PDF til print    Find kalender

Speciale

Semester
F2024
Uddannelse
Virksomhedsstudier * / Virksomhedsledelse *
Aktivitetstype
Speciale
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Uddybende beskrivelse

Specialet kan skrives individuelt eller i grupper, og det kan skrives på tværs af Virksomhedsledelse og Virksomhedsstudier. Specialet skal forsynes med en studieforløbsbeskrivelse. Studieforløbsbeskrivelsen må gerne være et bilag, og tæller dermed ikke med i sidetallet. Der skal reflekteres over læringen, herunder hvordan specialeseminaret og de kollektive læringsprocesser, der er knyttet hertil, er brugt. Der må også meget gerne reflekteres over de valg, som den studerende (eller gruppen og dens medlemmer) har truffet undervejs i studieforløbet, og hvordan disse valg peger frem mod den faglige profil, som gruppens medlemmer ønsker at opbygge, og hvor man forestiller sig, denne faglige profil skal føre hen på det arbejdsmarked, som man gerne vil orientere sig mod. Studieforløbsbeskrivelser skal ikke være omfattende, men være med til at skærpe de studerendes evne til at forklare, hvad de kan, og hvad de har lært, når de studerende om kort tid skal til at søge job.

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 1. marts fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker. Kontaktoplysninger følger

Projektforløbet

Specialeforløbet starter med et specialeopstart-seminar semesteret forud for selve specialet. Der afleveres forud for start en specialekontrakt til administrationen, skal godkendes af studieleder, der samtidig allokerer en specialevejleder.

Specialeforløbet understøttes af et specialeseminar beståede af 6 seminarer med lærerpræsentationer, studerendes præsentationer og diskussioner, workshops. Speciale Seminaret på Virksomhedsstudier og Virksomhedsledelse er ikke obligatorisk, men det giver de studerende en fantastisk mulighed for at få avanceret viden om teori, metodologi, litteratur reviews og videnskabsteori samt mulighed for at præsentere og diskutere eget speciale i et uformelt forum.

Speciale Seminaret på Virksomhedsstudier og Virksomhedsledelse er et avanceret kandidat niveau kursus, der berører alle de vigtigste aspekter af speciale skrivning processen.

Det overordnede mål med specialeseminaret er:

 • At give input og inspiration til at skrive specialet;
 • At skabe et forum, hvor de studerende har mulighed for at diskutere både deres egne speciale ideer og fælles temaer relateret til speciale skrivning processen.

Speciale seminarets hovedtemaer er:

 • Problemformulering og dens relation til de øvrige elementer i opgaven (fx teori, metode, videnskabsteori)
 • Rolle og valg af teori og litterature reviews
 • Rolle og valg af videnskabsteori
 • Rolle og valg af metode og forskningsdesign
 • Projektstruktur, skriveproces og skrivestil
 • Relationer med eksterne organisationer /virksomheder

Speciale Seminaret på Virksomhedsstudier og Virksomhedsledelse er ikke obligatorisk, men det giver de studerende en fantastisk mulighed for at få avanceret viden om teori, metodologi, litteratur reviews og videnskabsteori samt mulighed for at præsentere og diskutere eget speciale emner i et uformelt forum.

Derfor er deltagelse i speciale seminaret særligt gavnligt i den indledende fase af processen, og det er grunden til, at det starter næsten samtidig med speciale semesters begyndelsen.

Specialeseminaret består af 6 seminarer, der hver især foregår ca. hver anden uge. Hvert seminar består af lærerpræsentationer, studerendes præsentationer og diskussioner, workshops.

Den detaljerede indholdsbeskrivelse for hvert seminar:

1. seminar

I dette seminar gennemfører vi følgende aktiviteter:

Præsentere og diskutere den akademiske status af dit speciale hidtil Tag op relevante faglige og administrative spørgsmål til drøftelse Lav et udkast til din egen studiebeskrivelse, der skal vedlægges det afsluttende speciale Fokus på skriveprocessen for at komme i gang uden mange unødvendige afvigelser.

2. seminar

I dette seminar gennemfører vi følgende aktiviteter:

 • Præsentationer og diskussioner om teori og forskellige måder at anvende den i speciale
 • Diskussioner om valg af teori (er) og teorikonstruktioner i dit speciale
 • Præsentationer og diskussioner af litteratur reviews og introduktion til forskellige typer litteratur reviews
 • Diskussion af aktuelle spørgsmål vedrørende dit speciale

3. seminar

I dette seminar gennemfører vi følgende aktiviteter:

 • Præsentationer, diskussioner og refleksioner om metode, metodevalg, metodekombinationer og anvendelse i afhandlingen
 • Præsentationer, diskussioner og refleksioner om adgang til og brug af empiriske data.
 • Introduktion to forskellige dataindsamlingsteknikker
 • Præsentationer og diskussioner af forskellige typer datakilder
 • Refleksioner om muligheder for at skabe gode samarbejder med virksomheder.
 • Diskussion af metode relaterede-problemer, du måtte have i forbindelse med specialet.

