprocesser og/eller innovationsledelse. Projektet skal producere tydelig ledelsesrelevant viden og skal give de studerende dybtgående indsigt i et afgrænset emne, resultere i reflekterede overvejelser om det relevante problem- og teorifelt, projektets videnskabsteoretiske ståsted, metodiske og analytiske angrebsvinkel samt projektets implikationer for ledelse.

Projektet understøttes af seminarer med input fra organisationer, og/eller sekundær empiri. Her udvikles relevante problemstillinger og tilbydes vejledningssessioner. Seminarerne danner således en ramme for et intensivt forløb for problembaseret projektlæring inden for det erhvervsøkonomiske område.

Uddybende beskrivelse

Projektet har fokus på følgende aktiviteter:

Vælge, begrunde og reflektere over en relevant problemstilling for uddannelsen.

Overvejelser om det relevante problem- og teorifelt, projektets videnskabsteoretiske ståsted, metodiske, teoretiske og analytiske angrebsvinkel samt projektets implikationer for ledelse.

Udvikle og reflektere over problemorienterede analyser af virksomhedsmæssige problemstillinger samt at omsætte den tilegnede viden til handlingsrelevante konklusioner.

Oparbejde empiri.

Indgå i problembaseret projektarbejde indenfor problemstillinger relateret til uddannelsen i virksomhedsledelse.

Producere ledelsesrelevant viden / analyse og omsætte den tilegnede viden til handlingsrelevante konklusioner.

Reflektere over projektarbejdets forløb og proces.

Udvikle individuel studieforløbsbeskrivelse diskuteret i gruppen.

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 6. marts 2024 fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker. Skriv til Ivan Foberg (ifoberg@ruc.dk) og aftal en tid.

Pensum

De studerende oparbejder selv relevant teoretisk ramme.

Tilrettelæggelse og indsats

Gennem anvendelse af videnskabelige teorier, metoder og tværfaglige kompetencer bidrager de studerende med selvstændige, kritiske analyser relevante problemstillinger på baggrund af viden fra cand. merc studiet i virksomhedsledelse. De studerende arbejder med virksomhedens problemstilling i et 10 ECTS-projekt svarende til ca. 270 timer pr. studerende og bidrager på baggrund heraf med solide analyser og relevante perspektiver på en problemstilling der optager virksomheden.

De ca. 270 timer for hver studerende fordeler sig som følger:

Workshop hvor der introduceres til empiriske problemstillinger og projekt / gruppedannelse: 14 timer, selvstændigt arbejde i projektgruppen med udvikling af analyser ca. 210 timer, vejledning og forberedelse til vejledning: ca. 15 timer, forberedelse til eksamen og eksamen ca. 30 timer.

Projekt- og gruppedannelse:

De studerende deltager i en projekt- og gruppedannelse med det overordnede formål at danne projektgrupper på baggrund af sammenfald i faglig Interessefelt. Undervejs i projekt- og gruppedannelsen kan de studerende møde følgende undervisningsformer:

Workshop der introducerer til arbejdet med problemstillinger relateret til uddannelsen i virksomhedsledelse i et problemorienteret perspektiv.

Udarbejde individuel studieforløbsbeskrivelse der diskuteres med gruppen.

Gruppedannelse på baggrund af problemstillinger relateret til uddannelsen i virksomhedsledelse

Feltarbejde – tematisering af relevante problemstillinger

Præcisere problemstillingen og behovet for og metoder til, at opnå empirisk adgang / materiale

Projektarbejde i grupper:

Når de studerende har dannet grupper, skal de arbejde i projektgrupper. Her skal de studerende indgå i et samarbejde om projektrapporten, de studerende samarbejder om følgende:

Litteratursøgning, diskussion af læst litteratur, empiri indsamling, analyse, samskrivning, feedback til projektmedlemmer og forberedelse af vejledermøder.

Vejledning:

De studerende har tilknyttet en projektvejleder og skal deltage i vejledning. Vejledningen er muligheden for at få feedback på projektarbejdets elementer og proces, samt fagligt feedback på indhold og metode. De studerende skal evne at lede vejledermøder ved at sende materiale til forberedelse og dagsorden, således at gruppens formål med vejledning sessionen opnås.

Udbudsformat 
Undervisningsevaluering

Aktiviteten evalueres regelmæssigt ud fra studienævnets evalueringsprocedure. Den aktivitetsansvarlige vil blive orienteret om en eventuel evaluering af aktiviteten ved semesterstart se link til studienævnets evalueringspraksis her https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/organisering/raad-naevn-og-udvalg/oversigt-over-studienaevn/studienaevn-for-erhvervsoekonomi-og-virksomhedsstudier/arbejdet-med-kvalitet-i-uddannelserne/.

