PDF til print    Find kalender

Strategisk kommunikation

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset:

24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser

60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per konfrontationstime

40 timer: Eksamensopgave

11 timer: Andre aktiviteter

135 timer i alt (1 ECTS point = 27 arbejdstimer)

Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

Pensum

Grundbog: Strategizing Communication. Theory and Practice. Kan købes i Academic Book.

Udvalgte forskningsartikler indgår også i pensum; information om disse kan findes på Moodle.

Evaluering- og feedback former

De(n) studerende modtager peer-feedback og underviserfeedback i forbindelse med diskussioner, øvelser og gruppearbejde. Endvidere modtager de(n) studerende underviserfeedback i forbindelse med eksamen, med fokus på styrker og svagheder.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles efterfølgende af studieleder og studienævn.

Endvidere kan underviser vælge at uformelt evaluere kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Sine Nørholm Just (sinenjust@ruc.dk)
Prøveform

Grundbog: Gulbrandsen, I. T., & Just, S. N. (2020). Strategizing Communication: Theory and Practice. Second edition. Samfundslitteratur. Kan købes i Academic Books.

Udvalgte forskningsartikler indgår også i pensum; information om disse kan findes på Moodle.

ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om og overblik over teoretiske og metodiske retninger, der kan bidrage til at forstå betingelserne for strategisk kommunikation.

  • Viden om de komplekse problemer og udfordringer der knytter sig til planlægning, gennemførelse og vurdering af strategisk kommunikation i et stadigt skiftende og globalt medielandskab.

  • Færdigheder i at kunne definere og evaluere strategisk kommunikation, både teoretisk og praktisk.

  • Færdigheder i at kunne afdække kommunikationsproblemer, identificere interessen­ter og beskrive problemernes art, intensitet, og omfang, samt færdighed i at forklare årsagerne til disse problemer og kortlægge deres mulige konsekvenser.

  • Færdigheder i at kunne udvælge og anvende relevante teoretiske og metodiske tilgange til analyse af organisationers brug af strategisk kommunikation.

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for strategisk kommunikation.

Overordnet indhold

Kurset i strategisk kommunikation handler om, hvordan organisationer og andre aktører arbejder strategisk med deres interne og eksterne kommunikation. Det er en tværfaglig disciplin, der trækker på teorier inden for kommunikation, manage¬ment, marketing, branding og kultur.

I løbet af kurset bliver de studerende introduceret til centrale teo¬rier, modeller og begreber inden for strategisk kommunikation. Kurset vil ud over teori også præsentere cases og eksempler fra forskellige typer af organisationer.

Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå, reflektere og analysere organisatio¬ners og andre aktørers strategiske kommunikation og kommunikative udfordringer, kortlægge interessenters roller og engage¬ment, samt anbefale strategiske kommunikationstiltag.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start. Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Undervisningen tager udgangspunkt i og målrettes de studerendes kombinationsfag, således at de studerende opdeles i hold efter nedenstående principper (Kommunikation som både fag1 og fag2):

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.

Prøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 20 minutter..
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter..

Tilladte hjælpemidler: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40021
Sidst ændret 28/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 06-09-2021 12:15 - 06-09-2021 16:00 i uge 36
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 13-09-2021 12:15 - 13-09-2021 16:00 i uge 37
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 20-09-2021 12:15 - 20-09-2021 16:00 i uge 38
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 27-09-2021 12:15 - 27-09-2021 16:00 i uge 39
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 04-10-2021 12:15 - 04-10-2021 16:00 i uge 40
Strategisk kommunikation (KOMM)

Mandag 11-10-2021 12:15 - 11-10-2021 16:00 i uge 41
Strategisk kommunikation (KOMM)

Torsdag 11-11-2021 08:15 - Fredag 19-11-2021 18:00 i uge 45 og uge 46
Strategisk kommunikation - Eksamen (KOMM)

Onsdag 12-01-2022 08:15 - Torsdag 13-01-2022 18:00 i uge 02
Strategisk kommunikation - Reeksamen (KOMM)