4. seminar

I dette seminar gennemfører vi følgende aktiviteter:

 • Præsentationer, diskussioner og overvejelser om videnskabsteori med fokus på epistemologi og ontologi
 • Præsentationer, diskussioner og overvejelser om brugen af videnskabsteori i specialet
 • Diskussion om aktuelle og specifikke spørgsmål i relation til videnskabsteori i dit speciale
 • Planlægning af følgende seminarer
 • Afsluttende afklarende spørgsmål.

5. seminar

Dette seminar er baseret på de studerendes interesser og spørgsmål og sammen beslutter vi indholdet i løbet af semesteret.

6. seminar

Midtvejsevaluering for dem der ønsker det.

Den studerende vil tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer om teoretiske og videnskabsteoretiske valg-, anvendelses- og fremstillingsmuligheder, metode, avanceret litteratur reviews, projektstruktur, skriveproces og skrivestil. Specialeseminaret er både en genopfriskning af det de studerende har lært ind til nu, men det introducere også nye elementer/metoder/videnskabsteoretiske vinkler.

Grundlæggende litteratur

Der bliver henvist til grundlæggende brugbar litteratur i selve forelæsninger.

Undervisningsform

Undervisning består af forelæsninger, diskussioner, præsentationer og mini-workshops hvor de studerende diskutere og reflekter over de forskellige emner præsenteret i undervisning og emnerne relevante til deres speciale.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

30 ects, svarende til 810 arbejdstimer inklusiv eksamen.

Pensum

Den (de) studerende vælger selv litteratur til specialet.

Evaluering- og feedback former

Det forventes at:

 • det er den (de) studerende, der kontakter vejleder

 • den (de) studerende fra begyndelsen afstemmer forventninger både med hinanden og med vejleder.

 • hvis man skriver speciale i en gruppe forventes, at de studerende løbende evaluerer indbyrdes

 • at der foretages midt- og slutevaluering mundtligt med vejleder

 • Derudover foretages en survey-baseret semesterevalueringen, hvor projektforløbet og vejledningen evalueres

Derudover vil deltagelse i specialeseminaret give de studerende udvidede muligheder for faglig feedback.

Studieleder/faglig koordinator
Ada Scupola (ada@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Tilmelding & Eksamen (ise-eksamen@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
ECTS
30
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt

 • Viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe som specialet henvender sig til.

 • Færdigheder:

  Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling

 • Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger

 • Færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag

 • Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder

 • Færdigheder i at diskutere og indgå i en faglig argumentation

 • Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe

 • Kompetencer:

  Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces

 • Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige og skriftsproglige udvikling og specialisering

Overordnet indhold

Specialet skrives inden for uddannelsens fagområde som omfatter virksomhedens udvikling, organisation, ledelse, ressourcer og værdiskabelse samt omverden.

Specialet skrives med udgangspunkt i uddannelsens fag 1 og kan inddrage elementer fra uddannelsens fag 2. Den studerende kan således vælge at udarbejde et tværfagligt speciale, der omfatter hele uddannelsen.

Type

Speciale

Undervisnings- og arbejdsform

Specialet skrives på uddannelsens undervisnings- og eksamenssprog. Studielederen skal godkende opgaveformuleringen for specialet.

Den studerende skal vedlægge en studieforløbsbeskrivelse, som omfatter en forklaring af den studerendes udvikling og indsigt, baseret på hvorledes projektarbjdet er gennemført ingennem hele eller dele af uddannelsen.

De studerende på herværende studieordning kan skrive specialet sammen med studerende, der skriver speciale på Virksomhedsledelse.

Prøveform
Specialet bedømmes gennem specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.
Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.

Ved prøven tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen. De(n) studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der relaterer sig til specialet.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 122.400 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med en resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse med en vægtning på 5 procent.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen / same form as ordinary exam
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41562
Sidst ændret 18/01/2024

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 02-02-2024 09:30 - 02-02-2024 12:00 i uge 05
Specialeseminar (VL)

Fredag 09-02-2024 09:30 - 09-02-2024 12:00 i uge 06
Specialeseminar (VL)

Fredag 23-02-2024 09:30 - 23-02-2024 12:00 i uge 08
Specialeseminar (VL)

Fredag 01-03-2024 08:30 - 01-03-2024 11:00 i uge 09
Specialeseminar (VL)

Fredag 05-04-2024 09:30 - 05-04-2024 12:00 i uge 14
Specialeseminar (VL)

Onsdag 01-05-2024 09:30 - 01-05-2024 12:00 i uge 18
Specialeseminar (VL)