PDF til print    Find kalender

Kursus: Skriftlig kommunikation og kreativitet

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kursets samlede arbejdsbelastning er 135 timer. Kurset omfatter 8 kursusgange af 2 timer. Antal forberedelsestimer per kursusgang er 10 timer. Forberedelsestiden omfatter litteratursøgning, læsning af kursets pensum forud for kursusgangene, formulering af spørgsmål til det læste og løsning af en række mindre analyse- og skriveopgaver. Eksamensopgavens forventede arbejdsbelastning er 40 timer.

Evaluering- og feedback former

Der evalueres i henhold til Studienævnet for Kultur og Identitets procedurer og formater.

Der gives feedback på øvelser og opgaveløsninger i undervisningsforløbet, og der kan gives mundtlig feedback på løsninger af eksamensopgaver.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Simon Uffe Borchmann (sub@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden om sprogbrugsnormer og centrale sprogrigtighedsproblemer

 • Viden om tekst- og kommunikationsteori, genreteori og æstetisk teori

 • Viden om forholdet mellem sprogets udtryksformer og kommunikationssituationen

 • Viden om den skriftlige fremstillings arbejdsfaser

 • Færdigheder i at udtrykke sig korrekt, sammenhængende, læseværdigt og æstetisk i en genre der passer til situationen

 • Færdigheder i at vurdere tekster ud fra forskellige kvalitetskriterier: formidlingsmæssige, kommunikationsstrategiske og æstetiske

 • Færdigheder i at udføre en systematisk undersøgelse af en teksts kvaliteter, og drage de relevante konklusioner af undersøgelsen og præsentere dem så de fremstår overbevisende

 • Kompetencer i at vejlede andre om den konkrete udformning af tekster

 • Kompetencer i at rådgive andre om manuskripters publikationspotentiale

 • Kompetencer i at udarbejde retningslinjer og principper for en organisations tekst- og sprogarbejde

 • Kompetencer i at rådgive andre i sprogrigtighedsspørgsmål

Overordnet indhold

Kursets indhold er tekstproduktion og pragmatisk, retorisk og æstetisk analyse og vurdering af tekster i forskellige genrer inden for faglig formidling, organisationskommunikation, det offentlige ræsonnement, akademisk opgaveskrivning og skønlitteratur. Der gives kendskab til sprogbrugsnormer, tekst-, genre- og kommunikationsteori og æstetisk teori, og der arbejdes med stofsamling, tekstorganisering, sproglige valg, herunder sætningsstruktur, et korrekt, sammenhængende, læseværdigt og æstetisk skriftsprog, og konstruktiv feedback og revision af tekster.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Som forberedelse til hver kursusgang læses faglitteraturen til den pågældende kursusgang, og de stillede skriftlige opgaver løses. På kurset drøftes i seminarform den læste faglitteratur og løsningerne af de skriftlige opgaver. Undervisnings- og arbejdsformerne omfatter kortere forelæsninger, gruppediskussioner, studenteroplæg, feedback og øvelser.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 28.800 og maksimum 33.600 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40958
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 13-09-2021 10:15 - 13-09-2021 12:00 i uge 37
Skriftlig kommunikation og kreativitet (DAN)

Mandag 20-09-2021 10:15 - 20-09-2021 12:00 i uge 38
Skriftlig kommunikation og kreativitet (DAN)

Mandag 27-09-2021 10:15 - 27-09-2021 12:00 i uge 39
Skriftlig kommunikation og kreativitet (DAN)

Mandag 04-10-2021 10:15 - 04-10-2021 12:00 i uge 40
Skriftlig kommunikation og kreativitet (DAN)

Mandag 11-10-2021 10:15 - 11-10-2021 12:00 i uge 41
Skriftlig kommunikation og kreativitet (DAN)

Mandag 18-10-2021 10:15 - 18-10-2021 12:00 i uge 42
Skriftlig kommunikation og kreativitet (DAN)

Mandag 25-10-2021 10:15 - 25-10-2021 12:00 i uge 43
Skriftlig kommunikation og kreativitet (DAN)

Mandag 01-11-2021 10:15 - 01-11-2021 12:00 i uge 44
Skriftlig kommunikation og kreativitet (DAN)

Mandag 15-11-2021 10:00 - Mandag 22-11-2021 10:00 i uge 46 og uge 47
Skriftlig kommunikation og kreativitet - Eksamen (DAN)

Tirsdag 25-01-2022 10:00 - Tirsdag 01-02-2022 10:00 i uge 04 og uge 05
Skriftlig kommunikation og kreativitet - Reeksamen (DAN)