PDF til print Find kalender

K1: Politisk kommunikation, (1. kursusperiode: 9.9.-2.10.)

uddannelse Kommunikation / Strategisk kommunikation og digitale medier
sted Se kursusgange
Undervisningssprog Dansk
Kursus starter 09-09-2013
Kursus slutter 15-12-2013
Indhold

Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation, et forskningsfelt, der trækker på arbejde i blandt andet statskundskab, sociologi, og kommunikation. Kurset tilbyder en introduktion til studiet af politisk kommunikation og en oversigt over hvad vi via forskningen ved—og ikke ved—om emnet.

I løbet af seks undervisningsgange gennemgår vi nyhedsinstitutionens rolle, medialiserings-begrebet (ideen om, at politik foregår på mediernes præmisser), og diskuterer medieeffekter, modtagere, kampagnekommunikation, og internettets betydning, altsammen med særligt henblik på politiske processer.

mål

Målet med kurset er at udvikle en bedre forståelse af kommunikation og rammebetingelserne for kommunikation i politik—en forståelse, der kan hjælpe hver af os både i vores professionelle virke og i vores hverdag som borgere i et demokratisk samfund.

Kurset skal give de studerende mulighed for at blive bedre til—

Viden

• At overskue forskellige videnskabelige tilgange til at forstå og analysere politisk kommunikation og rammebetingelserne for kommunikation i politik • At have et overblik over forskelle og ligheder blandt disse tilgange • At have indblik i, hvordan de forskellige tilgange kan supplere hinanden, og hvor de står i modsætning til hinanden

Færdigheder

• At kunne analysere forskellige former for politisk kommunikation ud fra flere forskellige videnskabelige tilgange • At kunne foretage en selvstændig vurdering af fordele og ulemper ved at analysere en specifik problemstillinger ud fra forskellige tilgange • At kunne formidle rationalet bag valg af analytisk tilgang samt praktiske overvejelser omkring konkret analyse af specifikke problemstillinger til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

• At kunne relatere videnskabelige tilgange til og analyser af politisk kommunikation til praktisk arbejde med politisk kommunikation • At kunne arbejde selvstændigt med analyser af politisk kommunikation i komplekse sammenhænge på baggrund af forskellige videnskabelige tilgange • Selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for emnefeltet politisk kommunikation

litteratur

Det samlede pensum er 483 sider. En tekstsamling kan købes i RUCs boghandel. Forslag til supplerende litteratur kan findes på rasmuskleisnielsen.net.

Evaluering

Kurset er baseret på aktiv deltagelse, løbende læsning af en række klassiske og samtidige tekster af danske og internationale forskere, og en afsluttende empirisk-baseret individuel bunden skriftlig hjemmeopgave på 5 normalsider (5 ECTS); 8-10 normalsider (7,5 ECTS) (a 2400 anslag inkl. mellemrum), eksklusiv litteraturliste.

Bedømmelsen foregår efter 7-trins-skalaen og er primært baseret på den enkelte studerendes evne til i sit essay at (1) formulere et interessant problem inden for emnefeltet politisk kommunikation, (2) udvælge et begrænset antal begreber og tilgange fra kurset og vise hvordan de kan bidrage til at belyse problemet, og (3) på den baggrund gennemføre en klart afgrænset empirisk-baseret analyse, der addresserer det selvvalgte problem.

Afleveringsfrist er 9. oktober. Opgaven skal afleveres på eksamenskontoret i 2 eksemplarer og per email til underviseren.

Underviser Rasmus Kleis (rkleis@ruc.dk )
STADS stamdata
afløsningsseminar
belastning : 7.5 / 5 ECTS aktivitetskode : U24435 / U25299
prøveform : Afleveringsopgave / Hjemmeopgave bedømmelse : 7-trinsskala censur : Intern censur

09-09-2013 09:30 - 14:00
Introduktion til studiet af politisk kommunikation

16-09-2013 09:30 - 14:00
Nyhedsinstitutionen og det politiske system

20-09-2013 09:30 - 14:00
Medialisering og medieeffekter

23-09-2013 09:30 - 14:00
Modtagernes oplevelse af politisk kommunikation

27-09-2013 09:30 - 14:00
Valgkampe og kampagnekommunikation

30-09-2013 09:30 - 14:00
Internettet og fremtidens politiske kommunikation