Program

• Gruppe-/projektdannelse, workshop og feltarbejde

• Projektarbejde og rapportskrivning

• Projektvejledning

• Udarbejde studieforløbsbeskrivelse

• Eksamen

BEDØMMELSE
Læringsmål 

  • Projektet giver de studerende viden om virksomheders konkrete udvikling, organisering og ledelse i relation til det valgte emne og problemstilling. De studerende lærer at kombinere teoretiske og praktiske studier af virksomhedsproblematikker og forstå betingelser for virksomhedens handlinger.

  • De studerende tilegner sig færdigheder i at søge efter og analysere relevant litteratur, gennemføre og dokumentere problemorienterede analyser af virksomhedsmæssige problemstillinger samt at omsætte den tilegnede viden til handlingsrelevante konklusioner.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 48.000-84.000 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 48.000-84.000 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 48.000-84.000 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 48.000-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 48.000-132.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller engelsk, der indgår i bedømmelsen samt individuelle studieforløbsbeskrivelser.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Bedømmelse: 7-trinsskala

Censur: intern medbedømmer
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Prøveform ved særlige tilfælde
Prøveform og bedømmelses-kriterier (udmøntet)

Den studerende kan:

Demonstrere indsigt i feltet

Vælge, begrunde og reflektere over selvvalgt ledelsesmæssig problemstilling, metodisk og teoretisk angrebsvinkel, relevant litteratur og videnskabsteoretisk afsæt

Oparbejde samt begrunde valg af empiri

Analysere og argumentere for projektets implikationer for ledelse

Derudover indgår:

Resumé på dansk eller engelsk

Stave- og formuleringsevne

Mundtlig fremlæggelse:

Samme kriterier for projekt, samt

Den studerende kan:

Fremlægge og formidle

indgå i dialog og diskussion på baggrund af den skriftlige projektrapport.

Individuelt studieforløbsbeskrivelse:

Individuel studieforløbsbeskrivelse på baggrund af bachelorforløb. Som en del af opstart på kandidatforløbet (kan evt. foregå i forbindelse med semesterintro) afleverer den studerende en skitse til første del af en studieforløbsbeskrivelse der omfatter baggrund for kandidatuddannelsen og interesser for de faglige interesser den studerende gerne vil udvikle og dyrke på kandidatuddannelsen. Studieforløbsbeskrivelsen afleveres med projektet og inkluderer en refleksion over hvordan den studerende er nået i mål med de faglige interesser der var i fokus og hvordan læringen fra 1. semester sætter nye mål for det kommende. Link til skema til udarbejdelse af studieforløbsbeskrivelse: https://intra.ruc.dk/index.php?id=50106

Bedømmelsen er samlet.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U60024
Sidst ændret 18/01/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 07-02-2024 09:00 - 07-02-2024 16:00 i uge 06
Projekt A - Prensentation of Business Challenges (VL)

Tirsdag 13-02-2024 12:15 - 13-02-2024 16:00 i uge 07
Projekt A: Projekt med faciliteret empiri - Projektdannelse (VL)

Fredag 16-02-2024 08:15 - 16-02-2024 14:00 i uge 07
Projekt A: Projekt med faciliteret empiri - Projektdannelse (VL)

Torsdag 22-02-2024 12:15 - 22-02-2024 16:00 i uge 08
Projekt A: Projekt med faciliteret empiri (VL)

Torsdag 29-02-2024 12:15 - 29-02-2024 16:00 i uge 09
Projekt A: Projekt med faciliteret empiri (VL)

Torsdag 14-03-2024 12:15 - 14-03-2024 16:00 i uge 11
Projekt A: Projekt med faciliteret empiri (VL)

Torsdag 21-03-2024 12:15 - 21-03-2024 16:00 i uge 12
Projekt A: Projekt med faciliteret empiri (VL)

Onsdag 29-05-2024 10:00 - 29-05-2024 10:00 i uge 22
Projekt A: Projekt med faciliteret empiri - Projektaflevering (VL)

Mandag 17-06-2024 08:15 - Fredag 28-06-2024 18:00 i uge 25 og uge 26
Projekt A: Projekt med faciliteret empiri - Mundtlig eksamensperiode (VL)

Torsdag 01-08-2024 08:15 - Fredag 30-08-2024 18:00 i uge 31 til uge 35
Projekt A: Projekt med faciliteret empiri - Mundtlig reeksamensperiode (VL)